مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101337205 ()
20
افراد
38
آگهی‌ها
89342
شماره ثبت
1370/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14822287
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۷ مورخه ۲۷/۵/۹۸ سازمان خصوصی سازی و xxx۸۳/۱۱ مورخه ۱۴/۵/۹۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جلیلیان فرد xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده جدید از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان سمنان xxxxxxxxx۵۲ جایگزین سرکار خانم فهیمه زارع برای باقیمانده دوره تصدی نایب رئیس هیأت مدیره و آقای خسرو افروزه xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده جدید سهام عدالت از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان همدان xxxxxxxxx۱۷ جایگزین جناب آقای سهراب حقیقی برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14822304
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۰۶ مورخه ۲۷/۵/۹۸ سازمان خصوصی سازی و xxx۸۳/۱۱ مورخه ۱۴/۵/۹۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی حیدری xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شد و دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری، مالی و فنی بشرح ذیل می باشد: ۱ـ اجرای مصوبات هیأت مدیره ۲ ـ تهیه و تائید برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای تصویب هیأت مدیره. ۳ ـ تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان برای تصویب مجمع عمومی. ۴ ـ انتصاب و انفصال و ارتقاء و اضافه حقوق و آموزش کارکنان طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه. ۵ ـ انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و بر طبق آئین نامه ها و برنامه ها و سایر مقررات مربوطه. ۶ ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت. ۷ ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ۸ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ۹ ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده(۲) این اساسنامه. ۱۰ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۱۱ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. ۱۲ ـ اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن با رعایت آئین نامه معاملات. ۱۳ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، طبق مقررات تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و و غیرولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۴ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۱۵ ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ۱۶ ـ مدیرعامل می تواند به تشخیص خود قسمتی از اختیارات اداری و اجرائی و مالی خود را به هریک از روسای واحدها و شعب و نمایندگی های شرکت واگذار نماید. تفویض اختیارات، کتبی و با تصریح اختیاراتی که اعطاء می شود طبق آئین نامه ها انجام پذیر خواهد بود. ۱۷ ـ انجام خریدها، خدمات و تائید هزینه های مالی تا سقف ۵.xxx.xxx.xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367136
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوص سازی به شماره xxx۵۵ مورخ۲۶/۸/۹۷ و تاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به شماره xxx۱۱/۱۱ مورخ۱۹/۸/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی نیک نفس با کد ملیxxxxxxxxx۹ با نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فهیمه زارع سور کالی با کد ملیxxxxxxxxx۲ با نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت استان سمنان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی حیدری با کد ملیxxxxxxxxx۴ با نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای سهراب حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۱با نمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت استان همدان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فریدون انتظاری با کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت آپادانا پترو بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور، چکها، سفته ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادهای شرکت تواما با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367148
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و تاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل به شماره xxx۹۱/۱۱ مورخ۲۱/۵/۹۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۰۱ مورخ۲۸/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پتروشیمی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت طراحی و مهندسی وتامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک )به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت آپادانا پترو بازرگان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری استان همدان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری استان سمنان شماره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318145
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۰۱مورخ۲۸/۵/۹۷ و سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارهxxx۵۲,xxx مورخ ۲۱/۵/۹۷و اداره کل راهداری و حمل و نقل استان تهران به شمارهxxx۹۱/۱۱ مورخ۲۱/۵/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968126
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۷ مورخ ۳۰/ ۱۱/ xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناصری ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندکی از شرکت کارگزاری سهام عدالت استان همدان ش م xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای اسحق طاهریان ش م xxxxxxxxx۵ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626005
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ ومجوزهای xxx۳۳/۴۱ مورخ ۲۲/۵/xxx۶ سازمان خصوصی سازی و xxx۰۵/۱۱ مورخ ۱۵/۵/xxx۶ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال xxx۶ به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256248
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و مجوز‌های شماره xxx۲۸/۱۱ مورخ ۱۲/۸/xxx۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران و xxx۹۰/۴۱ مورخ ۱۷/۸/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی نیک نفس کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی ش. م xxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیأت مدیره و خانم مریم مشایخی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت سمنان ش. م xxxxxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی حیدری کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی ش. م xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای اسحق طاهریان کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت همدان ش. م xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد امین کاشفی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آپادانا پترو بازرگان ش. م xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور، چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادهای شرکت تواما با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229541
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۱/۱۱ مورخ ۱۸/۵/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران و مجوز شماره xxx۳۹/۴۱ مورخ ۴/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پتروشیمی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت آپادانا پتروبازرگان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری استان همدان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری استان سمنان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167815
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۳/۱۱ مورخ ۱/۴/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران و نیز مجوز شماره xxx۳۹/۴۱ مورخ ۴/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تاسیس شعبه در استان کرمانشاه به مدیریت آقای مجید اسماعیلی به آدرس کیلومتر ۸ جاده کرمانشاه - تهران پایانه‌های اعلام بار با کد پستی xxxxxxxxx۵ موافقت گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659776
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۷/ ۱۱ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359632
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۴ ومجوز شماره xxx۲۶/۱۱مورخ ۶/۵/۹۴ اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417898
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۳۸/۱۱ مورخ ۲۴/۹/۹۳ اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی نیک نفس به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی رحیمیان سرای به کد ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای اسحق طاهریان به کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای هادی مقصودی فر به کد ملی xxxxxxxxx۰۳به نمایندگی شرکت آپادانا پتروبازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور، چکها، سفته ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادهای شرکت تواماً با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635404
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۸ مورخه ۳۰/۴/۹۳اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ . اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید. شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت آپادانا پتروبازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصادجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی داریاروش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242095
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حمل‌ و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس و خدمات داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148009
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت۸۹۳۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ و تنفس ۱۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به مهندسی حمل و نقل پتروشیمی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030948
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خیابان سعادت آباد بلوار دریا پلاک ۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979830
آگهی افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام بشماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده که از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۰/۹۱/xxx مورخ ۳۰/۹/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880082
آگهی اصلاحی شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱ نام محمدعلی طباطبایی ملاذی به کدملی xxxxxxxxx۲ و نام محمدرضا محمودی به کدملی xxxxxxxxx۱ صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10362536
آگهی اصلاحی شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱ نام محمدعلی طباطبایی ملاذی به کدملی xxxxxxxxx۲ و نام محمدرضا محمودی به کدملی xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتهاو مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923001
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ کلیه چکها ـ سفته ها ـ بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808812
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ کلیه چکها ـ سفته‌ها ـ بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908669
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی رهیافت به ش ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داده روش به ش ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی مجید محمودیان به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت کارگزاری سهام عدالت همدان به ش م xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی عبدالله مومنی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی محمدعلی طباطبائی موذی به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت آپادانا پترو بازرگانی به ش م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی محمدرضا محمدی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت کارگزاری سهام عدالت سمنان به ش م xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی کریم طاهری به ک م xxxxxxxxx۸۳ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ مجید محمودیان بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله مومنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی طباطبائی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610339
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی رهیافت به ش ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داده روش به ش ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی مجید محمودیان به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت کارگزاری سهام عدالت همدان به ش م xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی عبدالله مومنی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی محمدعلی طباطبائی‌موذی به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت آپادانا پترو بازرگانی به ش م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی محمدرضا محمدی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت کارگزاری سهام عدالت سمنان به ش م xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی کریم طاهری به ک م xxxxxxxxx۸۳ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ مجید محمودیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله مومنی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی طباطبائی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687369
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمیسهامی خاص بشماره ثبت۸۹۳۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۹/۹۰ جمشید محمدی به ک مxxxxxxxxx۱ به جای رضا حمزه لو به عنوان نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به ش مxxxxxxxxx۳۴ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به شرکت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796929
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی خاص بشماره ثبت۸۹۳۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۹/۹۰ جمشید محمدی به ک‌مxxxxxxxxx۱ به جای رضا حمزه‌لو به عنوان نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به ش‌مxxxxxxxxx۳۴ جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به شرکت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 458659

آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۴۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۰ به موجب حکم صادره عبداله مومنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت مدیره به کمال الدین گلچین تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11538470
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۳۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۰ به موجب حکم صادره عبداله مومنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت‌مدیره به کمال‌الدین گلچین تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533118
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442234
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۳۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11184415
آگهی افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی‌ عام بشماره ثبت۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/۱ ریالی با‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۵/۴/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762974
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پترو شیمی سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی محمدرضا محمودی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704743
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622856
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ رضا حمزه‌لو به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم طاهری به کد ملیxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی طباطبایی ملاذی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی از تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت‌مدیره و سیدمحمود کمالی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و کمال‌الدین گلچین به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و داریوش روندی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و سیدمحمود کمالی بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745754
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۸۹ محمدعلی طباطبایی ملاذی کدملی xxxxxxxxx۱ به جای داریوش روندی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9929217
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره۸۹۳۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پتروشیمی ـ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی ـ شرکت فراساحل ایران ـ شرکت کارگزاری سهام عدالت ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی کارکنان بانکها.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682293
آگهی اصلاحی شرکت حمل و نقل جاده‌ای بازرگانی پتروشیمی سهامی عام بشماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۸۳/۳۲ مورخ ۲۳/۴/۸۲ صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۱ مبنی بر تغییر محل تهران ـ خ گاندی ـ انتهای ک ۹ (ک شهید اعلاء رحیمی) ـ پ ۲۱ ـ ط اول و دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ از قلم افتاده است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11940837
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۳۴۲شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۵/۸۸ شرکت کارگزاری سهام عدالت به نمایندگی محسن نوری و شرکت پارس سوئیچ به نمایندگی مصطفی قنادها به سمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات