سرمایه گذاری سپه

شرکت سرمایه گذاری سپه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101296740
14
افراد
27
آگهی‌ها
85207
شماره ثبت
1370/6/2
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری سپه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری سپه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری سپه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری سپه در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14583769
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . - موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها وادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118052
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طبق گواهی شماره xxx مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ بانک سپه شعبه ممتاز نگین از محل آورده نقدی سهامداران تامین گردیده است که مراتب بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098854
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده ۱۶/۰۸/xxx۶ و نامه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ نزد بانک سپه شعبه نگین پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060094
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۶ , xxx مورخ ۱۸/۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687050
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۵/۹۶ اعلام می‌گردد: آقای عبدالرحیم همایون پور کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۵/ xxx مورخ ۱۰/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالرحیم همایون پور کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدجواد میرزاده طباطبایی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی آذر کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی سپه به سمت عضوهیئت مدیره آقای علی اکبر محمدی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدابوالقاسم سجودی جورشری کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها و ادغام شده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دونفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرو اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بموجب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره تهیه تشکیلات و سازمان اداری شرکت و پینهاد آن به هیئت مدیره تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون متفرقات آن اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه احتیارات لازم و حق توکیل به غیر و عزل او. اجرای مصوبات هیئت مدیره صدور حکم اعضا هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و حدماتی موجه و نهایتا " ارائه اینگونه طرح‌ها به هیئت مدیره. اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران در چارچوب آئین نامه‌های مصوب اقدام به عضویت شرکت در مجالمع علمی فنی بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج از کشور و پرداخت حق عضویت آنها انجام کلیه امور شرکت در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش نیروی انسانی اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک‌ها و بروات‌ها و سفته‌ها با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است در غیاب مدیرعامل اوراق مذبور با امضا دوتن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود کلیه مکاتبات و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا کلیه قرادادها تا مبلغ xxx میلیون ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx/xxx۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها و ادغام شده موسسه غیرتجاری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042761
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۹/۱۰/۹۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۰۹/۰۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۶/۶/۹۵ بانک سپه شعبه نگین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657137
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرحیم همایون پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای کریم قاری زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ جهت عضویت در هیئت مدیره تعیین و اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم چقازردی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد میرزاده طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس هاشمی منش با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر محمدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم همایون پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره حدود و اختیارات مدیرعامل را مشتمل بر ۱۶ بند به شرح ذیل تصویب نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت ومرخصی و بازنشستگی بموجب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره تهیه تشکیلات و سازمان اداری شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون متفرقات آن اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل به غیر و عزل او اجرای مصوبات هیئت مدیره صدور حکم اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا " ارائه این گونه طرح‌ها به هیئت مدیره. اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج از کشور و پرداخت حق عضویت آنها. انجام کلیه امور جاری شرکت در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی. اعمال اقدامات لازم به منظورآموزش نیروی انسانی اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچک‌ها و براوت‌ها و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اوراق مزبور با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه مکاتبات و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء کلیه قراردادها تا مبلغ xxx میلیون ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12472688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ به استناد مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به نمایندگی آقای محمد کاظم چقازردی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای کریم قاری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمد باقر امامی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مصطفی افشار طوینانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی ار اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بموجب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه تشکیلات و سازمان اداری شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون متفرقات آن. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل به غیر و عزل او. - اجرای مصوبات هیئت مدیره. - صدور حکم اعضاء هیئت مدیره شرکت های تحت پوشش. - تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا" ارائه این گونه طرح ها به هیئت مدیره. - اقدام به خرید و فروش سهام شرکت ها در بورس و اوراق بهادار تهران در چارچوب آئین نامه های مصوب. - اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه ها در داخل و خارج از کشور و پرداخت حق عضویت آنها. - انجام کلیه امور جاری شرکت در چارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی. - اعمال اقدامات لازم به منظورآموزش نیروی انسانی. - اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها و براوت ها و سفته ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اوراق مزبور با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضاء کلیه قراردادها تا مبلغ xxx میلیون ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس هاشمی منش با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ عضوهیأت مدیره آقای سیدجواد میرزاده طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمدکاظم چقازردی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و علی اکبر محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای کریم قاری زاده به ش ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مُهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیزبا امضاء مدیرعامل همراه با مُهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت سرمایه گذاری مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702618
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سپه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628208
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام شماره ثبت ۸۵۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ و پیرو مجوز بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد کاظم چقازردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره،
آقای محمدباقر امامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،
آقای علی اکبر محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امیدیه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
مصطفی افشار طونیانی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای کریم قاری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیز بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سپه شرکت سهامی عام به شماره ثبت۸۵۲۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147969
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت۸۵۲۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم بانام به ارزش xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی شماره xxx مورخ xxx۲/۵/۱۰ بانک سپه شعبه ممتاز نگین پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۶/xxx۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083958
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدکاظم چقازردی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدباقر امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و میرعلی یاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی اعم از چک ـ سفته ـ برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه هیئت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033572
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به ک م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به ک م xxxxxxxxx۹۰ و سرمایه گذاری ساختمانی سپه به ک. م xxxxxxxxx۷۳ سرمایه گذاری مهر به ک. م xxxxxxxxx۷۶ و سیمان هرمزگان به ک. م xxxxxxxxx۸ مدیریت توسعه گوهران امید به ک. م xxxxxxxxx۷۹. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907553
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردیده: اعضاء هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میرعلی یاری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶ کریم قاری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین گردیدند: بنابراین: رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدباقر امامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمدکاظم چقازردی بسمت رئیس هیئت مدیره و میرعلی یاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221362
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردیده: اعضاء هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میرعلی یاری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶ کریم قاری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین گردیدند: بنابراین: رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدباقر امامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمدکاظم چقازردی بسمت رئیس هیئت مدیره و میرعلی یاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616697
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: محمدباقر امامی xxxxxxxxx۱ به جای محمدمسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از شرکت ساختمانی سپه xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. در نتیجه محمدکاظم چقازردی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و داود مددی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرحیم همایون پور xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، رسول سعدی xxxxxxxxx۸ و محمدباقر امامی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470907
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: محمدباقر امامی xxxxxxxxx۱ به جای محمدمسعود سمیعی نژاد به نمایندگی از شرکت ساختمانی سپه xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. در نتیجه محمدکاظم چقازردی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و داود مددی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرحیم همایون پور xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، رسول سعدی xxxxxxxxx۸ و محمدباقر امامی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893335
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۵۲۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۲/۸/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/۱ میلیارد ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۲ سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده ازطریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx مورخ۱۰/۲/۹۰ بانک سپه شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۶/۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11540719
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام بشماره ثبت۸۵۲۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ عبدالرحیم همایون‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای محسن ضیایی به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید و همچنین رسول سعدی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به جای علی‌اکبر عرب‌مازار به نمایندگی از شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سهامی‌خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند در نتیجه محمدکاظم چقازردی به کد ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و داود مددی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل به اتفاق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11594958
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی اکبر عرب مازار بجای سید مصطفی موسوی بلده بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان بسمت عضو هیات‌مدیره بنابراین علی اکبر مازار و محمد مسعود سمیعی نژاد بسمت اعضای هیات‌مدیره و محمدکاظم چقازردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن ضیائی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل به اتفاق دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843925
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۵۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات