تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب

شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101348614 (فعال)
23
افراد
39
آگهی‌ها
11848
شماره ثبت
1371/3/9
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14499468
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد نیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت فولاد مبارکه به عنوان رئیس هیئت مدیره ومحمد کاظم مفتح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت ساختمانی جهانپارس به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آرش بنازاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به عنوان عضو هیئت مدیره و حبیب علی تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت درریز به عنوان عضو هیئت مدیره و احمد هراتیان با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایرتیک ) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۲/xxx۸ انتخاب گردیدندکلیه چک‌ها ، قراردادها ، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234886
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تام مکران منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) شناسه ۱۴۰۰۶۱۲۷۳۱۴- شماره ثبت ۲۷۲۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۷/۰۲/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۷/۰۳/۳۱ شرکت مزبور که در تاریخ xxx۷/۰۵/۱۶تحت شماره xxx۰ به این واحد ثبتی ارائه گردید، تغییر ات ذیل بعمل آمد: ـ تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به xxx۶/۱۲/۲۹ به تصویب اعضاء مجمع رسید. ـ مدیران شرکت و صاحبان امضاء مجاز:. شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب (تامکو) (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴با نمایندگی آقای حبیب علی تقی زاده کلید بری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد کاظم مفتح زاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت اله افتخاری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوء هیئت مدیره، آقای علی اصغر شیاسی دهوری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها وعقوداسلامی واسناد بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ـ بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین ترازآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و موسسه حسابرسی کاریرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ مرکز اصلی شرکت: به آدرس منطقه آزاد چابهار ـ مجتمع اداری ولیعصر ـ طبقه دوم ـ آپارتمان شماره ۵ به کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر و بدین ترتیب ماده یک اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار صمت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ـ ماده ۴۱ اساسنامه: هیئت مدیره بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۷ از ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۶ ـ افتتاح حساب های جاری و ثابت و حساب های سپرده و اعتباری و نظایر آن نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعم از داخلی یا خارجی بنام شرکت و استفاده از حساب های مذکور در جهت موضوع شرکت. بند ۷ ـ تودیع اسناد و اوراق بهادار و وجوه شرکت نزد مقامات دولتی و خصوصی جهت حفاظت و تقاضای استرداد و تحویل آنها. بند ۸ ـ طرح هرگونه دعوی منجمله ورود در دعاوی بعنوان خواهان یا خوانده یا شخص ثالث در کلیه مراحل رسیدگی با اختیارات تام جهت مراجعه به دادگاه های صالحه اعم از: حقیقی و حقوقی و جزائی، شرکت دعوی یا استرداد آن و ارجاع دعوی به داوری، تعیین داوران و کارشناسان، تعیین وکلا و تفویض توکیل غیر و اختیارات لازم به وکلای مزبور و عزل آنها، حل وفصل کلیه دعاوی از طریق سازش یا داوری و انجام هرگونه اقدام قانونی دیگری که جهت ختم موفقیت آمیز دعوی ضروری است، تأمین دلیل، ادعای جعل و تعیین جاعل وصول محکوم به از مراجع قضائی و همچنین از اداره ثبت اسناد و املاک. بند ۹ ـ اجرای تصمیمات متخذه از طرف مجامع عمومی و بدین منظور انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار تصمیمات مزبور در موردی که قانون مقرر می دارد. بند ۱۰ ـ استخدام نیروی انسانی در سطح نیروهای ساده، نیمه ماهر و ماهر و محدود به امور جاری شرکت برای مدت قرارداد حداکثر سه ماه و بیش از این مدت تصویب هیئت مدیره نیاز می باشد. ـ بند ۱۵ ـ تنظیم خلاصه حساب شرکت هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرسان. بند ۱۶ ـ تنظیم ترازنامه و سود و زیان شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی و تسلیم آن به بازرسان. بند ۱۷ ـ نگهداری حساب های شرکت به طرز مناسب طبق مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات و در صورت درخواست بازرسان و قراردادان کلیه سوابق، دفاتر و اسناد در اختیار بازرس. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150245
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه صمت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز مالی سال ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496567
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت فولاد مبارکه xxxxxxxxx۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد هراتیان با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) xxxxxxxxx۸۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم مفتح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت ساختمانی جهانپارس xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حبیب علی تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مهندسی درریز xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نصرت اله افتخاری با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نصرت اله افتخاری به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات ایشان مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496562
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی ۹۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت ایریتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت جهانپارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت مهندسی درریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065274
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد هراتیان با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم مفتح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت ساختمانی جهانپارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نصرت اله افتخاری با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حبیب علی تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مهندسی درریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۱/۰۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906137
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ مؤسسه آئین تراز آریا xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757128
آگهی اصلاحی شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۶/۱/xxx۵ عبارت ذیل صحیح می‌باشد مراتب بدین شرح اصلاح و اعلام میگردد: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی است که به xxx/xxx/۱۰ سهم عادی با نام xxx/۱۰ ریالی تقسیم گردیده است که تماما پرداخت شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727572
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست. آموزش اپراتور و تعمیرکار جرثقیل، لیفتراک و سایر مکانیزمهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. انجام امور مهندسی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات باربرداری، انجام امور تعمیر و نگهداری ماشین آلات باربرداری، ساختمانی و راهسازی. انجام امور نصب و مونتاژ ماشین آلات و تجهیزات. با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727577
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۴ در مورد عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران واز طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی است که به ۱۰، xxx، xxx سهم عادی با نام ۱۰، xxx ریالی تقسیم گردیده و تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732651
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شعبه شماره دو شرکت بنشانی چابهار مجتمع اداری اطلس طبقه اول واحد A ۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به مدیریت آقای علی اصغر شیاسی باشماره ملی xxxxxxxxx۸ افتتاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487120
آگهی تغییرات شرکت تامين ماشين آلات ساختماني و نصب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به درخواست شرکت بین المللی مهندسی ایرا ن(ایریتک) مبنی بر تغییر نماینده خود در هیئت مدیره که آقای احمد هراتیان را جایگزین آقای امیر مسعود هراتیان معرفی نمودند، تعیین سمت اعضاء برای باقیمانده دوره تصدی تا تاریخ ۲۱/۲/۹۶ در هیئت مدیره به شرح تصویب شد:آقای محمد ابراهیم قدیریان با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت فولاد مبارکه به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد هراتیان با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم مفتح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷نماینده شرکت ساختمانی جهانپارس به عنوان عضو هیئت مدیره آقای نصرت اله افتخاری با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حبیب علی تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مهندسی درریز به عنوان عضو هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12465428
آگهی تغییرات شرکت تامين ماشين آلات ساختماني و نصب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ آقای نصرت اله افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر شعبه کیش انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263043
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم قدیریان با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت فولاد مبارکه به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مسعود هراتیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایریتک به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم مفتح زاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت ساختمانی جهانپارس به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حبیبعلی تقی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مهندسی درریز به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نصرت اله افتخاری با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای نصرت اله افتخاری به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263041
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۹۳به تصویب مجمع رسید .مؤسسه آئین تراز آریا xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید.شرکت فولاد مبارکه xxxxxxxxx۶۴و شرکت ایریتک xxxxxxxxx۸۰ و شرکت جهانپارس xxxxxxxxx۲۹ و شرکت مهندسی درریز xxxxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد xxxxxxxxx۱۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674830
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین‌آلات ساختمانی و نصب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن لرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدکاظم مفتح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲۹ نماینده شرکت ساختمانی جهانپارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و امیر مسعود هراتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت بین المللی ایران (ایریتک) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و حبیبعلی تقی زاده کلیدبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت درریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد ابراهیم قدیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶۴ نماینده شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد ابراهیم قدیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674829
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین‌آلات ساختمانی و نصب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای اکبر هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674827
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین‌آلات ساختمانی و نصب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس بلوار کشاورز سه راه سیمین خیابان جانبازان جنب پمپ گاز ساختمان تجاری، اداری رضا طبقه ۲ واحد ۴ با کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488831
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم قدیریان کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر شعبه کیش بجای آقای محمد رضا ایزدی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376529
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم قدیریان کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت دو سال انتخاب نمودند، اختیارات ایشان اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.
آقای سعید ابراهیم زاده بنمایندگی شرکت بین المللی ایران ایریتک کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129657
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲ و ۶/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی اصغر سنایی فر کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرتیک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی سعید ابراهیم زاده کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جهان پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی محمد کاظم مفتح زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت درریز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی حبیبعلی تقی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توکافولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مرتضی جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و داود شریفیان کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آئین تراز آریا با کد ملی xxxxxxxxx۷۰ و اکبر هاشمیان با کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. آقای داود شریفیان بعنوان مدیر جدید شعبه کیش انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014994
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی اصغر سنایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، ایرتیک بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی سعید ابراهیم زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مرتضی جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ جهان پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی محمد کاظم مفتح زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ و درریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی حبیبعلی تقی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و داود شریفیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248262
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای حبیبعلی تقی زاده بعنوان نماینده جدید شرکت مهندسی درریز انتخاب شدند در نتیجه آقای جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید عباس هوایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد کاظم مفتح زاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ و حبیبعلی تقی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و مرتضی جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و داود شریفیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911479
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
آقای حبیبعلی تقی زاده بعنوان نماینده جدید شرکت مهندسی درریز انتخاب شدند در نتیجه آقای جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید عباس هوایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد کاظم مفتح زاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ و حبیبعلی تقی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و مرتضی جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و داود شریفیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115751
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و عبدالحمید فرد افشاری کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680639
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و عبدالحمید فرد افشاری کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515054
آگهی تاسیس شعبه شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۰، شعبه‎ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: بازار هرمز غرفه xxx N کدپستی xxxxxxxxx۷ تأسیس و آقای محمدرضا ایزدی‎دهنوی به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11771027
آگهی تاسیس شعبه شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۱/۹۱ به این اداه واصل گردید شعبه‌ای از شرکت در کیش بازار هرمز غرفه xxxN کدپستی xxxxxxxxx۷ به مدیریت آقای محمدرضا ایزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ افتتاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556369
آگهی تاسیس شعبه شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۱/۹۱ به این اداه واصل گردید شعبه ای از شرکت در کیش بازار هرمز غرفه xxxN کدپستی xxxxxxxxx۷ به مدیریت آقای محمدرضا ایزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ افتتاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083551
آگهی تاسیس شعبه شرکت تامین ماشین‌آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ شعبه شرکت در استان خوزستان ـ آبادان ـ بلوار قایقرانی بریم ـ جنب سازمان منطقه آزاد اروند ـ روبروی حسینیه عباسیه ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت احمدرضا عبدالرضا زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ افتتاح گردید. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516517

آگهی تاسیس شعبه شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص، ثبت شده به شماره xxx۴۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ شعبه شرکت در استان خوزستان ـ آبادان ـ بلوار قایقرانی بریم ـ جنب سازمان منطقه آزاد اروند ـ روبروی حسینیه عباسیه ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت احمدرضا عبدالرضا زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ افتتاح گردید. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 384538

آگهی تاسیس شعبه در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۴۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ به این اداره واصل گردید شعبه شرکت در قشم مجتمع پاسارگاد طبقه دوم پلاک یک کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس و یک تبصره به ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اضافه گردید ضمنا آقای احمدرضا عبدالرضا زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر شعبه انتخاب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152252
آگهی تاسیس شعبه در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ به این اداره واصل گردید شعبه شرکت در قشم مجتمع پاسارگاد طبقه دوم پلاک یک کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس و یک تبصره به ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اضافه گردید ضمنا آقای احمدرضا عبدالرضا زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر شعبه انتخاب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11203605
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین‌آلات ساختمانی و نصب سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورتجلسه مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات زیردرشرکت نامبرده به عمل آمده است

آقای سیدعباس هوایی به عنوان نمایندگی شرکت فولاد مبارکه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ جایگزین آقای سیدمهدی قریشی گردید سیدعباس هوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و علی خطیبی به شماره ملیxxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد نیکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و مرتضی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حبیب علی تقی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۹ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724417
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین‌آلات ساختمانی و نصب سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورتجلسه مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات زیردرشرکت نامبرده به عمل آمده است

آقای سیدعباس هوایی به عنوان نمایندگی شرکت فولاد مبارکه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ جایگزین آقای سیدمهدی قریشی گردید سیدعباس هوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و علی خطیبی به شماره ملیxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد نیکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و مرتضی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حبیب علی تقی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۹ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11798225
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین‌آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص، ثبت شده به شماره۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۶۱۴
برابر صورتجلسه مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: آقای سیدعباس هوایی به عنوان نماینده شرکت فولادمبارکه به شماره ملیxxxxxxxxx۶۴ جایگزین آقای سیدمهدی قریشی گردید. سید عباس هوایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۷ سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و علی خطیبی به شماره ملیxxxxxxxxx و کدپستیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد نیکدل به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۴ و مرتضی جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و حبیب علی تقی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10204535
آگهی اصلاحی در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی ونصب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۳۶/ ث مورخ ۱۹/۸/xxx۹ در اگهی شناسه ملی اشتباها درج شده که صحیح آن xxxxxxxxx۱۴ می‌باشد مراتب بدینوسیله اعلام واصلاح می‌گردد رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581856
آگهی تغییرات در شرکت تامین ماشین‌آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۸۹ آقای مرتضی جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به جای آقای ابراهیم کاشف الحق و آقای حبیب علی تقی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت در ریز به جای آقای احمد معمار زاده و آقای علی خطیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایرتیک) به جای آقای سید حسن میر‌حسینی برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند در نتیجه هیئت مدیره شرکت بدین شرح می‌باشد: سید مهدی قریشی بسمت رئیس هیئت مدیره، علی خطیبی نایب رئیس هیئت مدیره، سید عباس هوایی خارج از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل، مرتضی جعفری و حبیب علی تقی زاده و مهرداد نیکدل اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11197193
آگهی تغییرات در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸ و ۱۷/۴/xxx۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان بنمایندگی آقای سید مهدی قریشی و شرکت ایریتک بنمایندگی آقای سید حسن میرحسینی و شرکت جهان پارس بنمایندگی آقای مهرداد نیکدل و شرکت در ریز بنمایندگی آقای احمد معمارزاده و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بنمایندگی آقای ابراهیم کاشف الحق بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای مهربان پروز و موسسه حسابرسی بهراد مشار بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای سید مهدی قریشی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن میرحسینی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس هوائی خارج از اعضاء را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات