صنایع تجهیزات نفت

شرکت صنایع تجهیزات نفت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101294315
19
افراد
33
آگهی‌ها
84962
شماره ثبت
1370/5/19
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر صنایع تجهیزات نفت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنایع تجهیزات نفت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه صنایع تجهیزات نفت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که صنایع تجهیزات نفت در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14695925
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت به تاریخ سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب گردید - موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ نیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید . - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۸ انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437879
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدابوالحسن سیدخاموشی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و محمد مهدی طوفانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سروش یاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و محمد نظری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و احمد باباخانلو با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر بین الملل اویول با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ حسن وفائی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توربو کمپرسور نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ که سیدابوالحسن سیدخاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ، احمد باباخانلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن وفائی باکدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت و محمد مهدی طوفانی نژاد و محمد نظری به عنوان اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات واوراق و اسناد عادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . هیات مدیره اختیارت مندرج در بند‌های ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۰ ، ۹ قسمت اول ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131284
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی وخدماتی مالی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰بعنوان بازرس اصلی وموسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذری اهداف شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت مهندسی وساختمانی صنایع نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت گروه سروش یاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت توربو کمپرسور نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت تدبیر بین الملل اویول شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030527
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید مهتدی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف xxxxxxxxx۱۳ به جای آقای سیدفرشیدمعصومی برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923067
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی مرکز اصلی شرکت xxxxxxxxx۸ میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783752
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشیدمعصومی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اهداف به ش. م xxxxxxxxx۱۳ بجای آقای عباس زارعی هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰ برای باقیمانده مدت تصدی به عنوان عضوهیأت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد مهدی طوفانی نژاد دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت تدبیر بین الملل اویول به ش. م xxxxxxxxx۹۷ بجای آقای سیدعلی آذربادگان به کدملی xxxxxxxxx۳ برای باقیمانده مدت تصدی به عنوان عضوهیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630626
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254190
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
پیرو آگهی بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ آقای محمد تقی زمان سرایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد چرچی ممقانی به کدملی xxxxxxxxx۸ صحیح می‌باشد که بدین وسیله تصحیح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238790
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۸/۴۱ مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمدتقی زمان سرایی با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توربوکمپرسور نفت باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به جای آقای محمد چرچی ممقانی دارای کد ملی xxxxxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده تعیین گردید. و سمت سایر اعضای هیات مدیره به قوت خود باقیست - کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدآورشرکت ازجمله چک، سفته، برات وقراردادها با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و مکاتبات واوراق واسنادعادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. ۵ - هیات مدیره اختیارات مندرج دربندهای ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091171
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۷/۴۱ مورخ ۲۶/۰۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ایرج طیبی باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سروش یاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس زارعی هنزکی باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضوهیات مدیره و آقای سیدعلی آذربادگان باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت تدبیربین الملل اویول باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضوهیات مدیره و آقای محمدچرچی ممقانی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت توربوکمپرسورنفت باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضوهیات مدیره و آقای محمدخادمی موغاری باکدملی xxxxxxxxx۰ (خارج ازاعضای هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدآورشرکت ازجمله چک، سفته، برات، وقراردادها با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضای دونفر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست ومکاتبات واوراق واسنادعادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. هیات مدیره اختیارات مندرج دربندهای ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052406
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/xxx۵ و مجوزهای شماره‌های: xxx۵/۴۱ مورخ ۲۸/۴/۹۵ سازمان خصوصی سازی و xxx۶۱ , xxx مورخ ۲۰/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدشرکت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس واوراق بهادار با ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945386
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxx۵/۴۱ مورخ ۲۸/۴/۹۵ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۶/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل میباشد موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) در کلیه زمینه‌های تجهیزات و ماشین آلات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل تولید، عرضه، توزیع، فروش، عملیات بازرگانی در حدود فعالیت شرکت، تحصیل درآمدهای مستغلات و خدمات بعد از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیتها در زمینه طراحی و مهندسی امور فنی و خدمات صادرات، مشاوره اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی، سرمایه گذاری مشارکت و هرگونه فعالیت لازم دیگر جهت تحقق موضوع شرکت و تاسیس شرکتهای داخلی و خارجی، انجام پروژه‌های صنعتی به روش مهندسی ساخت و نصب و راه اندازی در حوزه تامین و مهندسی اجزاء و قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، سرمایه گذاری وجود مازاد و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، تحصیل اعتبار، تسهیلات و استقراض از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری داخلی دارای مجوز از بانک مرکزی و شرکتها در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت تهران: بلوار میرداماد خیابان کازرون – کوچه نیک رای – پلاک ۵ صندوق پستی شرکت xxxxxxxxx می‌باشد و شرکت فاقد شعب است. مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ - هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شرکت گروه سروش یاران به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ایرج طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر بین الملل اویل به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی سید علی آذربادگان به کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیات مدیره شرکت توربو کپرسورنفت به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمد چرچی ممقانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی عباس زارکی هنزکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره محمد خادمی موغاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل ۸ - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همراه با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد_بود. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا " بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضرری است در مجمع عمومی عادی تصمیمات همراه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد_بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد_بود. ۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: این موارد در اساسنامه پیش بینی نشده_است لیکن طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت سایر موارد و موضاتی که در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده_است مشمول قانون تجارت قانون بازار آوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوامین و مقررات جاری خواهد_بود. ۱۰ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است بدهی‌های شرکت بدهی‌های کوتاه مدت xxxxxxxxxxxx بدهی‌های بلند مدت xxxxxxxxx۲ مجموع بدهی‌ها xxxxxxxxxxxx بدهی‌های احتمالی ضمانت نامه بانکی xxxxxxxxxxxx ظهر نویسی سفته اشخاص ثالث xxxxxxxxxxxx۷ مجموع بدهی‌های احتمالی xxxxxxxxxxxx۴ روز نامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوطه به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد ضمنا رعایت مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامی است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919886
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت مهندی و ساختمان صنایع نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت توربوکمپرسور نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت گروه سروش یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت تدبیر بین الملل اویول به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893169
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۱۵/۲/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868866
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ ومجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۸/۴۱ مورخ ۱۵/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزارریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516847
آگهی تغییرات شرکت صنايع تجهيزات نفت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس زارعی هنزکی با کدملی xxxxxxxxx۰به جای آقای فضل اله وکیلی فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنت نفت با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردید ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق و اسناد عادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ قسمت اول ماده ۲۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327274
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۴۹۶۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی راده ش.م xxxxxxxxx۸۲ و موسسه حسابرسی بهمند ش.م xxxxxxxxx۹۰ را به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675400
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالحسن خاموشی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایرج طیبی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سروش یاران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فضل اله وکیلی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی آذربادگان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی اویول (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدچرچی ممقانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت توربوکمپرسور نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد خادمی موغاری با کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از عضای هیئت مدیره،) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق و اسناد عادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ قسمت اول ماده ۲۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675398
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای یاور حیرانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.شرکت سرمایه گذاری سروش یاران (سهامی خاص)به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت ساختمانی اویول (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت توربوکمپرسور نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع تجهیزات (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۹ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282891
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
پیرو آگهی شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ۸/۸/۹۲ تاریخ صحیح برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه۲۵/۳/۹۲ می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977252
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید ابوالحسن خاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سروش یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد خادمی موغاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توربوکمپرسور نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سالار علیاری کرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و فضل الله وکیل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای ساختمانی ایول به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکت کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ جهت تعیین مدت تصدی هیئت مدیره منتخب شده اند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930239
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران با ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ با کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توربوکمپرسور نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۱۹، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۵۱، شرکت ساختمانی اویول با ش.ملیxxxxxxxxx۰۶، شرکت سرمایه‌گذاری سروش یاران با ش.ملیxxxxxxxxx۷۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921390
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ با کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توربوکمپرسور نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۱۹، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش.ملیxxxxxxxxx۵۱، شرکت ساختمانی اویول با ش.ملیxxxxxxxxx۰۶، شرکت سرمایه گذاری سروش یاران با ش.ملیxxxxxxxxx۷۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10490600
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۵/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۹ ماده و ۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506754
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۵/۹۰ اساسنامه جديد مشتمل بر۲۹ ماده و۸ تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلی گرديد. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502932

آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11266917
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503930
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ایرج طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سروش یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای سید عباس آزادی بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و سید ابوالحسن سید خاموشی به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد خادمی‌موغاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سالار علیاری‌کرده‌ده به کد ملی xxxxxxxxx۴ و رضا فراحی‌شاندیز به کد ملی xxxxxxxxx بسمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از قبیل چک و سفته قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق و اسناد عادی شرکت با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۸ قسمت اول ماده ۲۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11877914
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۴۹۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: محمد خادمی‌موغاری به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توربوکمپرسورنفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی تعیین شدند. سایر اعضا در سمت خود ابقاء گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر و مکاتبات و اوراق و اسناد عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را مندرج دربندهای۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۸ از ماده۲۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749691
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۳۱/۵/۸۹ کلیه پرداخت‌های تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای مشترک مدیرعامل مجید خدابخش و معاون مالی اداری جلال رزاقی‌لنگرودی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ظهرنویسی اسناد و سفته‌های شرکت‌های تابعه تا سقف xxx/xxx/xxx/۵ ریال با امضای مشترک مدیرعامل مجید خدابخش و معاون مالی اداری جلال رزاقی‌لنگرودی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11158216
آگهی تغییر پلاک شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به موجب نامه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۱/۳ به پ ۵ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11483181
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری سروش یاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ـ شرکت ساختمانی او ـ یول شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ـ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ـ شرکت توربو کمپرسور نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۹ سیدابوالحسن سیدخاموشی کد ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعباس آزادی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سروش یاران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید خدابخش کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و علی کیوان‌آرا کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توربو کمپرسور نفت و سالار علیاری کرده ده کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ساختمانی او ـ یول و رضا فراحی شاندیز کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535509
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرح به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات