بانک توسعه صادرات ایران

شرکت بانک توسعه صادرات ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101313616 ()
8
افراد
17
آگهی‌ها
86936
شماره ثبت
1370/9/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14198624
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۱/۰۵/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714901
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۶/۷/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مرتضی ذکاوت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666532
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۶/۷/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم تانیا یغمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657491
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ و مجوز xxxxxx / ۹۶ مورخ ۷/۶/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوذر سروش کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570500
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲/۵/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481258
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ و نامه شماره xxx۶۱/۹۶ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446143
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ و نامه شماره xxx۹۶/۹۶ مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی اکبری ک. م xxxxxxxxx۴ و محمد جعفر مزده ک. م xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428501
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصویب نامه شماره xxxxxx/ ت xxx۸۸ ه مورخ ۳/۱۱/xxx۵ هیات محترم وزیران و نام شماره xxx۶۸/۶۲ مورخ ۲۰/۲/xxx۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ریال xxxxxxxxxxxx۰۰ به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008132
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ و نامه شماره xxx۶۲/۹۵ مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12584467
آگهی تغییرات شرکت بانك توسعه صادرات ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی صالح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431040
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۶/xxx۱و نامه شماره xxxxxxمورخ ۲۵/۰۵/xxx۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075230
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۹/۶/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۶/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دراجرای بند۳۹ قانون بودجه سال xxx۱ کل کشور و آئین نامه اجرایی شماره xxxxxx/ت xxx۱۹ ه مورخ ۶/۸/xxx۱ و ماده ۶ تصویب نامه شماره xxxxxx/ت xxxه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ هیات محترم وزیران و از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ی شرکت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492280
آگهی تغییرات شرکت بانک توسعه صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳/۹/xxx۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468531

آگهی تصمیمات شرکت بانک توسعه صادرات ایران
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۳۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861738
آگهی تصمیمات شرکت بانک توسعه صادرات ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۹۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10797783
آگهی تصمیمات شرکت بانک توسعه صادرات ایران ثبت شده به شماره ۸۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۱۱/۸۹ بهمن وکیلی‌سهرفروزانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ناصر سیف‌الهی به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11341491
آگهی تصمیمات شرکت بانک توسعه صادرات ایران سهامی ‌‌خاص ‌به شماره ثبت ۸۶۹۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۶/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات