سیمان کارون

شرکت سیمان کارون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101360099 ()
18
افراد
19
آگهی‌ها
91681
شماره ثبت
1371/5/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14824889
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ظهیر علی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) جایگزین آقای وحید پا افشار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید امیر خسرو خسروی باشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بتن شن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جایگزین آقای مهدی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا پایان مدت باقی مانده مجمع انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14775470
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمندبه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529380
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بتون شن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای محمود ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی کارخانجات چینی سرامیک اکباتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای شاهرخ زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای وحید پاافشار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای حسن رستمی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند . کلیه اوراق وا سناد تعهد آور از قبیل قراردادها چکها سفته‌ها بروات و غیره با امضا متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرخواهد بود و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هریک از اعضا هیات مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . هیات مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود به مدیرعامل را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگربه هیئت مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیر قضائی یا اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند ، تعیین جاعل ، صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار و ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر طبق مصوبات هیئت مدیره ، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره . تنظیم و پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14455953
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال شدند . شرکت بتون شن ( بامسئولیت محدود ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و حسن رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و شاهرخ زنگنه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه وحساب سود وزیان ساال مالی ۹۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342511
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی هشیار بهمند xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدانxxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894023
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۷/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ حسن رستمی با کدملی xxxxxxxxx۹ اکبر عبدی با کدملی xxxxxxxxx۱ حسین عبدی با کدملی xxxxxxxxx۱ شاهرخ زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960027
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۷/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی هشیار بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت، برای مدت یکسال انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت بتن شن شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت چینی و سرامیک اکباتان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت کشت و صنعت اکباتان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای حمید رضاعلاقبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388277
آگهی تغییرات شرکت سيمان كارون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، بروات و غیره) با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی شرکت به امضای مدیرعامل شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره مستندا به ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر طبق مصوبات هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم و پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388281
آگهی تغییرات شرکت سيمان كارون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412829
آگهی اصلاحی سیمان کارون سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
پیرو اگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۰/۹۳ اعلام می دارد: در سطر اول اگهی مذکور محمد رضا علاقبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت کشت و صنعت اکباتان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768072
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علاقبندیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بتون شن بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا علاقبندیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت کشت و صنعت اکباتان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضا برخوردار کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳بعنوان نماینده شرکت چینی و سرامیک اکباتان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مجید شاهسواری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰بسمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا علاقبندیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد رضا حجازی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل (چک، سفته، بروات و..) با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیرعامل با امضارئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی شرکت به امضا مدیر عامل شرکت و در غیاب مدیر عامل به امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ـ هیئت مدیره مستنداٌ به ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مربوطه را که جز لاینفک صورتجلسه حاضر است به مدیر عامل تنفیذ نمود. ـ ۱ ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره. ـ ۲ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ ۳ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث قبول یا رد سو گند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر طبق مصوبات هیئت مدیره. ـ ۴ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ـ ۵ ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره. ـ ۶ ـ تنظیم و پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره. ـ ۷ ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. ـ ۸ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ ۹ ـ تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065895
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کارون (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹۱۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638404
آگهی اصلاحی شرکت سیمان کارون سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
پیرو آگهی شماره xxx۱/ت۳۲ مورخ ۸/۳/۹۱ عبارت ذیل اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند اضافی است و از متن آگهی حذف می گردد و محمود ذوالفقاری به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و بدینوسیله آگهی فوق اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596955
آگهی اصلاحی شرکت سیمان کارون سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
پیرو آگهی شماره xxx۱/ت۳۲ مورخ ۸/۳/۹۱ عبارت ذیل اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند اضافی است و از متن آگهی حذف می‌گردد و محمود ذوالفقاری به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و بدینوسیله آگهی فوق اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608675
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کارون سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود ذوالفقاری به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هیئت مدیره اختیارات خود مربوط به ماده۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103150
آگهی تصمیمات شرکت سیمان کارون سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره اختیارات خود مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10563986
آگهی اصلاحی شرکت سیمان کارون سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
پیرو آگهی شماره xxx۵۲/ت۳۲ مورخ ۱۶/۶/xxx۰ نام نماینده بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ محمد حسن تولائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ می‌باشد و نام نماینده شرکت چینی و سرامیک اکباتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ محمد رضا برخوردار کاشانی به کد ملی xxxxxxxxx می‌باشد که مراتب اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11223586
آگهی اصلاحی شرکت سیمان کارون سهامی عام شده به شماره ۹۱۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶۵/ت/۳۲ مورخ ۸/۶/xxx۰ شماره شناسه ملی شرکت xxxxxxxxx۹۹ صحیح است که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797866
آگهی تغییرات شرکت سیمان کارون سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ محمدتقی علاقبندیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بتون شن بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و حمیدرضا علاقبندیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت اکباتان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و محمدرضا برخوردارکاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت چینی و سرامیک اکباتان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و مسعود خوانساری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و محمدحسین تولایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا برخورداری‌کاشانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین لطفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات