نیرو سرمایه

شرکت نیرو سرمایه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101488239 ()
25
افراد
30
آگهی‌ها
104931
شماره ثبت
1373/2/26
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14834803
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا ملا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای احمد علی بیگ به نمایندگی شرکت مهندسی جهش نیروگستربشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773055
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‏های مربوط به شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14692762
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد شادرام با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود معین فر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شادرام با کدملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از هیئت مدیره ) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه چکهای شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219240
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله عباس آباد-اندیشه-خیابان نی ریزی-کوچه شهید مهدی جنتی(سیزدهم)-پلاک ۲۶-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177938
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قدرت اله شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت بازرگانی نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177942
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش احمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای محمدعلی پارسائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه فن آوران داده پرداز زرفام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177949
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177955
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد شادرام به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه برق شمال افشان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و احمد علی بیگ به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت جهش نیرو گستر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمود معین فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهمن تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی پارسائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه فن آوران داده پرداز زرفام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود وکلیه چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیریت مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت نافذ می‏باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985619
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه فن آوران داده پرداز زرفام به شماره ثبت xxx۰۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت بهمن تابان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت توسعه برق شمال افشان گستر شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت مهندسی جهش نیرو گستر شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت بازرگانی نیروسرمایه شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561407
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048904
آگهی تغییرات اموزشی و پژوهشی اگاهان نیرو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۵۹۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه موسسه از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ از محل تجدید ارزیابی تجهیزات فنی و اموال افزایش یافت. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت مهندسی نیروی تهران (مهنیرو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991975
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سود انباشته و گردش وجوه نقد عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ماه را مورد تصویب قرار داد. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688674
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه برق شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای مصطفی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق - نیرو توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمود معین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهمن تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد علی بیگ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی جهش نیرو گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیریت مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت نافذ می‌باشد. در غیاب مدیر عامل، امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688683
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه وتعمیرات شبکه‌های برق نیروتوسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت بهمن تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت توسعه برق شمال افشان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت مهندسی جهش نیروگستربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ آقای سید مجتبی احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12532259
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی نیرو سرمایه درتاریخ ۱۵/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، واردات و صادرات انواع ماشین آلات، تجهیزات، دستگاهها و مواد اولیه و فرآوری شده مورد نیاز صنایع بطور اعم و سایرکالاهای مجاز بازرگانی ـ ارائه خدمات پیمانکاری و حق العمل کاری و ترخیص کالا از مبادی گمرکات کشور ـ انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی و تجاری ـ انعقاد قراردادهای تجاری، بازرگانی و مشارکت های مدنی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ـ مشارکت در کارخانجات و شرکتها و موسسات فعال و نیمه فعال و یا در شرف تاسیس و راه اندازی آنان اعم از داخلی و خارجی ـ خرید کالاهای قابل معامله و سهام و اوراق مشارکت در بازار سرمایه و سایر بازارها اعم از درون مرزی و برون مرزی ـ شرکت در مناقصه و مزایده های دولتی و خصوصی و عمومی اعم از درون مرزی و برون مرزی ـ حضور و مشارکت در نمایشگاه ها، سمینارها و همایش های مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از داخلی و خارجی ـ تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ـ اخذ تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اعطاء نمایندگی به آنان در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان استاد مطهری خیابان میر عماد کوچه ۱۳ پلاک ۲۶ طبقه اول xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴ ص / xxx مورخ ۳۰/۸/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرعماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید مجتبی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و داریوش مصطفی جنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهمن تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید مشهدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نیرو توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید مشهدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای کلیه اوارق واسنادتعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق اداری عادی با امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و سیاوش محمدی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334035
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۴۹۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه، صورتحساب سود و زیان سال xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه (فراگیر) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626890
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‏های مربوط به شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393957
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا حدادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بهمن تابان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عنوان رئیس هیئت‎مدیره.
آقای سیدمجتبی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل.
آقای مصطفی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‎های برق‎ـ نیرو توسعه (سهامی خاص)، به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو اصلی هیئت‎مدیره. آقای محمود معین‎فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه برق شمال‎ـ افشان گستر (سهامی خاص) xxxxxxxxx۴۰ به شناسه ملی به عنوان عضو اصلی هیئت‎مدیره. آقای احمدعلی بیگ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی جهش نیرو گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو اصلی هیئت‎مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه چکهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره یا مدیریت مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت نافذ میباشد. در غیاب مدیرعامل، امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389450
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مهندسی جهش نیرو گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. سایر اعضاء هیئت مدیره شامل آقایان سیدمجتبی احمدی، علیرضا حدادی به نمایندگی از شرکت بهمن تابان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ مصطفی آذرنوش به نمایندگی از شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق ـ نیرو توسعه بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ محمود معین فر به نمایندگی از شرکت توسعه برق شمال ـ افشان گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در سمت خود برای مدت دو سال ابقاء گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265333
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
شرکت بهمن تابان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق ـ نیرو توسعه بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴، شرکت توسعه برق شمال ـ افشان گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، آقای سید مجتبی احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید عبدالکریم رئیس کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265346
آگهی تغییرات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقایان علیرضا حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت بهمن تابان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مجتبی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مصطفی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت توسعه و تعمیرات شبکه های برق ـ نیرو توسعه بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت عضو اصلی، سید عبدالکریم رئیس کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی و محمود معین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت توسعه برق شمال ـ افشان گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو اصلی.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
کلیه چکهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیریت مالی و پشتیبانی به همراه مهر شرکت نافذ می باشد و در غیاب مدیرعامل امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133519
آگهی افزایش سرمایه شرکت نیرو سرمایه سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx۰/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۴ ریال منقسم به xxxxxx۴۱ سهم بانام xxx/۱ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال که بموجب گواهی شماره xxx/۹۲/xxx۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال که بموجب گواهی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۵/۳/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه چهارراه تختی واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063111
آگهی تصمیمات موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو ثبت شده بشماره ۱۳۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۵۹۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سیاوش محمدی نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مهندسی نیروی تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی سید محمد مطلبی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی حسن پورکاشانی تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود خبازیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و حمید سویزی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ سید محمد مطلبی بسمت رئیس هیئت مدیره و سیاوش محمدی نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود خبازیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و کلیه چکهای موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده امور مالی سمیرا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به همراه مهر موسسه نافذ میباشد در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702365
آگهی تصمیمات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۴۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9860582
آگهی تصمیمات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667225
آگهی تصمیمات شرکت داده‌پردازی برق و آب پویش پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل: شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سید مجتبی احمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه بازساز آذرخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سید عبدالکریم رئیس کرمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت تعاونی فنی مهندسی کارا پویش برق به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی حسینعلی برقعی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت راهبر نیروی خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی عباس حاجی زاده به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سعید رضایی به کدملیxxxxxxxxx۹ انتخاب شدند که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۴/۹۱ سید مجتبی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عبدالکریم رئیس کرمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء حسینعلی برقعی همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11983922
آگهی تصمیمات شرکت داده‌پردازی برق و آب پویش پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل: شرکت نیرو سرمایه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سید مجتبی احمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه بازساز آذرخش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سید عبدالکریم رئیس‌کرمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت تعاونی فنی مهندسی کارا پویش برق به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی حسینعلی برقعی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت راهبر نیروی خراسان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی عباس حاجی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سعید رضایی به کدملیxxxxxxxxx۹ انتخاب شدند که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۴/۹۱ سید مجتبی احمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید عبدالکریم رئیس‌کرمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء حسینعلی برقعی همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530886
آگهی تصمیمات شرکت نیرو سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ علیرضا حدادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بهمن تابان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مجتبی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مصطفی آذرنوش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق نیرو توسعه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۴ و سید عبدالکریم رئیس‌کرمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود معین‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه برق شمال افشان گستر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت کلیه چکهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136236
آگهی تصمیمات شرکت تهیه کالا و انبارهای برق تهران (تکاب نیرو) سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۹۷۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ مهدی صافی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و احمد الواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیما برق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره و حبیب راوندی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و مصطفی آذرنوش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نیرو توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ماده ۱۶ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره امضای عضو علی البدل هیئت مدیره در هر مورد معتبر خواهد_بود و امضای اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11389394
آگهی افزایش سرمایه شرکت نیرو سرمایه سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۶/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴۳ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۳ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تقسیم نشده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۷/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات