سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101336320 ()
18
افراد
18
آگهی‌ها
89245
شماره ثبت
1370/12/27
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14227738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ ومجوزxxx۰۳,xxx مورخ ۳۰/۵/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۲/xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی ها و اطلاعیه های شرکت شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت کاغذ سازی کاوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت پتروشیمی فارابی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۰ , xxx مورخه ۲۸/۱/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حق نظر با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف «شرکت پتروشیمی فارابی» (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966592
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۷/xxx مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی رعیت با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسن عموزاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره آقای سید مصطفی فیض اردکانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حمیدرضا حقیقت پژوه کارگر با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجمله کلیه چکها و بروات و سفته (اعم از ریالی و ارزی) با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۲ مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۳ ۱ انتصاب معاونین و اعضای هیات مدیره (موظف و غیرموظف) و مدیرعامل در شرکتهای تابعه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. ۳ ۲ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۳ ۳ استخدام، دعوت به همکاری کارکنان سایر شرکتها و مؤسسات با تعیین شغل، حقوق، دستمزد و حدود مسئولیت و اختیارات مربوطه آنها. ۳ ۴ ترفیع، تشویق، تنبیه، انفصال، بازنشستگی، قبول استعفاء و سایر امور مربوط به وضعیت شغلی کارکنان با توجه به مقررات مربوط. ۳ ۵ تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت برای طرح در هیات مدیره. ۳ ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با امضاهای مجاز. ۳ ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳ ۸ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. ۳ ۹ تنظیم و پیشنهاد ساختار سازمانی، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۳ ۱۰ پیشنهاد تحصیل هرنوع وام یا اعتبار از بانکها و سایر موسسات (به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط) جهت اتخاذ تصمیم هیات مدیره. ۳ ۱۱ تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهم در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر. ۳ ۱۲ پیشنهاد پاداش عملکرد هیات مدیره شرکتهای تابعه با توجه به نتایج عملکرد ایشان در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکتهای مزبور، جهت تصویب در هیات مدیره. ۳ ۱۳ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تهدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاریها و مشارکتهای جدید، خرید و فروش سهام شرکتها. ۳ ۱۴ ارائه صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تأیید هیات مدیره. ۳ ۱۵ ارائه گزارش‌های مالی سه ماهه از وضع شرکت. ۳ ۱۶ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست دتجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۷ ۳ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620433
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۱ , xxx مورخه ۱۷/۰۶/۹۵ سازمان بورس و ارواق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) xxxxxxxxx۹۵ گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص) xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) xxxxxxxxx۷۰ شرکت کاغذ سازی کاوه (سهامی عام) xxxxxxxxx۲۸ شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) xxxxxxxxx۲۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444748
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت به آدرس تهران ـ خیابان یوسف آباد ـ کوچه سوم ـ پلاک ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. و لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12118320
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۰/۱۲/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون فدایی دولت کدملیxxxxxxxxx۱ نماینده سازمان تامین اجتماعی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره - آقای جواد اوجی کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت رییس هیات مدیره - آقای احمد شهباز بیگی روزبهانی کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید پندار توفیقی کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به سمت عضو هیات مدیره و - آقای افشین فتح الهی کهنه شهری کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت عضو هیات مدیره. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجلمه کلیه چکها و بروات و سفته ها اعم از ریالی و ارزی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661885
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان (صندوق) تأمین اجتماعی ش م xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ش م xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ش م xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ش م xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی ش م xxxxxxxxx۰۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن حبیب بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره
علی کریمی فیروزجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
مسعود آل اسحاق بشماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت احداث و خودکفایی صنایع شاخص بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو اصلی
عباس عباسی ابیانه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو اصلی
حسن وفایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده سازمان (صندوق) تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو اصلی و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور از چکها و بروات و سفته ها اعم از ریالی و ارزی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۲ تصویب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712751
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به ش م xxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295241
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به ش م xxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552565
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ محل شرکت به تهران خ شیراز جنوبی ک ژاله پ ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836079
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ محل شرکت به تهران خ شیراز جنوبی ک ژاله پ ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120777
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297526
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: نمایندگان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: محسن حبیب به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و علیرضا شهبازی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و حشمت اله قنبری همدانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و عباس عباسی ابیانه به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان (صندوق) تامین اجتماعی و علی مستاجران به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت احداث و خودکفائی صنایع شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ انتخاب گردیدند که علیرضا شهبازی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن حبیب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته‌ها اعم از ریالی و ارزی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. وظایف و اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282536
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۵و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ محسن حبیب به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و علیرضا شهبازی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیائی تامین و محمدعلی حجازی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین و امیرحسین فلاح‌علیوردی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و داود شاددل به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شیراز تعیین و امیرحسین فلاح‌علیوردی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن حبیب بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجمله کلیه چکها و بروات و سفته‌ها اعم‌از ریالی و ارزی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات