راه آهن حمل و نقل

شرکت راه آهن حمل و نقل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101402621
24
افراد
44
آگهی‌ها
96201
شماره ثبت
1371/12/25
تاریخ تأسیس

اشخاص راه آهن حمل و نقل

در این بخش تمامی اشخاصی که در راه آهن حمل و نقل دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14600558
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۵/۱۱ مورخ ۶/۱۲/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج . ا . ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای مجتبی شیواپور با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای عباداله فروزش با کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مجید رستمی با کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه وشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای ناصر صوفی با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای سبحان نظری با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600566
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۸/۱۱ مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی شیواپور کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج . ا . ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره ، آقای عباداله فروزش کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، آقای سبحان نظری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابینه فلق شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ، آقای ناصر صوفی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند . کلیه اسناد ، اوراق بهادار ، قراردادها ، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت . سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره ، اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا افاله آن در مورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور درجلسات ، اعتراض به رأی ، دادخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن . پیش بینی بودجه سالانه شرکت . تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس . افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا . پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی . وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی . شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت . امضاء چک‌ها و دریافت وجوه . به امانت گذاشتن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت ، اوراق بهادار و استرداد آنها . پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت به هیئت مدیره . تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و پاداش ، عزل و نصب عاملین ، وکلا ، نمایندگان و کارکنان شرکت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381588
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۴/۱۱ مورخ ۱۲/۹/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306958
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۳/۱۱ مورخ ۷/۷/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیواپور کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای عباداله فروزش کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سبحان نظری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای جواد طاهر افشار کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا افاله آن در مورد اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، دادخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ـ انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. ـ پیش بینی بودجه سالانه شرکت. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس. ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ـ رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً. ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ـ وارد کردن هرنوع کالای وارداتی و صدور هرنوع کالای صادراتی. ـ شور و مذاکره و سازش و حل وفصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت. ـ امضای چک ها و دریافت وجوه. ـ به امانت گذاشتن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت، اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت به هیئت مدیره. ـ تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و پاداش، عزل و نصب عاملین، وکلا، نمایندگان و کارکنان شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206608
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۳/۱۱ مورخ ۴/۶/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ی کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690997
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۴ مورخ ۲۵/۶/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556081
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۹ مورخ ۱۹/۴/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۲۵/۴/۹۶ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: الف نام و شماره ثبت شرکت: شرکت راه آهن حمل و نقل به شماره ثبت xxx۰۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: فعالیت اصلی: ۱ انجام کلیه فعالیتهای حمل و نقل اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و خدمات وابسته ۲ ایجاد فعالیتهای خدماتی، عمرانی، فنی، مهندسی و بازرگانی در چارچوب قوانین کشور فعالیت فرعی: ۱ تاسیس شرکتها و موسسات فرعی ۲ خریداری و تملیک قسمتی و یا تمام سهام شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی ۳ تاسیس موسسات با دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی با حق فروش و انتقال آنها برای پیشرفت و گسترش فعالیتهای موضوع شرکت ۴ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر طرحهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و بازرگانی ۵ پژوهش و تحقیق در جهت توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل ج مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان کارگر شمالی خیابان نصرت غربی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ ه مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود خ سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال چ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. و هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مجتبی شیواپور به شماره شناسنامه xxx۱ و کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عباداله فروزش به شماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سبحان نظری به شماره شناسنامه xxx۱۸ و کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای جواد طاهر افشار به شماره شناسنامه xxx۰ و کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن علی حسینی به شماره شناسنامه xxx۵ و کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ز شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند_داشت در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتا و یا وکالتا حاضر شوند. ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تصویب پرداخت سود سهام و اتخاذ تصمیم در مورد تامین اندوخته هایی علاوه بر اندوخته قانونی بر عهده مجمع عمومی عادی میباشد. انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد_گرفت. ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های شرکت طبق صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ حسابرسی شده به شرح ذیل میباشد: بدهی‌های جاری به مبلغ xxxxxx میلیون ریال، بدهی‌های بلند مدت به مبلغ xxx۰۶ میلیون ریال میباشد. شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای در تاریخ ترازنامه میباشد. بدهی‌های احتمالی به مبلغ xxxxxx میلیون ریال شامل مبلغ xxxxxx میلیون ریال بابت ضمانت حسن انجام کار (به شرح مبلغ xxxxxx میلیون ریال در وجه شرکت راه اهن ج. ا. ا، مبلغ xxxxxx میلیون ریال در وجه شرکت سنگ اهن مرکزی، مبلغ xxx۰ میلیون ریال در وجه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، xxx۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت سهامی بیمه دی، مبلغ xxx میلیون ریال در وجه شرکت فولاد میبد) و مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال بابت وثایق حسن انجام تعهدات (که شامل مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت سهامی بیمه ایران (رهپویش) و مبلغ xxx۴ میلیون ریال بابت ظهرنویسی شرکت راه اهن کشش میباشد. ک روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556098
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۴/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیواپور به شماره شناسنامه xxx۱ و کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عباداله فروزش به شماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سبحان نظری به شماره شناسنامه xxx۱۸ و کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای جواد طاهر افشار به شماره شناسنامه xxx۰ و کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن علی حسینی به شماره شناسنامه xxx۵ و کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایراسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض نمود. هیئت مدیره معاملات موضوع بند ۱۱ از ماده ۱۴ اساسنامه را درچارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار کرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369125
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۵/۱۱ مورخ ۱/۱۲/۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیواپور کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عباداله فروزش کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سبحان نظری کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خط و ابینه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای جواد طاهر افشارکد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ترکیب حمل ونقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض نمود. هیئت مدیره معاملات موضوع بند ۱۱ از ماده ۱۴ اساسنامه را درچارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار کرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359201
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۹/۱۱ مورخ ۵/۱۱/۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای مجتبی شیواپور با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای سبحان نظری با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای عباداله فروزش با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای جواد طاهر افشار با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مجید رستمی با کدملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262928
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۳/۱۱ مورخ ۳/۹/۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076276
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۱/۱۱ مورخ ۲۶/۵/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739808
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۹/۱۱ مورخ ۱/۱۲/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس پوربصیر به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجواد انتظاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای جواد طاهر افشار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای سبحان نظری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات بویژه اظهارنامه‌ها، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیر عامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727158
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ و باستناد مجوز شماره xxx۴۴/۱۱ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کامیاب به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا. ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا محمدی ارسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس پوربصیر به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای سبحان نظری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات بویژه اظهارنامه‌ها، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیر عامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶، ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۲ (در خصوص تعیین حقوق و حق الزحمه مازاد بر مقررات و دستورالعمل‌های جاری و پاداش کارکنان)، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435852
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۴/۱۱ مورخ ۱۰/۶/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255916
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۶۲۰۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲/۱۱ مورخ ۲۹/۲/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا کامیاب به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، آقای محمدرضا محمدی ارسی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای عباس حاجی فتحعلی ها به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ، آقای سبحان نظری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد ، اوراق بهادار ، قراردادها ، چک و سفته و سایر اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت . سایر اسناد و مکاتبات بویژه اظهارنامه ها ، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶ ، ۱۴ ، ۱۶ ، ۲۱ ، ۲۲ (در خصوص تعیین حقوق و حق الزحمه مازاد بر مقررات و دستورالعمل های جاری و پاداش کارکنان) ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض نمود. هیئت مدیره معاملات موضوع بند ۱۱ از ماده ۱۴ اساسنامه را در چارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار کرد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723145
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۳/۱۱ مورخ ۱۱/۸/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141443
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۴/۱۱ مورخ ۱/۱۱/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای عباس حاجی فتحعلی ها با کد ملی xxxxxxxxx۲ و موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای محمدرضا کامیاب با کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵با نمایندگی آقای پرویز عالیوند با کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای محمدرضا محمدی ارسی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مجید رستمی با کد ملیxxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141451
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۴/۱۱ مورخ ۱/۱۱/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کامیاب به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا محمدی ارسی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس حاجی فتحعلی ها به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای پرویز عالیوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اسناد و مکاتبات بویژه اظهارنامه ها، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیر عامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶، ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. هیئت مدیره معاملات موضوع بند ۱۱ از ماده ۱۴ اساسنامه را در چارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت به مدیر عامل تفویض اختیار کرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132280
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۴/۱۱ مورخ ۱/۱۱/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ اسمی سهام از xxx۰۰ ریال به xxx۰ ریال کاهش و تعداد سهام از xxxxxx۰۰ سهم به xxxxxxxxx سهم افزایش یافت در نتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429407
آگهی تغییرات شرکت راه‌آهن حمل نقل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۸/۱۱ مورخ ۷/۸/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حاجی فتحعلی ها با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای پرویز عالیوند با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و آقای محمدرضا کامیاب با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای محمدرضا محمدی ارسی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پیشتاز راه و شهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و آقای مجید رستمی با کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429409
آگهی تغییرات شرکت راه‌آهن حمل نقل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹۱/۱۱ مورخ ۲۳/۹/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حاجی فتحعلی ها با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره، آقای پرویز عالیوند با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت راه آهن کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا کامیاب با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا محمدی ارسی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پیشتاز راه و شهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رستمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، سایر اسناد و مکاتبات بویژه اظهارنامه ها، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثناء بندهای ۶، ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۶ به مدیرعامل تفویض اختیار نمود تا براساس قوانین جاری کشور اقدام نماید. هیئت مدیره معاملات موضوع بند۱۱ از ماده ۱۴ اساسنامه را در چار چوب ضوابط و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516616
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره ۱/xxxxxx ـ ص مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527666
آگهی تغییرات شرکت راه‌آهن حمل نقل سهامی‌خاص شماره ثبت ۹۶۲۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره ۱/xxxxxx ـ ص مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ر هبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362826
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل نقل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا کامیاب به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج. ا.ا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بجای آقای حسین عاشوری به ک. م xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای پرویز عالیوند به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت راه آهن راهبان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بجای آقای سلطان حمید صدیق پوربخشایش به ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حاج فتحعلی ها به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بجای آقای احمد استادحسین به ک. م xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
حق امضاء کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چک و سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت.
سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه ها، کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362827
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل نقل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهمن دامنی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133602
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه اسناد اوراق بهادار قراردادها چک سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت سایر اسناد و مکاتبات به ویژه اظهارنامه ها کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضای مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093057
آگهی تغییر محل شرکت راه‌آهن حمل و نقل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۹۶۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۸/۹۱ محل شرکت به تهران، خ کارگرشمالی، خ نصرت پلاکxxx کدپستیxxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093058
آگهی افزایش سرمایه شرکت راه‌آهن حمل و نقل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۹۶۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۸/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۷۶ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم به xxx/xxx/۱۵سهمxxx۰۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده ازطریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088975
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ حسین عاشوری به ش.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه پس انداز کارکنان راه آهن بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد استادحسین به ش.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سلطان حمید صدیق پوربخشایش به ش.م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت راه آهن راهبان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و علی الخصوص امضاء اظهارنامه ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088999
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ایران به ش.م xxxxxxxxx۳۱ و شرکت راه آهن راهبان به ش.م xxxxxxxxx۱۵ و شرکت خط و ابنیه فلق به ش.م xxxxxxxxx۲۲.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992255
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ حسین عاشوری به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد استادحسین به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق به ش م xxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سلطان حمید صدیق پوربخشایش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رفاه پرداز به ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و چک و سفته و اوراق تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و علی الخصوص امضاء اظهارنامه ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به استثنای بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و همچنین موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989215
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج ا ایران به ش ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ ۲ـ شرکت خط و ابنیه فلق به ش ملی xxxxxxxxx۲۲ ـ ۳ـ شرکت رفاه پرداز (درحال تصفیه) به ش ملی xxxxxxxxx۴۶
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856837
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن دامنی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148894
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن دامنی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524786

آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل
سهامی خاص بشماره ثبتxxx۰۱
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سلطان حمید صدیق پوربخشایش به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای حجت رودگری به نمایندگی از شرکت رفاه پرداز به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز عالیوند به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد استادحسین به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات علی الخصوص امضا اظهارنامه و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضا چک های مربوط به حساب های بانکی شعبات و نمایندگی های شرکت در داخل کشور با امضا مدیرعامل و مدیر مسئول شعبه یا نمایندگی مربوط معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103845
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص بشماره ثبت۹۶۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سلطان‌حمید صدیق‌پوربخشایش به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای حجت رودگری به نمایندگی از شرکت رفاه پرداز به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و پرویز عالیوند به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و احمد استادحسین به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات علی‌الخصوص امضا اظهارنامه و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضا چک‌های مربوط به حساب‌های بانکی شعبات و نمایندگی‌های شرکت در داخل کشور با امضا مدیرعامل و مدیر مسئول شعبه یا نمایندگی مربوط معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952674
آگهی افزایش سرمایه شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی‌ خاص بشماره ثبت۹۶۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۷ سهم xxx/۱۰ ریالی با‌‌‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924029
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن راهبان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۵۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی عباس حاجتی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت راه‌آهن حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی ابوالقاسم سعیدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت رفاه‌پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی حسینعلی کریمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ عباس حاجتی به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت‌مدیره و ابوالقاسم سعیدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936254
آگهی تصمیمات شرکت رفاه پرداز سهامی خاص بشماره ثبت۹۶۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۰/۸۹ موسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه آهن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی محسن گلزاده به کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت خط و ابنیه فلق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی عبداله باقری‌عزیزآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت راه‌آهن حمل و نقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی مرتضی رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۴ بند بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769221
آگهی تصمیمات شرکت رفاه پرداز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۶۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس اصلی و علی‌آقا عزیزی‌برزکی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894731
آگهی تصمیمات شرکت راه‌آهن حمل و نقل سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پرویز عالیوند به نمایندگی از موسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن ج.ا.ا و احمد استادحسین به نمایندگی از شرکت خط و ابنیه فلق و حجت رودگری به نمایندگی از شرکت رفاه‌پرداز. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ پرویز عالیوند به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احمد استادحسین به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات علی‌الخصوص و امضاء اظهارنامه‌ها و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضاء چکهای مربوط به حساب‌های بانکی شعبات و نمایندگی‌های شرکت در داخل و خارج کشور با امضاء مدیرعامل و مدیر یا مسئول شعبه و مهر شعبه یا نمایندگی مربوطه معتبر اشت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11381163
آگهی افزایش سرمایه شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی‌ خاص بشماره ثبت۹۶۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۴ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین شده افزایش یافته است. ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۳/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697135
آگهی تصمیمات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی‌ خاص ثبت ‌شده ‌بشماره۹۶۲۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات