مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین

شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101475187
12
افراد
18
آگهی‌ها
103607
شماره ثبت
1372/12/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14364252
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقایان سید آرمان وزیری بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱سید محمدحسین وزیری بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۳، مرادعلی سیاهپوش با کدملی xxxxxxxxx۱، خانم ها سولماز فرحبخش با کدملی xxxxxxxxx۱ و سحر فرحبخش با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند سید محمدحسین وزیری بزرگ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سحر فرحبخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گریدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد .مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364267
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و صورت های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد.
موسسه حسابرسی دش و همکاران ش م xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای سید آرمان وزیری بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم سولماز فرحبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سید محمدحسین وزیری بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم سحر فرحبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرادعلی سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319354
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد حسین وزیری بزرگ با کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان مدت زمان مأموریت هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل متفقاً به همراه امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816421
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران بلوار ایران خودرو بلوار گلستانک خیابان زامیاد پلاک ۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. کلیه اختیارات هیئت مدیره در بند ۱۸ ماده ۵۲ اساسنامه از جمله اختیار طرح دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713575
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نظری با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز فرحبخش با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرادعلی سیاهپوش با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل متفقا به همراه امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662932
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی نظری با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم سولماز فرحبخش با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید آرمان وزیری بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم سحر فرحبخش با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای مراد علی سیاهپوش با کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679113
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم سولماز فرحبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای مهدی سیاهپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مرادعلی سیاهپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدامیر عباس وزیری بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها با امضای مدیرعامل و هریک از اعضاء دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12229839
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی هروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207881
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی هروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366427
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
پیرو آگهی تغییرات مورخ ۵/۸/۹۲ به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx نام شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین (سهامی عام) صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270233
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مخازن و مبدلهای حرارتی دفافین سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب شد.
موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال تعیین گردیدند:
آقای سید محمدحسین وزیری بزرگ با کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره, خانم سارا نظری با کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره, آقای سید امیرعباس وزیری بزرگ با کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره, خانم فاطمه نظری با کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مرادعلی سیاهپوش با کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها با امضاء مدیرعامل و هریک از اعضاء دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و هریک از اعضاء دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729341
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتیسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760769
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 463519

آگهی اصلاحی شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین
سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۱/ت۳۲ مورخ۱۱/۱۱/۹۰ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662201
آگهی اصلاحی شرکت مهندسی و فن‌آوری حرارتی دمافین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۶۰۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۱/ت۳۲ مورخ۱۱/۱۱/۹۰ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453978

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید امیرعباس وزیری بزرگ به کدملیxxxxxxxxx۱ و فاطمه نظری به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره و سید محمدحسین وزیری بزرگ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سارا نظری به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرادعلی سیاه پوش به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته ها و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778230
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۶۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید امیرعباس وزیری‌بزرگ به کدملیxxxxxxxxx۱ و فاطمه نظری به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و سید محمدحسین وزیری‌بزرگ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سارا نظری به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرادعلی سیاه‌پوش به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء دیگر هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740622
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب‌زاده بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات