سرمایه گذاری صنایع ایران

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101324421
11
افراد
16
آگهی‌ها
88034
شماره ثبت
1370/10/28
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری صنایع ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری صنایع ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14257421
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۴۲/xxxمورخ xxx۷/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک xxx۴ برج سرو ساعی طبقه ۱۴واحد xxx۶به کدپستیxxxxxxxxx۱تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857266
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۲/ xxx مورخ ۱۰/ ۱۰/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرهام سیدین کدملی xxxxxxxxx۹ بجای رضا سلطان زاده بنمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719202
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۴/ xxx مورخ ۳/ ۳/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اسفندیار استکی الیوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قند مرودشت ش م xxxxxxxxx۰۲ حسن رسولیان به کدملی xxxxxxxxx۶ سید حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس ش م xxxxxxxxx۳۱ حسن صباغیان بیدگلی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان ش م xxxxxxxxx۹۲ ورضا سلطانزاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید حسین سلیمی به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای اسفندیار استکی الیوند به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای فرزان علی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. ماده ۴۱ بند ۱، بند ۱۵ بدون اختیارات صلح و سازش، بند ۱۶ و بند ۲۲ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و همچنین اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیر عامل با امضاء انفرادی یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377519
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۹ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسن رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶، شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱، شرکت قند مرودشت شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲، شرکت نیک تجارت قاره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت شیمی صنعت فرزان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726787
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ نوبت دوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771104
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658681
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxxxxxxxx میلیارد ریال به xxxxxxxxxxxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردیدذیل دفاتر ثبت جهت افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ماده و۲۴ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621308
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسین سلیمی ش مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اسفندیار استکی الیوند ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قند مرودشت ش م xxxxxxxxxxxxبه سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای رضا سلطان زاده ش م xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره ش مxxxxxxxxx۳۹ بسمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و همچنین اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیرعامل با امضاء انفرادی یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ می باشد. اختیارات مدیرعامل طبق بند یک ماده ۴۴ اساسنامه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600011
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ۷/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: حسن رسولیان ش م xxxxxxxxx۶و سید علیرضا حسینی ش م xxxxxxxxx۱و شرکت فرزان تجارت پارمیس ش م xxxxxxxxx۳۱و شرکت قند مرودشت ش م xxxxxxxxxxxx و شرکت نیک تجارت قاره ش م xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضاء اصلی و شرکت شیمی صنعت فرزان ش مxxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984917
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908697
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623122
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841462
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۸۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن رسولیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و یهودا اوهب‌سیون به کد ملی xxxxxxxxx۷ و فیروز وحیدمازندرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید علیرضا حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و رضا سلطان‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی و شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت تولیدی پلی‌اوره تان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت اعضای علی‌البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ حسن رسولیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فیروز وحیدمازندرانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رضا سلطان‌زاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا منفرد رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11800903
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۸۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات