سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101339590
27
افراد
29
آگهی‌ها
89584
شماره ثبت
1371/1/25
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14744911
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ نامه شماره xxx۸۷ , xxx مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریانهای نقدی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۸ تعیین گردید . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷و نامه شماره xxx۷۱,xxx مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵و ـ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴و ـ شرکت ملی مسکن وصنایع ساختمانی (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان حسابرسی بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۴/xxx مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای منصورنعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازطرف بانک ملی ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره جناب آقای حسین فرزان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مداربه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره جناب آقای ابوالفضل نام آوربه شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو هیات مدیره جناب آقای سعداله عیسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازطرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویابه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضوهیات مدیره جناب آقای خدادادغریب پور جهان آبادبه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته هاوسایراوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل از طرف هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پیشنهاد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی، اداری واجرائی شرکت. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت تعییین شغل وحقوق ودستمزدوپاداش وترفیع وتنبیه تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها پیش بینی بودجه‌ی سالیانه شرکت افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها وسایر موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها دادسرا‌ها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضوردرجلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظرفرجام واخواهی واعاده دادرسی مصالحه وسازش استرداداسناد یا دادخواست یادعواادعای جعل یا انکاروتردیدنسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادها ی حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی وقطعی داور درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرراقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل ودفاع در مقابل آن‌ها ورود شخص ثالث ودفاع از دعوی ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه وشش ماهه وگزارش فعالیت ووضع عمومی شرکت وارائه آن به بازرس وسایرمراجع مربوطه وتنظیم صورتها ی مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه ونه ماهه وارائه آن به مراجع مربوط همکاری با سازمان بورس وبازرس برای احرای وظایف خود. اختیار برگزاری کلیه امور مجامع عادی وفوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ویاکسانی که از طرف ایشان به آنان تفیض اختیارمی شود معتبراست پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717584
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۴/۵/xxx۶ عبارت ترازنامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت صحیح میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۹ , xxx مورخه ۱/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569610
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۸ , xxx مورخه ۱/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به اسفند xxx۶ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496257
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲/۶/xxx۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت و مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxx۰۹ , xxx مورخ ۲۱/۵/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911912
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۲۹/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق آورده نقدی واز طریق مطالبات حال شده به مبلغ (xxxxxxxxxxxx۰ ریال) افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۵/۳/xxx۵ بانک ملی شعبه توسعه ملی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374835
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال تعیین گردید روزنامه اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347785
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام و‌شناسه‌ملی۵۶۶۸۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا حسینی عراقی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسهxxxxxxxxx۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای اسماعیل عسگری به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایرانبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم فاطمه البرزی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وآقای حسن باقری به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای بابک سعیدی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت میسر می باشد. در غیاب مدیرعامل، با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، امضا مراسلات و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض و واگذار گردید بند ج ـ ماده ۲۷) استخدام وعزل ونصب کارکنان گروه بند ل ـ ماده ۲۷) افتتاح انواع حسابها از قبیل سپرده قرض الحسنه جاری وپس انداز وسرمایه گذاری وغیره نزد بانکها وسایر موسسات مالی واعتباری داخلی یا خارجی واستفاده واسترداد اصل ومتفرعات آن سپرده ها. بندن ـ ماده ۲۷)نمایندگی در کلیه دادگاهها،مراجع قضائی واداری نزد کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی، اقامه دعوی یا دفاع از دعاوی له یا علیه گروه در تمام مراحل اعم از بدوی وتجدید نظر وفرجام وتقاضای اعاده دادرسی ،ارجاع دعاوی به داوری تعیین داوران وکارشناسان،تعیین وکیل با حق توکیل مکرر ویا عزل آنها، ادعای جعل، تعیین جاعل، استرداد سند ودعوی،متقابل وجلب ثالث ودفاع از آنها، صدور اجرائیه ووصول محکوم به.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12159014
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۹۵۸۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بالاتر ازمیدان ونک ـ خیابان شهید خدامی ـ بعداز کردستان پلاک ۸۹ کدپستی xxxxxxxxx۲ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152759
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی درتاریخ ۲۰/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهیهای سپردهای بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی صندوق: تهران - خیابان ولیعصرعج بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی پلاک۸۹کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه صندوق: xxxxxxxxxxxxریال موسسین: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارانده xxxxxxxxxxxxریال شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵دارانده xxxxxxxxx۰۰ریال مدیران صندوق: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای هادی مورخ با کدملی xxxxxxxxx۹بعنوا ن مدیر صندق شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای محمد مرادی با کدملی xxxxxxxxx۲بعنوان متولی صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان فرهاد حنیفی با کدملی xxxxxxxxx۸و هادی مورخ با کدملی xxxxxxxxx۹و حمید رضا اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۱ و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای هادی مورخ با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علی رضا جم با کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان حسابرس صندوق تعیین گردیدند روزنامه های کثیر الا نتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد به استناد مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۱/۹۴سازمان بورس اوراق بهادار آگهی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072388
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالناصر همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فرزان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل نام آور به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن وصنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چک ها، بروات، سفته هاوسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. د)حدوداختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۵۱اساسنامه به شرح ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پیشنهاد آئئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، اداری واجرائی شرکت. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وسایر موسسات قانونی دیگر عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد وچه مستاجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزائی ودفاع از هر دعوای حقوقی وجزائی اقامه شده از طرف شرکت وبه نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و. . . شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تااتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالح وسازش، استرداد اسناد ودادخواست ودعوا وانکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب. . . با حق صلح یا بدون آن ـ واجرای حکم نهائی وقطعی داور ودرخواست ضرروزیان وصدور دستور لازم الاجرا "اجرائیه" وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار و. . . وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا وجلب ثالث ودعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین ومیزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. تهیه وتنظیم صورتهای مالی وارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب وتسلیم آنها به مراجه ذیربط. اختیار کلیه امور مجامع هادی وفوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر. ه ـ) مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالناصر همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فرزان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل نام آور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن وصنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چک ها، بروات، سفته هاوسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. د)حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۵۱ اساسنامه به شرح ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پیشنهاد آئئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، اداری واجرائی شرکت. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق ودستمزد وپاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وسایر موسسات قانونی دیگر عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد وچه مستاجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزائی ودفاع از هر دعوای حقوقی وجزائی اقامه شده از طرف شرکت وبه نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و...شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تااتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالح وسازش، استرداد اسناد ودادخواست ودعوا وانکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب...با حق صلح یا بدون آن ـ واجرای حکم نهائی وقطعی داور ودرخواست ضرروزیان وصدور دستور لازم الاجرا "اجرائیه" وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار و...وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا وجلب ثالث ودعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین ومیزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. تهیه وتنظیم صورتهای مالی وارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب وتسلیم آنها به مراجه ذیربط. اختیار کلیه امور مجامع هادی وفوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر. ه ـ) مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606298
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ واجازه صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۳۰/۴/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۳/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت گردیده از طریق سود انباشته و اندوخته سرمایه ای تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ .............. تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبدالناصر همتی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ رئیس هیئت مدیره و علی شیخی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ عضو هیئت مدیره و حسین فرزان اصل شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل نام آور شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ عضو هیئت مدیره و فرهاد حنیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233981
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق سود انباشته و اندوخته سرمایه ای تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233958
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد حیدری ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی آقای علی شیخی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ملی ایران و آقای ابوالفضل نام آور ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و آقای حسین پاپی ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، آقای فرشاد حیدری ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شیخی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل نام آور xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پاپی ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار میشود معتبر است. حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222455
آگهی تصمیمات شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۳۶ ساری به شناسه ی ملی ۱۰۷۶۰۰۶۸۷۲۰ و کدپستی۴۸۳۵۱۱۹۱۶۹
برابر نامه شماره۲۰/xxx۱ مورخ۱۸/۲/۹۲ سازمان خصوصی سازی و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۱۳/۶/۹۲ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۷/۷/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۷/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ و ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اساسنامه شرکت در۶۳ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

۵ـ آقای مهدی یوسفیان به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف آقای محمد احتشام زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف آقای سید جواد ایزدی لاریمی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx بعنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه چک ها, اسناد تعهدآور , قراردادها با امضا مدیرعامل یا معاون مالی اداری با تفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216945
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید..
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10001164
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
پیرو آگهی شماره xxx۶۴/ت۳۲ مورخ ۲۳/۷/xxx۰ نوع شرکت سهامی عام می‌باشد که مراتب اصلاح می‌گردد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796953
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدحسین ایرانمنش به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای محمدمسعود سمیعی‌نژاد بنمایندگی از شزرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا فولادآملی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11188013
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شرکت شمال سهامی‌ عام ثبت شده به شماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121171
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545862
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۱۰۱۳۳۹۵۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: علیرضا فولاد آملی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بجای مرتضی داداش به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویا به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سید جواد میرزاده طباطبایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین پاپی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و ابوالفضل نام آور به ش ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218930
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ سید جواد میرزاده طباطبایی به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداش به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین پاپی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و ابوالفضل نام آور به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در ۱۳ بند به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11522512
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن‌حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ـ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات