صنایع سیمان دشتستان

شرکت صنایع سیمان دشتستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101336603
17
افراد
38
آگهی‌ها
89273
شماره ثبت
1370/12/27
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر صنایع سیمان دشتستان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنایع سیمان دشتستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه صنایع سیمان دشتستان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که صنایع سیمان دشتستان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14713116
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx نام آقای اکبر مجید پور به کدملی xxxxxxxxx۲ صحیح می‌باشد که اشتباها " اکبر مجید پو درج گردیده است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14713129
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا محفوظی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علیرضا پیراسته فرد کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای غلامرضا براتی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خراسان شمالی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر مجیدپور کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان داراب شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید حجت اله طباطبایی کوپائی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500175
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حجت اله طباطبایی کوپائی ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سیمان سپاهان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیومرث موسیوند ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل خارج از هیأت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید آقای غلامرضا محفوظی ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره ، آقای اکبر مجیدپو ک م xxxxxxxxx۲ ر بعنوان نائب رئیس و عضو هیأت مدیره ، آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی ک م xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405529
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۳۱/۶/۹۷ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328643
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محفوظی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اکبر مجید پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نمایندگی شرکت سیمان داراب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو موظف هیات مدیره و آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نمایندگی شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788954
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/ ۶/ xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سیمان داراب شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت سیمان سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674533
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سیمان سپاهان ش م xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443646
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۳/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۱ ریال از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره ۷۶ مورخ ۱۳/۶/۹۵ و شماره ۳ مورخ ۲۶/۱/۹۶ بانک ملی شعبه کارخانه سیمان دشتستان پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314754
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین یزدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه، سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284823
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679386
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ ومجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۴ ومجوز بورس به شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده که مبلغ xxxxxxxxx۸ ریال از محل نقدی به موجب گواهی شماره xxx مورخ ۳۰/۱۰/۹۴ بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان دشستستان و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571308
آگهی تغییرات شرکت صنايع سيمان دشتستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
با توجه به بررسی مدارک ومستندات ارایه شده ونیز صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۴ودر اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادرمی گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578823
آگهی تغییرات شرکت صنايع سيمان دشتستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴تصویب شد موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482357
آگهی تغییرات شرکت صنايع سيمان دشتستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری استان آذر بایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت سیمان داراب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482352
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری استان آذر بایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی همایون آزادی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سیمان داراب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اکبر مجید پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی عباس خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی سید مرتضی شرافت به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و کیومرث موسیوند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق مالی و تعد آور شرکت از قبل چک، سفته، و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای کلیه مکاتبات و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117258
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استنادآگهی صادره به شمارهxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ نام بازرس اصلی موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ صحیح می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080899
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ۱۸/۱۱/xxx۳ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهمxxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی ومطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغxxxxxxxxx۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۳ بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان دشتستان پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070866
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. -موسسه حسابرسی رهیاب و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب شدند -روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به شهریور ماه xxx۴ انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474504
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام شماره ثبت ۸۹۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای همایون آزادی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ جایگزین آقای فرهاد شهرکی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای علی رئیسی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای کیومرث موسیوند با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
حق امضا کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضا کلیه مکاتبات و اوراق عادی ارسال مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432577
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام شماره ثبت ۸۹۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت سیمان داراب شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت صنایع سیمان سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432501
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام شماره ثبت ۸۹۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رحمت اله روستاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر مجیدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان داراب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
آقای کیومرث موسیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید.
حق امضای کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای کلیه مکاتبات و اوراق عادی اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مندرج در بند ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375221
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی دوره منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به شهریور ماه xxx۲ انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287381
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم با نام xxx۰ ریالی افزایش یافت که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از محل نقدی به موجب گواهی بانک شماره xxx مورخ ۱۲/۰۸/۹۲ بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان دشتستان و از محل مطالبات حال شده سهامداران می باشد ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت در تاریخ ...... تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233545
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
فرهاد شهرکی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رئیسی کدملی xxxxxx۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خراسان شمالی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس خلیلی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و کیومرث موسیوند کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو و مدیرعامل و اکبر مجیدپور کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان داراب شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و امضای کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198144
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و کیومرث موسیوند کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت سیمان داراب شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086690
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: محل شرکت به نشانی: تهران میدان آرژانتین خ الوند کوچه ۳۱ پ ۹ ط ۱ و ۲ ک.پ xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11556299
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۲۷۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریاروش با ش.مxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با ش.مxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881022
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۲۷۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریاروش با ش.مxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با ش.مxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863245
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ عباس خلیلی به ک م xxxxxxxxx۱ بجای محمدجواد صبوری و نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10717418
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ عباس خلیلی به ک م xxxxxxxxx۱ بجای محمدجواد صبوری و نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 413430

آگهی اصلاحی شرکت سیمان دشتستان سهامی عام
به شماره ثبت xxx۷۳و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
پیرو آگهی صادره شماره xxx۹۴/ت۳۲ مورخ ۱۳/۷/۹۰ کیومرث موسیوند به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9869014
آگهی اصلاحی شرکت سیمان دشتستان سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
پیرو آگهی صادره شماره xxx۹۴/ت۳۲ مورخ ۱۳/۷/۹۰ کیومرث موسیوند به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766162
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11897952
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: فرهاد شهرکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و مسعود گل‎رخان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، محمدجواد صبوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره و کیومرث موسیوند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و اکبر مجیدپور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان داراب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت اعضای هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر و امضا کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد. همچنین اختیارات مندرج در بند ۱ـ۳ـ۴ـ۷ـ۸ـ۹ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۳ـ۱۵ـ۱۶ هیئت‎مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11368666
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳/۵/۹۰ سال مالی شرکت از ۲۹/۱۲ به ۳۱/۶ تغییر یافت و سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده ۴۸ اساسنامه اصلاح گرید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12009544
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری استانی استان آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه‌گذاری استانی استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت سیمان داراب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و کیومرث موسیوند به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی و شرکت صنایع سیمان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787121
آگهی تغییرات در شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۷۳و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۶/۸۸ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526678
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۹۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات