ساختمانی دهکده پاسارگاد

شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101309051 ()
13
افراد
20
آگهی‌ها
86465
شماره ثبت
1370/8/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819792
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزبه زارع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. و نشانی محل تصفیه تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا به کد پستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167452
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل اعلام و آقای عبدالکریم پورکیان احمدآبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران اتوبان ستاری شمالی، خیابان شهید خلیل آبادی، خیابان هجرت، شقایق ۱۶، پلاک ۳۰ کد پستی xxxxxxxxx۷ می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133856
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر با شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. صورتهای مالی سال ۹۶ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638613
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شیخی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای منصور هادی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای عبدالله پاسبانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای عبدالکریم پورکیان احمدآبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. - حدود اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره به استناد مواد xxx و xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۱ اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۷، ۱۱، ۱۸ از ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را مدیرعامل تفویض گردید - صاحبان امضای مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهاء دار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581433
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ش م xxxxxxxxx۲۱ - شرکت مالیبل سایپا ش م xxxxxxxxx۳۶ - شرکت سازه گستر سایپا ش م xxxxxxxxx۶۳ - شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا ش م xxxxxxxxx۴۶ - شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه خودرو ش م xxxxxxxxx۷۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389912
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به موجب نامه‌ی شماره xxx۶۲ / ۲۰ / xxx۶ مورخ ۱۹ / ۰۱ / xxx۶ مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری کرج و با استناد به صورت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵ / ۱۰ / xxx۵ مرکز شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی عام) به نشانی تهران، بزرگ راه شهید ستاری‎شمالی (بین حکیم و همت)، خیابان شهید خلیل آبادی، خیابان هجرت، کوچه‌ی شقایق شانزدهم، پلاک ۳۰، کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تحت شماره‌ی xxx۶۵ به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351897
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت از آدرس قبلی به تهران: بزرگراه شهید ستاری شمالی (بین حکیم و همت) خیابان شهید خلیل آبادی، خیابان هجرت، کوچه شقایق شانزدهم، پلاک ۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954958
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت به شرح فوق الذکر شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ باتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند (حسابدار رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۵ انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258867
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۶۴۸۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد و سود و زیان انباشته سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ به تصویب رسید . - موسسه حسابرسی بهمند(حسابدار رسمی) با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ماه xxx۴ انتخاب شدند . - روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638722
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به محل جدید به آدرس کرج، عظیمیه، میدان بعثت، خیابان سرو شمالی، کوچه زنبق ۱۴ پلاک ۲ با کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602091
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ به موجب حکم شماره xxx۵/س مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ آقای سید مرتضی قاضی مرعشی بنمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه خودرو ایران ( سهامی خاص )به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602110
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ صورتهای مالی و ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۹۳ انتخاب شدند . ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602121
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای عبدالکریم پور کیان احمد آبادی بعنوان عضو موظف هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245422
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره ۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) و شرکت مهندسین مشاور وسائط نقلیه (خودرو) ایران (سهامی خاص) و شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) و شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) به اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی مدیریت انتخاب گردیدند.
۲ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۲ آقای اسعد بهرامی بوکانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای احمد شهسواریان با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور وسائط نقلیه (خودرو) ایران (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای علی مردان عظیمی فشی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمد امینی آلاشتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حسین کشاورزصادق با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) به سمت عضو موظف هیئت مدیره
۳ـ هیئت مدیره به استناد مواد xxx و xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۱ اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۷ و ۱۱ و ۱۸ از ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود و مقرر داشت در خصوص موارد تفویض شده هیئت مدیره در جریان امور قرار گیرد.
۴ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166294
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی عام) ثبت شده به شمارهxxx۸۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ــ موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرس رهیافت و همکاران سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072206
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۲ در شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای اسعد بهرامی بوکانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس رضاخانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شهسواران با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین شده.
۳ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 903642
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت دهکده پاسارگاد (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ آقای عیسی حسین پناه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس رضاخانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شهسواریان به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ حدود اختیارات مدیرعامل از این تاریخ اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580187
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت دهکده پاسارگاد (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ آقای عیسی حسین‌پناه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیروس رضاخانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد شهسواریان به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ حدود اختیارات مدیرعامل از این تاریخ اجرای مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 461640

آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۰ در شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای عیسی حسین پناه با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) آقای علیمردان عظیمی منشی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) آقای سیروس رضاخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) و آقای علی افتخاری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران (سهامی خاص) و آقای محمد امینی آلاشتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای عیسی حسین پناه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس رضاخانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد امینی آلاشتی به سمت مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره در اجرای ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و به استناد مفاد ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای ۱و۲و۷و۱۱و۱۸ از ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود و مقرر داشت در خصوص موارد تفویض شده هیئت مدیره در جریان امور قرار گیرد.
۴ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها چک سفته برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11407685
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۰ در شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ آقای عیسی حسین‌پناه با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی‌عام) آقای علیمردان عظیمی‌منشی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و بازرگانی خودرو سایپا (سهامی‌خاص) آقای سیروس رضاخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت مالیبل سایپا (سهامی‌عام) و آقای علی افتخاری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران (سهامی‌خاص) و آقای محمد امینی‌آلاشتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی‌خاص) به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.

۲ـ آقای عیسی حسین‌پناه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیروس رضاخانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد امینی‌آلاشتی به سمت مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.

۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل: هیئت‌مدیره در اجرای ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و به استناد مفاد ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای ۱و۲و۷و۱۱و۱۸ از ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود و مقرر داشت در خصوص موارد تفویض شده هیئت‌مدیره در جریان امور قرار گیرد.

۴ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها چک سفته برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات