سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز

شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101411100 ()
17
افراد
15
آگهی‌ها
97061
شماره ثبت
1372/2/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14321789
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شماره شناسه ملــی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لریان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول پاینده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرخ چنگیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حدود اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ به مدیرعامل تفویض گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دونفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا و متفقا همراه با مهر برجسته شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت ودر غیاب ایشان یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جلیلیان به کد ملی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لریان فرد xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رضا کامران به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول پاینده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرخ چنگیزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583471
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای ابراهیم جلیلیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ وآقای محمد لریان فرد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمود صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا کامران به کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رسول پاینده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی و آقای محمدرضا تکلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ وآقای مسعود آتشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426730
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۵ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxx۲۲ , xxx مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187541
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - بزرگراه جلال آل احمد - روبروی خیابان شهرآرا - خیابان چهارم - بن بست غربی مهدی نژاد - پلاک ۵ - طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416272
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توليدي بازرگاني خدماتي كشاورز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره بهرام آقاجان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد لریان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا تکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره فرخ چنگیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای۲ نفراز اعضای هیئت مدیره مجتمعا و متفقا همراه با مهر برجسته شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان یک عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در بند های ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416341
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توليدي بازرگاني خدماتي كشاورز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد لریان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ بهرام آقاجان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ محمدرضا تکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و عبدالصمد فرنود به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ غلامرضا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353870
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کشاورز شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای فرخ چنگیزی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند.
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورز شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش ملی xxxxxxxxx۱۹ و محمدحسین بدخشانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند.
رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ابراهیم جلیلیان xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا خلیلی xxxxxxxxx۰ بهرام آقاجان زاده xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون یعقوب بیگی xxxxxxxxx۹ و علی حسین دادلویی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل انتخاب شد.
اعضاء علی البدل
فرخ چنگیزی xxxxxxxxx۲ عبدالصمد فرنود xxxxxxxxx۴
امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با ۵ـ امضا دو نفر از از اعضا هیئت مدیره مجتمعا و مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667256
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزسهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731667
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048738
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: بهرام آقاجان زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد نقی ذوقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حسیننقی لو به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی حسین دادلویی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و عبدالصمد فرنود به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی و حسین محمد مخملی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسن محرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ محمد نقی ذوقی بسمت رئیس هیئت مدیره و بهرام آقاجان زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حسین دادلویی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب ایشان با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندها ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026890
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات