سرمایه گذاری ملت

شرکت سرمایه گذاری ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101357447 ()
14
افراد
28
آگهی‌ها
91409
شماره ثبت
1371/4/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13439886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ و مجوز به شماره xxx۶۷ , xxx مورخ ۱۲/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳/xxx مورخ ۱/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و به موجب معرفی نامه شماره xxx۸/ ۹۵ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سهراب رسته به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و به موجب معرفی نامه شماره xxx/۹۵ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/۹۵ مورخ ۲۶/۲/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن عطری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به موجب معرفی نامه شماره xxx۳/۹۵ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا حاجی سیدابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/۹۵ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدندو کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، اعم از چکها، بروات و سفته‌ها با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب یک نفر از دو عضو فوق الذکر با امضاء عضو دیگر و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784132
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴ , xxx مورخه ۶/۲/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند. شرکت تندر ماشین زرین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12187845
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705839
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۱/۰۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا وفائی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست شماره یک صورتجلسه میباشد. آقای محسن دارستانی فراهانی به کدملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن عطری به کدملیxxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت دارو تجارت سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیدمحمدرضاحاجی سید ابوترابی به کدملیxxxxxxxxx۸بنمایندگی شرکت سلامت جویان تهران بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷بسمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات و سفته ها با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب یک نفر از دو عضو فوق الذکر با امضاء عضو دیگر و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام شماره ثبت ۹۱۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۱/۰۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
شرکت دارو تجارت سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329198
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/xxx۲ محل شرکت به تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان سایه پلاک ۸۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259683
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به جای آقای سعید امامی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به جای آقای غلامرضا جواشی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهراب رسته به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن عطری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی اصغرزاده صادق به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034924
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ک. م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به ک. م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968636

آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام
به شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶/ت۳۲مورخ۷/۴/۹۱ عبارت(اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید) از قلم افتاده که مراتب بدینوسیله تصحیح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742015
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹۱۴۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۵/۹۱ حسن عطری به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا جواشی به شناسه ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به جای افراد قبلی تعیین شدند. سعید امامی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. سهراب رسته به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل کمافی السابق میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10431486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۱ حسن عطری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا جواشی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به جای افراد قبلی تعیین شدند. سعید امامی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. سهراب رسته به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل کمافی السابق میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649299
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۱ سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام شاه علی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید امامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا محمودی ملکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیات مدیره و علی اصغر زاده صادق به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم دسترسی به مدیرعامل رئیس هیات مدیره با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649344
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ـ شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648301
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۹۱۴۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۱ سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پیام شاه‌علی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید امامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمدرضا محمودی‌ملکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دنیای فن‌آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیات‌مدیره و علی‌اصغر‌زاده‌صادق به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیات‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره و در صورت عدم دسترسی به مدیرعامل رئیس هیات‌مدیره با امضای متفق دو عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684398
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تندر ماشین‌زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت سرمایه‌گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ـ شرکت سرمایه‌گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت دنیای فن‌آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642136
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی خاص بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ تعداد اعضای هیات مدیره به۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020616
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی خاص بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586304
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9628845
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت هامی عام ‌به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11710900
آگهی تغییرمحل شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ محل شرکت به تهران‎ـ خ ملاصدرا خ شیراز شمالی خ صائب تبریزی شرقی پلاک ۲۷ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835999
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ علیرضا افتخارعمرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، پیام شاه‌علی‌ به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دنیای شگرف به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره، سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۷ و محمدرضا محمودی‌ملکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۱ و یوسفعلی محمودی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دنیای سبز پرتو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۳ و احمدعلی محصصی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷ و جعفر جعفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات و سفته‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10694776
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت سرمایه‌گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سلامت حویان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت دنیای سبز پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت سرمایه‌گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت دنیای فن‌آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337501
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۳/۸۹ محمدکاظم کتابی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای فن‌آوری پویا سهامی خاص به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۱۱ بجای محمدرضا محمودی ملکی به ش ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11755971
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۲/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495459
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
پیرو آگهی xxx۲/ت۳۲ مورخ ۲۵/۱/۸۹ علیرضا افتخار عمرانی به جای جواد فلاحت پیشه رئیس هیات‌مدیره انتخاب شدند صحیح است و اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474062
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ و احکام صادره علیرضا افتخارعمرانی به جای سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین و فاطمه سلجوقی بجای احمد ناظمی به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران و محمدرضا محمودی ملکی بجای منوچهر شیبانی اصل به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992926
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۱۴۰۹به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ به موجب احکام صادره سهراب رسته به جای محمود باقری مزیدآبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دنیای آزادپویا به عنوان عضو هیئت‌مدیره و پیام شاه‌علی به جای محمدحسین قائدی به نمایندگی از شرکت دنیای سبز پرتو به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات