گسترش صادرات کالای صنایع

شرکت گسترش صادرات کالای صنایع (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101391663 ()
2
افراد
10
آگهی‌ها
95099
شماره ثبت
1371/11/5
تاریخ تأسیس

اشخاص گسترش صادرات کالای صنایع

در این بخش تمامی اشخاصی که در گسترش صادرات کالای صنایع دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12738214
آگهی انحلال شرکت گسترش صادرات کالای صنایع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳
به استناد نامه وارده شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۴، مدیر تصفیه در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525362
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳ نوبت سوم
نظر به این که شرکت گسترش صادرات کالای صنایع(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۹۹ طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۲۷ مورخ ۲۶/۹/xxx۳ منحل شده لذا در اجرای ماده xxx قانون تجارت به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) میرساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی حداکثر به مدت شش ماه میتوانند با در دست داشتن مستندات طلب خود و به نشانی تهران خیابان سهروردی پائین تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی مراجعه نمایند. بدیهی است پس ازا نقضای این مدت هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
پxxxxxx۷ ۳ـ۳ مدیر تصفیه شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525432
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳ نوبت سوم
نظر به این که شرکت گسترش صادرات کالای صنایع(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۹۹ طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۲۷ مورخ ۲۶/۹/xxx۳ منحل شده لذا در اجرای ماده xxx قانون تجارت به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) میرساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی حداکثر به مدت شش ماه میتوانند با در دست داشتن مستندات طلب خود و به نشانی تهران خیابان سهروردی پائین تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی مراجعه نمایند. بدیهی است پس ازا نقضای این مدت هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
پxxxxxx۷ ۳ـ۳ مدیر تصفیه شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464416
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳ نوبت دوم
نظر به این که شرکت گسترش صادرات کالای صنایع(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۹۹ طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۲۷ مورخ ۲۶/۹/xxx۳ منحل شده لذا در اجرای ماده xxx قانون تجارت به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) میرساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی حداکثر به مدت شش ماه میتوانند با در دست داشتن مستندات طلب خود و به نشانی تهران خیابان سهروردی پائین تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی مراجعه نمایند. بدیهی است پس ازا نقضای این مدت هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
پxxxxxx۷ ۳ـ۲ مدیر تصفیه شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464435
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳ نوبت دوم
نظر به این که شرکت گسترش صادرات کالای صنایع(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۹۹ طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۲۷ مورخ ۲۶/۹/xxx۳ منحل شده لذا در اجرای ماده xxx قانون تجارت به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) میرساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی حداکثر به مدت شش ماه میتوانند با در دست داشتن مستندات طلب خود و به نشانی تهران خیابان سهروردی پائین تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی مراجعه نمایند. بدیهی است پس ازا نقضای این مدت هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
پxxxxxx۷ ۳ـ۲ مدیر تصفیه شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411829
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳ نوبت اول
نظر به این که شرکت گسترش صادرات کالای صنایع(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۹۹ طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۲۷ مورخ ۲۶/۹/xxx۳ منحل شده لذا در اجرای ماده xxx قانون تجارت به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) میرساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی حداکثر به مدت شش ماه میتوانند با در دست داشتن مستندات طلب خود و به نشانی تهران خیابان سهروردی پائین تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی مراجعه نمایند. بدیهی است پس ازا نقضای این مدت هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
پxxxxxx۷ ۳ـ۱ مدیر تصفیه شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411851
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳ نوبت اول
نظر به این که شرکت گسترش صادرات کالای صنایع(سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۹۹ طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۲۷ مورخ ۲۶/۹/xxx۳ منحل شده لذا در اجرای ماده xxx قانون تجارت به اطلاع کلیه بستانکاران شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه) میرساند که از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی حداکثر به مدت شش ماه میتوانند با در دست داشتن مستندات طلب خود و به نشانی تهران خیابان سهروردی پائین تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی مراجعه نمایند. بدیهی است پس ازا نقضای این مدت هیچگونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
پxxxxxx۷ ۳ـ۱ مدیر تصفیه شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام(در حال تصفیه)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726495
آگهی تغییرات شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و فرید قدس گویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان سهروردی پایین تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی کدپستی xxxxxxxxx۹ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11537954
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. بهرام بدیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ماریشن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620260
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۵۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۸۹ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۷/۸۹ واصل گردید: بهرام بدیعی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ماریشن به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به نمایندگی مسعود توکلیان و شرکت صنعتی آما به نمایندگی فرید قدس‌گویا و حسن ستایش و حسن قابل‌زاده و حسین قابل‌زاده به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و احمد اسماعیلی به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۸۹ حسن ستایش به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مسعود توکلیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرید قدس‌گویا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مرکز اصلی شرکت به تهران خ سهروردی پایین‌تر از چهارراه شهید بهشتی اندیشه یک پ۷۹ ط۴ شرقی کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات