لبنیات کالبر

شرکت لبنیات کالبر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101511748
21
افراد
27
آگهی‌ها
107313
شماره ثبت
1373/6/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14793231
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۳، شرکت آرپی نصر خمین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳، شرکت پخش سراسری کالای کالبر به شماره ثبت xxx۲۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۶و آقای دکتر رضا علیم مروستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و لطف اله نایب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای پیمان قلی زاده به شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497271
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن ضیائی به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از آرپی نصر خمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205832
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158620
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نما یندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران با تائید رئیس هیئت مدیره ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ عقد هرگونه قرارداد فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده جهت فروش محصولات و اموال منقول و تعیین قیمتهای فروش ـ عقد هرگونه قرارداد خرید مواد اولیه و بسته بندی و سایر اموال منقول تا سقف ۴.xxx.xxx.xxx ریال با تائید رئیس هیئت مدیره ومازاد آن با تصویب هیئت مدیره بر اساس آئین نامه معاملات ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادرا و استرداد آنها ـ تحصیل تسهیلات از بانک، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ـ رهن گذارن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن لو کراراً ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، داسرا ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره و حسابرس، ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، به هیئت مدیره ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، به هیئت مدیره ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112060
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۹۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۵ xxxxxx / xxx مورخ ۱۰/۰۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxx۳۷ ریال طی گواهی شماره ۶۱/xxx۱/۲۱ مورخ ۳۱/۰۳/۹۷ و گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۰۷/۱۲/۹۶ بانک صادرات شعبه میدان شهدا افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854197
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان میر عماد کوچه دوم پلاک ۲۶ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699419
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فضلعلی همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت پخش سراسری کالای کالبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت منشی هیأت مدیره و آقای محمد هادی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمد کاظم کتابدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت آرپی نصرخمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیات مدیره و آقای رضا علیم مروستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و لطف اله نایب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای تورج اسفند مند کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564248
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب واقع گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته بندی نصرگستر اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت آرپی نصر خمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پخش سراسری کالای کالبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و آقای رضا علیم مروستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای لطف اله نایب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای بهنام نایب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای حسن مرتضائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950411
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب واقع گردید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی بعنوان xxxxxxxxx۳۲ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی شهرک صنعتی شماره یک اراک درتاریخ ۲۵/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین نامه اجرائی آن بر عهده شرکت خدماتی می‌باشد، انجام کلیه اموری که ارتقاء کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در ناحیه صنعتی را در یک روند خودگردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید، تسهیل تعامل واحدهای مستقر در ناحیه صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور و برگزاری نمایشگاه‌ها، سمینارها، نشست‌های تخصصی در سطح محلی، ملی و بین المللی در جهت رفع نیازهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، پژوهشی، خدماتی در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور، انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره ناحیه صنعتی از قبیل: حفظ و نگهداری تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیه خانه‌های مربوطه و تأسیسات برقی و مکانیکی حفظ و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمان‌های عمومی، جمع آوری زباله و ضایعات غیرصنعتی و نظافت عمومی ناحیه صنعتی، مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی ضروری هر یک از تأسیسات و امکانات زیربنائی مذکور، اخذ هزینه‌های مشترک موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، هماهنگی جهت ارائه هرگونه خدمات از جمله خدمات مخابراتی، اینترنتی، اطلاع رسانی و دیگر اموری که بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری و ارتقاء کمی و کیفی اداره ناحیه صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می‌باشد، حفاظت فیزیکی از عرصه، ابنیه و تأسیسات ناحیه صنعتی بر اساس قوانین و مقررات با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوطه. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، سه راهی خمین، شهرک صنعتی شماره یک، ابتدای بلوار امام خمینی - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx سهم با نام xxx۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۶. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳/xxx۴۰/۶۱ مورخ ۴/۲/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه شهرک صنعتی اراک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی عباس داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تراش صنعت اراک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی فریدون تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نیرو ساز اراک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی فرهنگ خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی حمیدرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمدهادی شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره محمد اسدی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بوش سیلندر مرکزی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی حشمت الله فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از آنها همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی مقدم راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی محمدمهدی کیشانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748798
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فضلعلی همدانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیئت مدیره بنمایندگی ازطرف شرکت پخش سراسری کالای کالبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار، چک، سفته، قراردادها تا سقف ۲۰ میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ومازاد بر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529158
آگهی تغییرات شرکت لبنيات كالبر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۶/xxx۴ آقای محمد هادی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی نصرگستر اراک با شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404788
آگهی تغییرات شرکت لبنيات كالبر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنایع بسته بندی نصرگستر اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳، شرکت آرپی نصر خمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳، شرکت پخش سراسری کالای کالبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴و حسن مرتضائی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و لطف اله نایب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و بهنام نایب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و هرسل عبدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404800
آگهی تغییرات شرکت لبنيات كالبر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علیم مروستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آرپی نصر خمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و لطف اله نایب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و بهنام نایب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت پخش سراسری کالای کالبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و معاون اجرائی شرکت آقای فضلعلی همدانی و یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581882
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه همشهری و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194914
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک به ش.مxxxxxxxxx۳۳, شرکت آرپی نصر خمین به ش.مxxxxxxxxx۵۳ شرکت پخش سراسری کالای کالبر به ش.مxxxxxxxxx۴ و آقای مهندس حسن مرتضائی فرد به ک.مxxxxxxxxx۵ و محمدهادی ایروانی به ک.مxxxxxxxxx۵ را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان مهندس علی مالکی به ک.مxxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری سپه به ش.مxxxxxxxxx۴۰ را بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی آزمودگان به ش.مxxxxxxxxx۳۹ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به ک.مxxxxxxxxx۰۶ را بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196051
آگهی افزایش سرمایه شرکت لبنیات کالبر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ٍریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و از محل اندوخته احتیاطی مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196460
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا علیم مروستی ک مxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت آرپی نصر خمین ش مxxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و لطف اله نایب زاده ک مxxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک ش مxxxxxxxxx۳۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فضلعلی همدانی ک مxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت پخش سراسری کالای کالبر ش مxxxxxxxxx۵۴ بعنوان منشی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار, چک, سفته, قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725023
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: فضلعلی همدانی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نوید تجارت کوثر به جای مجید دارابی پورشیراز به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. در نتیجه رضا علیم مروستی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و لطف اله نایب زاده به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فضلعلی همدانی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11536336
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: فضلعلی همدانی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نوید تجارت کوثر به جای مجید دارابی‌پورشیراز به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. در نتیجه رضا علیم‌مروستی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و لطف‌اله نایب‌زاده به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فضلعلی همدانی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714215
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به ش م xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067166
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به ش‌م xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ش‌م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615155
آگهی تغییرات در شرکت لبنیات کالبر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اسپندیاری محلاتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به جای مجید دارابی پورشیراز بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق بهادار چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679712
آگهی تغییرات در شرکت لبنیات کالبر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اسپندیاری‌محلاتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به جای مجید دارابی‌پورشیراز بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق بهادار چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484995
آگهی تغییرات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۰ و تنفسهای مربوطه و هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی حمیدرضا بهزادی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت آر پی نصر خمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی محمدهادی ایروانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی رضا علیم مروستی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوید تجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی مجید دارابی پورشیراز به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و منشی هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پخش سراسری کالای کالبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی لطف اله نایب زاده به کدملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهنام نایب زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار چک سفته قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065899
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا علیم مروستی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و لطف اله نایب زاده به ش ملی xxxxxxxxx۳ و محمد هادی ایروانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حمیدرضا بهزادی پور به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت نوین تجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی مجید دارابی پور شیراز به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی و علی مالکی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و بهنام نایب زاده به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۰ لطف اله نایب زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا علیم مروستی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید دارابی پورشیراز به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910453
آگهی تصمیمات شرکت لبنیات کالبر سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به‌روزآوران ژرف‌اندیش بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات