صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101336301 ()
19
افراد
28
آگهی‌ها
89243
شماره ثبت
1370/12/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14414167
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶و مجوز شماره xxx۷۳ مورخ ۲۶/ ۸/ xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx/ xxxxxx/ xxx مورخ ۲۷/ ۸/ xxx۷ سازمان بوررس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰۰ (نود و یک هزار و پانصد) میلیون سهم عادی (یک هزار ریالی) با نام افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه شرکت اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402793
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۹/xxx مورخ ۱۷/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۴۱/۴۱ مورخ ۲/۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مادۀ ۵۸ به شرح : اندوختة سرمایه ای : خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود به اساسنامه شرکت اضافه گردید.
اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402799
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۴۸/xxx مورخ ۳۰/۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۷۵ مورخ ۲۶/۸/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت
سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۸ انتخاب گردید.
روزنامه های دنیای اقتصاد و ایران بصورت توأم بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241392
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۸۰,xxx مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و بموجب مجوز شماره xxx۹۴ مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و بالاتر از مبلغ مذکور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ ضمنا در نحوه امضاهای مجاز بانکی تغییری حاصل نگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124113
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۵ مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از گروه پتروشیمی تابان فردا (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای آیدین ختلان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲) به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیر حسین بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) به سمت عضو هیات مدیره و آقای نجات امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵) به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. آقای رسول اشرف زاده به عنوان دبیر جلسات هیات مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردید. هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را مستنداً به مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه به شرح ذیل تصویب نمود: الف- موارد مندرج در بندهای ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲ و ۲۵ به مدیرعامل تفویض اختیار شد. تبصره « ۱»: در مورد اختیارات حاصل از بند «۸» تا سقف ۲۰ میلیون دلار یا معادل ریالی آن به مدیرعامل تفویض اختیار شد. تبصره «۲»: در مورد اختیارات حاصل از بند «۱۰» مقرر شد مراتب وفق آیین نامه معاملات مصوب شرکت اقدام شود. ب - هیات مدیره به استناد اختیارات نامحدود مندرج در صدر ماده ۴۱ اساسنامه به جز اختیارات مصرح در بندهای ذیل ماده اخیرالذکر حمایت مالی از طرح ها، پژوهش ها و همایش های مرتبط با توسعه فناوری و انتقال دانش فنی و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت، جهت بهره برداری شرکت های سرمایه پذیر در چارچوب بودجه مصوب سالیانه شرکت و در سقف مبلغ یک میلیارد ریال به ازای هر حمایت مالی را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. - کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای یک نفر از اعضا هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - کلیه امضاهای مجاز بانکی شرکت تا سقف بیست میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی و بالاتر از سقف مذکور با امضای مدیرعامل و ریئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741073
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۳ , xxx مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۴۱/۴۱ مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: • شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ • شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ • شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ • شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ • شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199987
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۹۵ , xxx مورخ ۲۶/۸/۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۶۶/۴۱ مورخ ۱۰/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و عندالزوم دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164199
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۶۲/۴۱ مورخ ۱۰/۸/۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۷۹ , xxx مورخ ۲۴/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علیمراد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ برای بجای آقای سیدمهدی میرمعزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. آقای عادل نژاد سلیم xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847455
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ و مجوزهای شماره xxx۳ , xxx مورخ ۹/۳/xxx۵ و xxx۲/۴۱ مورخ ۲۷/۲/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی میرمعزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ جایگزین آقای عباس شعری مقدم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805547
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۲۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx/۴۱ مورخ ۱۷/۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس نصرت رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از گروه پتروشیمی تابان فرداد (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) طی نامه شماره xxx/۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عباس شعری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲) طی نامه شماره xxx۸۰/۱ ۱ ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عبدالحمید امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) طی نامه شماره xxx۱۵/۱ ۱ ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) طی نامه شماره xxx ۹۴ مورخ ۳/۱۱/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس عادل نژاد سلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵) طی نامه شماره xxx۱۴/۱ ۱ ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و جهت حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت (در هرحال امضاء ثابت مدیرعامل خواهد_بود) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632689
آگهی تغییرات شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۰۸/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارهxxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۹/۹۴ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۷۳/۴۱ مورخ ۰۹/۰۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ریالی با نام عادی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12607430
آگهی تغییرات شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ و مجوز به شماره xxx۷۳/۴۱ مورخ ۰۹/۰۹/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۳/۹۴بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764757
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۳/xxx۳ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764758
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت انتخاب گردیدند: آقای عادل نژاد سلیم به شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) و آقای عبدالحمید امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599685
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون ثقفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ برای مدت باقیمانده بجای آقای منصور معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ونایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523464
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹/۲۰ مورخ ۱۶/۴/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره بجای مرتضی عزیزی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412458
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۹۲۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان عباس شعری مقدم را به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی عزیزی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عادل نژاد سلیم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و منصور معظمی و عبدالحمید امامی به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و جهت حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرمالی شرکت (در هر حال امضاء ثابت مدیرعامل خواهد بود) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در متن صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382936
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی با ش م xxxxxxxxx۳۲ برای یک سال مالی به عنوان بازرس قانونی تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
ـ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
شرکت سرمایه گذاری استان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
ـ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
ـ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026776
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608724
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11583696
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11811116
آگهی تغییر محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۰ محل شرکت تهران ـ میدان هفت تیر خیابان کریم خان زند پلاک ۳۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9857323
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ و ۲۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذبیح‌اله نعیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای علی‌محمد بساق‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11719246
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11063446
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین بیات و علی‌محمد بساق‌زاده و حسینعلی زحمتکش و جمشید سبزکار و مرتضی رحیمیان‌سرای. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۸۹ عبدالحسین بیات به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جمشید سبزکار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فرامرز فروزنده (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت دبیر تعیین گردیدند. صاحبان امضاء مجاز مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به عنوان گروه اول و مدیر و رئیس امور مالی یا معاون امور مالی به عنوان گروه دوم. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق هر دو گروه از هر گروه یک امضاء به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665886
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خلیج فارس سهامی‌خاص بشماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۲/۸۹ نام شرکت به صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس تغییر یافت نوع حقوقی شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردیده و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام شرکت و شماره ثبت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بشماره ثبت xxx۴۳ ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن ۱ـ موضوعات اصلی سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر، به طوری که شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ـ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آیند. ۲ـ خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند از داخل یا خارج کشور ۳ـ طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه‌های در دست اجرا و آتی سایرشرکتهای سرمایه‌پذیر ۴ـ خرید، تهیه و تولید کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند، از داخل یا خارج کشور ۵ـ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند. ۶ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری در سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند. ۷ـ ارائه خدمات فنی، مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر ب‌ ـ موضوع فعالیتهای فرعی ۱ـ سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبهاء، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ـ سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌‌گذاری سرمایه‌پذیر ۳ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ـ سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی ۵ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۵ـ۱ـ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۵ـ۲ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۵ـ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار ۵ـ۴ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارائی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه‌داری نماید. مرکز اصلی شرکت استان تهران ـ شهر تهران ـ بلوار کریمخان ـ نرسیده به م هفت تیر ـ ساختمان ۴۶ ـ ط ۴ ـ کدپستی xxx۴۹ ـ xxx۴۸ می‌باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد. میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم یک هزار ریالی بانام می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل ۱ـ علی فضلیانی فرزند محمدرضا ش ش xxx۵۷ شهرستان نیشابور کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر بسمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ جمشید سبزکار فرزند عیدو ش ش xxx شهرستان قاین کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل ۳ـ سید اسماعیل موسوی فرزند سید حسین ش ش xxx شهرستان کاشمر کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ فرزاد اصلاحی فرزند امراله ش ش xxx۸ شهرستان شیراز کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بسمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ مجید محمودیان فرزند عباس ش ش xxx شهرستان تهران کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین بسمت عضو هیئت‌مدیره ـ شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای‌گیری هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضاء هیئت و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ـ گواهی‌نامه نقل و انتقال و سپرده‌ سهام ۲ـ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته تقسیم سود به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی می‌باشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. شرکت هیچگونه دیونی ندارد ـ نام روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات ـ اساسنامه شرکت در ترازنامه حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال مالی قبلی از اتخاذ تصمیم ثبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت داریی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346662
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خلیج فارس سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۲/۸۹ ارزش اسمی سهام شرکت از مبلغ xxx/۱۰ ریال به xxx/۱ ریال و تعداد سهام از xxx/xxx/۶ به xxx/xxx/۶۰ سهم تغییر یافت و لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx/۱ ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10135196
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خلیج فارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ علی فضلیانی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فجر به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید سبزکار به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پترشیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیداسماعیل موسوی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی به سمت عضو هیات مدیره و فرزاد اصلاحی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیات مدیره و فرزاد اصلاحی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به سمت عضو هیات مدیره و مجید محمودیان به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدآور و قراردادهائیکه به تصویب هیات مدیره رسیده به مدیرعامل تفویض گردید و امضای اسناد مالی و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و رئیس امور مالی بعنوان نماینده هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به بلوار کریم خان نرسیده به م هفت تیر ساختمان ۴۶ ط ۴ کدپستی xxx۴۹ xxx۴۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات