خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101455520
17
افراد
30
آگهی‌ها
101605
شماره ثبت
1372/9/24
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1398/1/27 انقضا 1399/12/25
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1397/11/13

شرکت‌های مادر خدمات انفورماتیک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در خدمات انفورماتیک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه خدمات انفورماتیک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که خدمات انفورماتیک در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14636349
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205486
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری از هر نوع آن با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء چک های شرکت تا سقف چهار میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای معاون اقتصادی و توسعه سرمایه انسانی آقای عبدالرضا شاکری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.همچنین امضای چک های شرکت تا سقف یک میلیارد و دویست میلیون ریال با امضای عبدالرضا شاکری و مدیر مالی شرکت آقای حمیدرضا چگینی شماره ملی xxxxxxxxx۶ متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187888
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره ۴۱ ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۵/۹۷ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073763
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073754
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن انتظاری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴، به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعبداله میرطاهری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید خالقی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای وحید صدوقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایند گی شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای بیژن وثوقی وحدت با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوطالب نجفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره، ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۴. به امانت گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۵. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۶. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۷. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. ۸. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و بازخرید آنها ۹. نصب و عزل کلیه مأموران، مشاورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی با رعایت آئین نامه مصوب هیات مدیره ۱۰. اقدام به افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مجاز دیگر و مسدود نمودن حساب‌های بدون استفاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465132
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263509
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود داوری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالله میرطاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سعید جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و بیژن وثوقی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدابوطالب نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882850
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود داوری نژاد به عنوان نماینده شرکت ملی انفورماتیک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سید عبدالله میرطاهری به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای بیژن وثوقی وحدت به عنوان نماینده شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای رسول سعدی به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک کیش بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سعید جلیلی به عنوان نماینده شرکت داده ورزی فرادیس البرز بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سید ابوطالب نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره، ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.. به امانت گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس.. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و بازخرید آنها. نصب و عزل کلیه مأموران، مشاورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی با رعایت آئین نامه مصوب هیات مدیره. اقدام به افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مجاز دیگر و مسدود نمودن حساب‌های بدون استفاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839611
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴، به تصویب رسید..، موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردید.. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: - شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ - شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ - شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ - شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798640
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان مددکاران، شماره ۶ ساختمان مرجان، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده ۴ در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214302
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۱۶۰۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند -روزنامة کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510600
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی‌عام شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
ـ مؤسسه حسابرسی فر یوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات" و " دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
شرکت خدمات انفورماتیک فرا دیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
شرکت داده ورزی فرا دیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509766
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی‌عام شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای نصر اله مقدم چر کری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت خدمات انفورماتیک فرا دیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای سید عبد اله میر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای بیژن وثوقی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ شرکت داده ورزی فرا دیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای ناصر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای سید ابو طالب نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)
برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509787
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی‌عام شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم با نام xxx/۱ ریالی، از محل سود انباشته تأمین گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078790
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش.م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش.م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925546
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ ناصر رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ جهت بقیه مدت تصدی به جای مرضیه پنبه ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693736
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ ناصر رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ جهت بقیه مدت تصدی به جای مرضیه پنبه‌ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663629
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم چرکری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم چرکری به سمت رئیس هیئت مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. برخی از اختیارات هیئت مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964838
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم‌چرکری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه‌ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی‌وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم‌چرکری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی از اختیارات هیئت‌مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782157
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: سید عبداله میرطاهری به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای سید فرشید یعسوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد گیومنش به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و بیژن وثوقی‌وحدت به کدملیxxxxxxxxx۶ و رسول سعدی به کدملیxxxxxxxxx۸ و مرضیه پنبه‌ئیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و سید ابوطالب نجفی به کدملیxxxxxxxxx۸ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081983
آگهی اصلاحی شرکت خدمات انفورماتیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۱۰/ت۳۲ مورخ ۷/۶/۹۰ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10355501
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695918
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۰ مهرداد گیومنش به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید فرشید یعسوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بیژن وثوقی‌وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیات‌مدیره و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات‌مدیره و مرضیه پنبه‌ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند. سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات‌مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و برخی از اختیارات هیات‌مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11355845
آگهی افزایش سرمایه شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx۰/سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۳/۹۰ تمکیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629314
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۷/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11288995
آگهی تغییرات در شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید ابوطالب نجفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بجای محمد پویانفر خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561310
آگهی اصلاحی شرکت خدمات انفورماتیک سهامی‎عام بشماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۳۶/ت۳۲ مورخ ۱/۶/۸۹ نام بیژن وثوقی وحدت صحیح می‎باشد که بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526349
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/۸۹ در موضوع شرکت مواردی بشرح ذیل اصلاح گردید: مشارکت در سایر شرکتها به مشارکت در سایر شرکتهای مشابه با موضوع فعالیت شرکت انجام عملیات و معاملات مجاز مالی و خدماتی تجاری و تولیدی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت. دریافت انواع تسهیلات اعتباری و انتشار اوراق قرضه و مشارکت به دریافت انواع تسهیلات اعتباری و انتشار اوراق قرضه و مشارکت در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام سایر امورها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد به انجام سایر اموری که در زمینه موضوع شرکت باشد تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806579
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ مهرداد گیومنش به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک ـ سید فرشید یعسوبی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان ـ بیژن وثوقی‌وحدت به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان ـ رسول سعدی به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش ـ مرضیه پنبه‌ئیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان برای بقیه مدت تصدی به عنون اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب شدند. مهرداد گیومنش بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید فرشید یعسوبی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد پویانفر بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آن‌ها با امضای یک نفر دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره برخی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215649
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات