صنایع بسته بندی البرز

شرکت صنایع بسته بندی البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101344060
7
افراد
9
آگهی‌ها
90032
شماره ثبت
1371/2/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1091044
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی‌عام به شماره ثبت۹۰۰۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش م xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولی پرس به ش م xxxxxxxxx۰۱ و شرکت سهامی عام کف به ش م xxxxxxxxx۳۶ و شرکت تولید دارو تاکستان به ش م xxxxxxxxx۹۸ و شرکت کیوان به ش م xxxxxxxxx۰۹ و شرکت ارزش آفرینان سرمایه به ش م xxxxxxxxx۱۵
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917985
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی البرز سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت تولی پرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهناز عقبایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی بهروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجید قره باغی اول به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی امید ابراهیمی پویان به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها مالی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11885559
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی البرز سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت تولی‌پرس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهناز عقبایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی بهروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پخش البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجید قره‌باغی‌اول به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تولید دارو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی امید ابراهیمی‌پویان به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها مالی با امضا ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891535
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890682
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای تولی‌پرس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱‌ـ گروه داروئی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵‌ـ شرکت پخش البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳‌ـ شرکت تولید دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11200114
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌ بندی البرز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۶/۸۹ مسعود بهزادپور به نمایندگی از شرکت بنزن شیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهرام منصورخاکی به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خلعتبری به نمایندگی از شرکت تجارتی پایور ایران بسمت عضو هیئت‌مدیره و اکبر غزالی به نمایندگی از شرکت تولی‌پرس بسمت عضو هیئت‌مدیره و اردشیر متقیان‌سلماسی به نمایندگی از شرکت تولیدارو بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12008898
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ثبت شده به شماره۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057969
آگهی تغییر محل شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۰۰۳۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ نشانی شرکت به تهران خ جمهوری اسلامی بعد از تقاطع ولیعصر جنب فروشگاه رفاه پ xxx ط ۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11878803
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۰۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۰/۸۸ شرکت بنزن شیمی بنمایندگی سعید شمیرانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه داروئی سبحان بنمایندگی بهرام منصورخاکی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تجارتی پایور ایران بنمایندگی علیرضا خلعتبری بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تولی‌پرس بنمایندگی اکبر غزالی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید دارو بنمایندگی اردشیر متقیان‌سلماسی بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات نیز فقط با امضای مدیرعامل معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات