طراحی تولیدی وبازرگانی رف رف

شرکت طراحی تولیدی وبازرگانی رف رف (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101379020 (فعال)
9
افراد
10
آگهی‌ها
93803
شماره ثبت
1371/8/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14148109
آگهی تغییرات شرکت طراحی تولیدی وبازرگانی رف رف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۶ مورد تصویب قرار گرفت آقایان احمد معرفت خواه کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ومحمود معرفت خواه xxxxxxxxx۸ کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره وعلی معرفت خواه کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوهیئت مدیره و محمد معرفت خواه کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پروین سیری کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور از قبیل. چک. سفته. بروات وقراردادهاوعقوداسلامی بامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهائی همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. موسسه حسابرسی نیک روشان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای اسداله کمال زارع با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814049
آگهی تغییرات شرکت طراحی تولیدی وبازرگانی رف رف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان خوارزمی خیابان ملاصدرا پلاک xxx ساختمان گلستان بلوک A طبقه اول واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12850840
آگهی تغییرات شرکت طراحی تولیدی وبازرگانی رف رف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نیک روشان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای اسدالله کمال زارع با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمتهای بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272904
آگهی تغییرات شرکت طراحی تولید وبازرگانی رف رف سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. احمد معرفت خواه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمود معرفت خواه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علی معرفت خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضوهیئت مدیره و محمد معرفت خواه به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی نیک روشان تهران باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و اسداله کمال زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630715
آگهی تغییرات شرکت طراحی تولید وبازرگانی رف رف سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود معرفت خواه ش م xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ آقای احمد معرفت خواه به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس وعضو هیئت مدیره خانم پروین سیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره خانم هنگامه شفقی به کد ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره آقای علی معرفت خواه به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک،سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630716
آگهی تغییرات شرکت طراحی تولید وبازرگانی رف رف سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ وآقای علیرضا رسولی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقایان محمود معرفت خواه ش م xxxxxxxxx۸ و احمد معرفت خواه ش م xxxxxxxxx۶ و علی معرفت خواه ش م xxxxxxxxx۵ و خانمها هنگامه شفقی ش م xxxxxxxxx۸۷ و پروین سیری ش م xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099598
آگهی افزایش سرمایه شرکت طراحی تولید و بازرگانی رف رف سهامی خاص به شماره ثبت۹۳۸۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ واصل گردیده سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/۱ سهم بانام xxx/xxx/۲ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079805
آگهی تصمیمات شرکت طراحی تولیدی و بازرگانی رف رف سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا رسولی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود معرفت خواه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و و عضو هیئت مدیره و احمد معرفت خواه به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین سیری به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی معرفت خواه به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و هنگامه شفقی به کدملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029875
آگهی تصمیمات شرکت طراحی تولیدی و بازرگانی رف رف سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عیسی پورابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636048
آگهی تصمیمات شرکت طراحی تولید و بازرگانی رف رف سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۳۸۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۰ واصل گردید: اسدالله کمال‌زارع به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و زینب نصرتیان‌صائین به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی معرفت‌خواه به کد ملی xxxxxxxxx۵ و پروین سیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و احمد معرفت‌خواه به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هنگامه شفقی به کد ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمود معرفت‌خواه به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات