پلی نار

شرکت پلی نار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101357870
9
افراد
23
آگهی‌ها
91452
شماره ثبت
1371/4/23
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14754767
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رسول علیزاده حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون علیزاده حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین علیزاده حیدری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا حقدوست طالمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس پلیمررام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین نصیرزاده امیرآباد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و براوت و عقود و قراردادها و معاملات و ضمانت نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس ویا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اوراق ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی ، حفظ و تامین حقوق و منافع شرکت - نمایندگی در برابر و نزد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی - استخدام نیروی انسانی ، دعوت به همکاری از متخصصان مورد نیاز شرکت با تعیین شرایط مربوطه ، نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حدود مسئولیت و اختیارات هر یک در چارچوب سازمان و تشکیلات مصوب شرکت و قوانین و مقررات موضوعه . - تعیین حقوق و دستمزد و سایر مزایای کارکنان با توجه به ضوابط استخدامی شرکت . - ترفیع ، تشویق و تنبیه ، قبول استعفا و درخواست بازنشستگی و بازنشسته نمودن کارکنان ، تسویه حساب و تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان با توجه به مقررات مربوطه - تهیه ، تنظیم و پیشنهاد برنامه سالیانه بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره . - امضای کلیه مکاتبات غیرتعهد آور شرکت اعم از داخلی و خارجی - داشتن امضای مجاز و تعهد آور شرکت به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره به انتخاب و معرفی هیئت مدیره - افتتاح حساب ( اعم از ارزی و ریالی در داخل یا خارج از کشور ) به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با معرفی امضاهای مجاز پس از تصویب هیئت مدیره . - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصلی و متفرعات . - تعهد ، قبولی پرداخت ، واخواست و ظهرنویسی اوراق مالی و تجاری به همراه یکی از امضاهای مجاز دیگر در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و یا مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه‌های مصوب - تهیه ، تنظیم و پیشنهاد سازمان و تشکیلات ، آئین نامه‌ها ، دستورالعمل و رویه‌های لازم برای اداره امور شرکت جهت تصویب هیئت مدیره . - پیشنهاد تحصیل هر نوع تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی ( منجمله بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ) به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره و همچنین پیگیری وصول تسهیلات اعتبار مذکور پس از تصویب هیئت مدیره . - بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد تجدید یا توسعه فعالیت‌های شرکت یا سرمایه گذاری‌ها و مشارکت‌ها به هیئت مدیره . - ارائه صورت‌های مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تایید هیئت مدیره . - ارائه گزارش‌های سه ماه از وضع شرکت - ارجاع کلیه اختلافات شرکت به مراجع قضایی و عند اللزوم داوری و تعیین داور یا داوران و اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور و حضور در کلیه مراجع قضایی و اداری و شرکت‌ها و نهادها و صلح و سازش در دعاوی با تصویب هیئت مدیره . - سقف مالی معاملاتی که مدیرعامل راسا در هر مورد تصمیم گیری می‌نماید طبق آیین نامه معاملات شرکت انجام خواهد_پذیرفت . - مدیرعامل در اجرای مسئولیت‌های اجرایی فوق می‌تواند بخشی از اختیارات خود را در صورت لزوم به مدیران شرکت تفویض نماید . - مدیرعامل اختیار دارد که اقلام شامل : مواد اولیه و قطعات یدکی و غیره در ارتباط با راه اندازی و بهره برداری را به صورت امانی در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و یا از آنها دریافت نماید و در اولین جلسات بعدی هیئت مدیره موضوع به اطلاع اعضاء هیئت مدیره برساند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755242
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و رسول علیزاده حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ و فریدون علیزاده حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ و حسین علیزاده حیدری به کدملی xxxxxxxxx۳ به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و علی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143997
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل،برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548282
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره مشتمل بر: شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱، شرکت نساجی تکتاب ظریف به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و آقای رسول علیزاده حیدری با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای فریدون علیزاده حیدری با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین علیزاده حیدری با کدملی xxxxxxxxx۳ به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضائی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی، انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548311
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول علیزاده حیدری دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون علیزاده حیدری دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین علیزاده حیدری دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا حقدوست طالمی نژاد دارای کدملی xxxxxxxxx۳ (به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس پلیمررام دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱) به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین نصیرزاده امیرآباد دارای کدملی xxxxxxxxx۸ (به نمایندگی شرکت نساجی تکتاب ظریف دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴) به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی، حفظ و تامین حقوق و منافع شرکت. نمایندگی در برابر و نزد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی. استخدام نیروی انسانی، دعوت به همکاری از متخصصان مورد نیاز شرکت با تعیین شرایط مربوطه، نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حدود مسئولیت و اختیارات هر یک در چارچوب سازمان و تشکیلات مصوب شرکت و قوانین و مقررات موضوعه. تعیین حقوق و دستمزد و سایر مزایای کارکنان با توجه به ضوابط استخدامی شرکت. ترفیع، تشویق و تنبیه، قبول استعفا و درخواست بازنشستگی و بازنشسته نمودن کارکنان، تسویه حساب و تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان با توجه به مقررات مربوطه تهیه، تنظیم و پیشنهاد برنامه سالیانه بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. امضای کلیه مکاتبات غیر تعهد آور شرکت اعم از داخلی و خارجی داشتن امضای مجاز و تعهد آور شرکت به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره به انتخاب و معرفی هیئت مدیره. افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی در داخل یا خارج از کشور) به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با معرفی امضاهای مجاز پس از تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصلی و متفرعات. تعهد، قبولی پرداخت، واخواست و ظهرنویسی اوراق مالی و تجاری به همراه یکی از امضاهای مجاز دیگر در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و یا مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه‌های مصوب. تهیه، تنظیم و پیشنهاد سازمان و تشکیلات، آئین نامه‌ها، دستورالعمل و رویه‌های لازم برای اداره امور شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل هر نوع تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی (منجمله بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری) به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره و همچنین پیگیری وصول تسهیلات اعتبار مذکور پس از تصویب هیئت مدیره. بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد تجدید یا توسعه فعالیت‌های شرکت یا سرمایه گذاری‌ها و مشارکت‌ها به هیئت مدیره. ارائه صورت‌های مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تایید هیئت مدیره. ارائه گزارش‌های سه ماه از وضع شرکت ارجاع کلیه اختلافات شرکت به مراجع قضایی و عند اللزوم داوری و تعیین داور یا داوران و اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور و حضور در کلیه مراجع قضایی و اداری و شرکت‌ها و نهادها و صلح و سازش در دعاوی با تصویب هیئت مدیره. سقف مالی معاملاتی که مدیرعامل راسا در هر مورد تصمیم گیری می‌نماید طبق آیین نامه معاملات شرکت انجام خواهد_پذیرفت. مدیرعامل در اجرای مسئولیت‌های اجرایی فوق می‌تواند بخشی از اختیارات خود را در صورت لزوم به مدیران شرکت تفویض نماید. مدیرعامل اختیار دارد که اقلام شامل: مواد اولیه و قطعات یدکی و غیره در ارتباط با راه اندازی و بهره برداری را به صورت امانی در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و یا از آنها دریافت نماید و در اولین جلسات بعدی هیئت مدیره موضوع به اطلاع اعضاء هیئت مدیره برساند. - مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و براوت و عقود و قراردادها و معاملات و ضمانت نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اوراق و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395787
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: " انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه و همچنین. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945445
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد و عملکرد سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945457
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود و قراردادها و معاملات و ضمانت نامه‌ها امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره، و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری و اوراق و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره، و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286096
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۹۱۴۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول علیزاده حیدری دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون علیزاده حیدری دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین علیزاده حیدری دارای کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا حقدوست طالمی نژاد دارای کد ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس پلیمررام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین نصیرزاده امیرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت.انتخاب شدند اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت ۱ ـ مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی، حفظ و تامین حقوق و منافع شرکت. ۲ ـ نمایندگی در برابر و نزد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ۳ ـ استخدام نیروی انسانی دعوت به همکاری از متخصصان مورد نیاز شرکت یا تعیین شرایط مربوطه، نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حدود مسئولیت و اختیارات هر یک در چارچوب سازمان و تشکیلات مصوب شرکت و قوانین و مقررات موضوعه. ۴ ـ تعیین حقوق و دستمزد و سایر مزایای کارکنان با توجه به ضوابط استخدامی شرکت. ۵ ـ ترفیع، تشویق و تنبیه، قبول استعفا و درخواست بازنشستگی و بازنشسته نمودن کارکنان، تسویه حساب و تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان با توجه به مقررات مربوطه ۶ ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد برنامه سالیانه بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. ۷ ـ امضای کلیه مکاتبات غیر تعهد آور شرکت اعم از داخلی و خارجی ۸ ـ داشتن امضای مجاز و تعهد آور شرکت به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره به انتخاب و معرفی هیئت مدیره. ۹ ـ افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی در داخل یا خارج از کشور) به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با معرفی امضاهای مجاز پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصلی و متفرعات. ۱۱ ـ تعهد، قبولی پرداخت، واخواست و ظهرنویسی اوراق مالی و تجاری به همراه یکی از امضاهای مجاز دیگر در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و یا مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه های مصوب. ۱۲ ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد سازمان و تشکیلات، آئین نامه ها، دستورالعمل و رویه های لازم برای اداره امور شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۱۳ ـ پیشنهاد تحصیل هر نوع تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی(منجمله بانک ها و سایر موسسات اعتباری) به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره و همچنین پیگیری وصول تسهیلات اعتبار مذکور پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۴ ـ بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد تجدید یا توسعه فعالیت های شرکت یا سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به هیئت مدیره. ۱۵ ـ ارائه صورت های مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تایید هیئت مدیره. ۱۶ ـ ارائه گزارش های سه ماه از وضع شرکت ۱۷ ـ ارجاع کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داور یا داوران و اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور و حضور در کلیه مراجع قضایی و اداری و شرکت ها و نهادها و صلح و سازش در دعاوی با تصویب هیئت مدیره. ۱۸ ـ سقف مالی معاملاتی که مدیرعامل راسا در هر مورد تصمیم گیری می نماید طبق آیین نامه معاملات شرکت انجام خواهد پذیرفت. ۱۹ ـ مدیرعامل در اجرای مسئولیت های اجرایی فوق می تواند بخشی از اختیارات خود را در صورت لزوم به مدیران شرکت تفویض نماید. ۲۰ ـ مدیرعامل اختیار دارد که اقلام شامل: مواد اولیه و قطعات یدکی و غیره در ارتباط با راه اندازی و بهره برداری را به صورت امانی در اختیار شرکت ها قرار دهد و یا از آنها دریافت نماید و در اولین جلسات بعدی هیئت مدیره موضوع به اطلاع اعضاء هیئت مدیره برساند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و براوت و عقود و قراردادها و معاملات و ضمانت نامه ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اوراق ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286104
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۹۱۴۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای علیرضا حقدوست طالمی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای حسین نصیر زاده امیر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸وآقای رسول علیزاده حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فریدون علیزاده حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین علیزاده حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضائی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی، انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563116
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. ۱ـ مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی، حفظ و تامین حقوق و منافع شرکت ۲ـ نمایندگی در برابر و نزد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ۳ـ استخدام نیروی انسانی دعوت به همکاری از متخصصان مورد نیاز شرکت یا تعیین شرایط مربوطه، نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حدود مسئولیت و اختیارات هر یک در چارچوب سازمان و تشکیلات مصوب شرکت و قوانین و مقررات موضوعه. ۴ـ تعیین حقوق و دستمزد و سایر مزایای کارکنان با توجه به ضوابط استخدامی شرکت. ۵ ـ ترفیع، تشویق و تنبیه، قبول استعفا و درخواست بازنشستگی و بازنشسته نمودن کارکنان، تسویه حساب و تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان با توجه به مقررات مربوطه ۶ ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد برنامه سالیانه بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. ۷ ـ امضای کلیه مکاتبات غیر تعهدآور شرکت اعم از داخلی و خارجی ۸ ـ داشتن امضای مجاز و تعهدآور شرکت به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره به انتخاب و معرفی هیئت مدیره. ۹ ـ افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی در داخل یا خارج از کشور) به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با معرفی امضاهای مجاز پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصلی و متفرعات. ۱۱ ـ تعهد، قبولی پرداخت واخواست و ظهرنویسی اوراق مالی و تجاری به همراه یکی از امضاهای مجاز دیگر در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و یا مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه های مصوب مورد عمل ـ ۱۲ ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد سازمان و تشکیلات، آئین نامه ها، دستورالعمل و رویه های لازم برای اداره امور شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۱۳ ـ پیشنهاد تحصیل هر نوع تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی(منجمله بانک ها و سایر موسسات اعتباری) به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره و همچنین پیگیری وصول تسهیلات اعتبار مذکور پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۴ ـ بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد تجدید یا توسعه فعالیت های شرکت یا سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به هیئت مدیره. ۱۵ ـ ارائه صورت های مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تایید هیئت مدیره. ۱۶ ـ ارائه گزارش های سه ماه از وضع شرکت ۱۷ ـ ارجاع کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داور یا داوران و اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور و حضور در کلیه مراجع قضایی و اداری و شرکت ها و نهادها و صلح و سازش در دعاوی با تصویب هیئت مدیره. ۱۸ ـ سقف مالی معاملاتی که مدیرعامل راسا در هر مورد تصمیم گیری می نماید طبق آیین نامه معاملات شرکت انجام خواهد پذیرفت. ۱۹ ـ مدیرعامل در اجرای مسئولیت های اجرایی فوق می تواند بخشی از اختیارات خود را در صورت لزوم به مدیران شرکت تفویض نماید. ۲۰ ـ مدیرعامل اختیار دارد که اقلام شامل: مواد اولیه و قطعات یدکی و غیره در ارتباط با راه اندازی و بهره برداری را به صورت امانی در اختیار شرکت ها قرار دهد و یا از آنها دریافت نماید و در اولین جلسات بعدی هیئت مدیره موضوع به اطلاع اعضاء هیئت مدیره برساند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563115
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی، انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372968
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول شناسه‎ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236602
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بزرگراه آیت ا... صدر, قیطریه, بلوار اندرزگو, کوچه دانیالی پلاک۱۰ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167691
آگهی تغییرات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رسول علیزاده حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
فریدون علیزاده حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
حسین علیزاده حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی علیرضا حقدوست طالمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی حسین نصیرزاده امیرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و معاملات و ضمانت نامه ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اوراق و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167696
آگهی تغییرات شرکت پلی نار شرکت سهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx
شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
رسول علیزاده حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴
فریدون علیزاده حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰
حسین علیزاده حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047168
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ واصل گردید: علیرضا حقدوست طالمی نژاد به ک. م xxxxxxxxx۳ به جای محمد فلاح به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس پلیمر رام به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه: رسول علیزاده حیدری به ک. م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون علیزاده حیدری به ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علیزاده حیدری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا حقدوست طالمی نژاد و حسین نصیرزاده امیرآباد به ک. م xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته، ضمانت نامه‌ها و عقود و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693782
آگهی تصمیمات شرکت پلی نارسهامی عام ‌به شماره ثبت۹۱۴۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640622
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام ‌به شماره ثبت۹۱۴۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10278495
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689453
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نساجی تکتاب ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی حسین نصیرزاده‌امیرآباد به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پارس پلیمر رام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی محمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۹ و رسول علیزاده‌حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ و فریدون علیزاده‌حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ و حسین علیزاده‌حیدری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۴/۹۰ رسول علیزاده‌حیدری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فریدون علیزاده‌حیدری به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمد فلاح به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10233903
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی پینک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی محمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پارس پلیمر رام به شناسه xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی علیرضا حقدوست طالمی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و رسول علیزاده حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و فریدون علیزاده حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حسین علیزاده حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۸۹ رسول علیزاده حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره، فریدون علیزاده حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد فلاح به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11279660
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۵/۸۹ رسول علیزاده‌حیدری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی رستگارقربانزاده بنمایندگی از شرکت تولیدی پینک به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد فلاح بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مجید قاسمی بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر و امیر رستگارقربانزاده بنمایندگی از شرکت پارس پلیمر رام بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات