رازان مهر

شرکت رازان مهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101433586 (فعال)
8
افراد
14
آگهی‌ها
99368
شماره ثبت
1372/6/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14989467
آگهی تغییرات شرکت رازان مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 99368 و شناسه ملی 10101433586
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر پورمهابادیان با شناسه ملی 0043570781 به عنوان رییس هیات مدیره خانم مریم افشاری با شناسه ملی 0040078434 به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای احسان پورمهابادیان با شناسه ملی 0451374861 به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضای مدیرعامل ورییس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اسناد و مدارک عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ980927765759250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14912288
آگهی تغییرات شرکت رازان مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 99368 و شناسه ملی 10101433586
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره را برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر پورمهابادیان با شناسه ملی0043570781 مریم افشاری با شناسه ملی 0040078434 کیومرث علی پور با شناسه ملی 3379784753 الهام پورمهابادیان با شناسه ملی 0453391028 احسان پورمهابادیان با شناسه ملی 0451374861 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980902257962563 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119485
آگهی تغییرات شرکت رازان مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399203
آگهی تغییرات شرکت رازان مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر پور مهابادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای علیرضا فریور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان پور مهابادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی محمدی تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هئیت مدیره آقای محمود صهائیان بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399192
آگهی تغییرات شرکت رازان مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بارزس اصلی آقای میر بیوک موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر پور مهابادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علی رضا فریور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای احسان پور مهابادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علی محمدی تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمود صهائیان بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره آقای کیومرث علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو البدل هیئت مدیره. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268708
آگهی تغییرات شرکت رازان مهر سهامی عام به ‌شماره ثبت۹۹۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استنادصورتجلسه هیِِِئت مدیِِِره مورخ۲/۵/xxx۲تصمیِِِمات ذیِِِل اتخاذ شد:
سمت اعضایِِِ هیِِِئت مدیِِِره تعیِِِیِِِن گردیِِِد. آقایِِِ علیِِِ اصغر پورمهابادیِِِان به عنوان رئیِِِس هیِِِئت مدیِِِره وآقایِِِ علیِِِرضا فریِِِور به عنوان نایِِِب رئیِِِس هیِِِئت مدیِِِره وآقایِِِ علیِِِ محمدیِِِ تربتیِِِ به عنوان عضو هیِِِئت مدیِِِره وآقایِِِ احسان پور مهابادیِِِان به عنوان عضو هیِِِئت مدیِِِره وآقایِِِ محمود صهائیِِِان بوستانیِِِ به سمت عضو هیِِِات مدیِِِره مدیِِِر عامل اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء دونفر از اعضایِِِ هیِِِئت مدیِِِره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات واوراق واسناد عادیِِِ با امضایِِِ مدیِِِر عامل معتبر میِِِ باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083053
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رازان مهر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082966
آگهی تغییر نام شرکت سرمایه گذاری رازان مهر سهامی عام به شماره ثبت۹۹۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ نام شرکت به رازان مهر تغییر یافت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072989
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری رازان مهرسهامی عام به شماره ثبت۹۹۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶۸ مورخ ۱۵/۲/۹۲ بدینوسیله اعلام می گردد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰میلیون ریال منقسم به ۲۰ هزار سهم عادی یکهزار ریالی با نام و تماما پرداخت شده می باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513033

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران رازان مهر
سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا فریور به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی‎اصغر پورمهابادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمود صهائیان‎بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی محمدی‎تربتی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احسان پورمهابادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی و کیومرث علی‎پور به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی‎البدل هیئت‎مدیره‎ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۰ محمود صهائیان‎بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا فریور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478767
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران رازان مهر سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا فریور به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی‎اصغر پورمهابادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمود صهائیان‎بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی محمدی‎تربتی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احسان پورمهابادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی و کیومرث علی‎پور به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی‎البدل هیئت‎مدیره‎ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۰ محمود صهائیان‎بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا فریور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125073
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رازانمهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336144
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رازان مهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: علیرضا فریور و علی محمدی تربتی و محمود صهائیان بوستانی و سید مرتضی اسلامی پویا و احسان پورمهابادیان به سمت اعضاء اصلی و علی اصغر پورمهابادیان به سمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ علیرضا فریور به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود صهائیان بوستانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمرتضی اسلامی پویا به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره (علیرضا فریور و محمود صهائیان بوستانی و علی محمدی تربتی و احسان پورمهابادیان) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990366
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌ گذاری رازان مهر سهامی عام به شماره ثبت۹۹۳۶۸به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۸۸ و هیات‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ و در اجرای ماده xxx به بعد لایحه اصلاحی قسمتی از مواد قانون تجارت سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ سهم ۴ ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات