لوله و تجهیزات سدید

شرکت لوله و تجهیزات سدید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101477350 ()
13
افراد
20
آگهی‌ها
103825
شماره ثبت
1372/12/26
تاریخ تأسیس
شرکت لوله وتجهیزات سدید با نزدیک به نیم قرن سابقه ، تاریخ پرفراز و نشیبی را سپری نموده است . فعالیت این شرکت با نام ماشین سازی فتحی و پسران در سال 1342 آغاز و با ابداع تولید پروفیل از طریق تبدیل لوله و ساخت ماشین های تبدیل لوله به پروفیل ، گام اول آن برداشته شد و آنگاه تا ساخت و مونتاژ ماشین های خطوط لوله سازی به روش ERW و نصب و راه اندازی آنها پیش رفت و رهبری بازار فروش این خطوط تولید را تا سال 67 به دست گرفت. منبع: وب سایت شرکت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14046408
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات لازمه نوبت دوم
به عموم بستانکاران شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ که به موجب دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۳ مورخه ۲۹/۸/۹۶ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف ۲۹/۱۲/۸۷ اعلام گردیده آگهی می‌دهد: اولین جلسه بستانکاران در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۳۰/۳/۹۷ در اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تشکیل می‌گردد. کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می‌توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند ضمنا اخطار می‌شود: ۱) کلیه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این آگهی به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می‌باشد. ۲) کسانی که به شرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) دین محکوم خواهد_شد. ضمنا دادگاه‌ها می‌توانند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند. ۳) کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف مدت ۲ ماه از انتشاراین آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد_شد مگر اینکه عذر موجهی داشته_باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx ۲ ۲ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه سوم مدینه‌ای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047538
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات لازمه نوبت دوم
به عموم بستانکاران شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ که به موجب دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۳ مورخه ۲۹/۸/۹۶ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف ۲۹/۱۲/۸۷ اعلام گردیده آگهی می‌دهد: اولین جلسه بستانکاران در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۳۰/۳/۹۷ در اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تشکیل می‌گردد. کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می‌توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند ضمنا اخطار می‌شود: ۱) کلیه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این آگهی به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می‌باشد. ۲) کسانی که به شرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) دین محکوم خواهد_شد. ضمنا دادگاه‌ها می‌توانند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند. ۳) کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف مدت ۲ ماه از انتشاراین آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد_شد مگر اینکه عذر موجهی داشته_باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx ۲ ۲ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه سوم مدینه‌ای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016850
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات لازمه
به عموم بستانکاران شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ که به موجب دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۳ مورخه ۲۹/۸/۹۶ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف ۲۹/۱۲/۸۷ اعلام گردیده آگهی می‌دهد: اولین جلسه بستانکاران در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۳۰/۳/۹۷ در اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تشکیل می‌گردد. کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می‌توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند ضمنا اخطار می‌شود: ۱) کلیه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این آگهی به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می‌باشد. ۲) کسانی که به شرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) دین محکوم خواهد_شد. ضمنا دادگاه‌ها می‌توانند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند. ۳) کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف مدت ۲ ماه از انتشاراین آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد_شد مگر اینکه عذر موجهی داشته_باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx ۱ ۲ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه سوم مدینه‌ای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031681
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات لازمه نوبت اول
به عموم بستانکاران شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ که به موجب دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۳ مورخه ۲۹/۸/۹۶ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف ۲۹/۱۲/۸۷ اعلام گردیده آگهی می‌دهد: اولین جلسه بستانکاران در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۳۰/۳/۹۷ در اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تشکیل می‌گردد. کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می‌توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند ضمنا اخطار می‌شود: ۱) کلیه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این آگهی به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می‌باشد. ۲) کسانی که به شرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) دین محکوم خواهد_شد. ضمنا دادگاه‌ها می‌توانند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند. ۳) کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف مدت ۲ ماه از انتشاراین آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد_شد مگر اینکه عذر موجهی داشته_باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx ۱ ۲ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه سوم مدینه‌ای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815464
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه، صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۶ انتخاب نمودند. هیئت مدیره شرکت مرکب از اعضاء ذیل جهت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت توان باد (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت صبانیرو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965663
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543076
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهيزات سديد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیند. ج) هیأت مدیره شرکت مرکب از اعضا ذیل جهت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سدید تامین مهندسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت گروه صنعتی سدید به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ وشرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳و شرکت صبا نیرو به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برایی مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543078
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهيزات سديد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بنمایندگی حمید ترنجیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیأت مدیره و شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی حسین خانعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی سید جعفر گلستانه با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت صبانیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی هادی ترشیزی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت سدید تامین مهندسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی عبدالرسول ملک زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و هادی ترشیزی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیر با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت متفقا دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086255
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به تهران خیابان خالد اسلامبولی، کوچه نهم پلاک ۲۸، طبقه چهارم شمالی، کدپستی xxxxxxxxx۹ منتقل گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677292
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش.م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان ش.م xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677293
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش.م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان ش.م xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد ش.م xxxxxxxxx۶۶و صبا نیرو ش.م xxxxxxxxx۶۴ و تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی ش.م xxxxxxxxx۸۶ و گروه صنعتی سدید ش.م xxxxxxxxx۸۴ و سرمایه گذاری سدید تدبیر ش.م xxxxxxxxx۹۳.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677294
آگهی تغییرات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ترنجیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین خانعلی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی خاتمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی ترشیزی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صبا نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالرسول ملک زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، قراردادها، و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت متفقا معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883223
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۷/۹۱ شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی حمیدرضا جانباز به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صبا نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی سیامک صمیمی دهکردی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی قنبر خادمی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی سدید به ش مxxxxxxxxx۸۴ بنمایندگی مرتضی خاتمی به ش مxxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی های ترشیزی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره و علی اصغر مقصودی به کدملیxxxxxxxxx۳ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074181
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۱ شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی حمیدرضا جانباز به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صبا نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی سیامک صمیمی دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی قنبر خادمی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی سدید به ش م xxxxxxxxx۸۴ بنمایندگی مرتضی خاتمی به ش م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی‌های ترشیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره و علی اصغر مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673042
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدیدسهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871241
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش‌م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به ش‌م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118062
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ سید عبدالمجید عطائی کچوئی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی گروه صنعتی سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس ساده حسین آبادقائینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا علوب به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت صبا نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و هادی ترشیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968444
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10245947
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت صبا نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و تولید پمپ‌های بزرگ توربین آبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11975060
آگهی تصمیمات شرکت لوله و تجهیزات سدید سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی سدید و شرکت صبا نیرو و شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر و شرکت سدید ریخته‌گر و شرکت سداد ماشین.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات