فنر سازی خاور

شرکت فنر سازی خاور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101292955
18
افراد
33
آگهی‌ها
84822
شماره ثبت
1370/5/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14669368
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصادبعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند : شرکت پارس فنر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت فنر کاوه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ آقای عباس خلج هدایتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ آقای علی علیرضایی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ آقای اسمعیل سعیدی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669371
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس خلج هدایتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جلال جلیلی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایرج رمضانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پارس فنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای اسمعیل سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضوهیئت مدیره . آقای علی علیرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک ، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، ۳ به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ، ۴ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، ۵ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس ، ۶ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ، ۷ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ۸ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ، ۹ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14557498
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی اله یاری بیگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای قدرت سکاکیان بعنوان نماینده شرکت پارس فنر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک ، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و درغیاب هر کدام از آنان همراه با امضای یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است . اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . هیأت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، ۳ به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ، ۴ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، ۵ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس ، ۶ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ، ۷ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ۸ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ، ۹ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14443467
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره xxxxxx۶/۹۷/۱۸ مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ بانک تجارت شعبه میدان توحید پرداخت گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328156
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷و مجوز شماره xxx۸۰,xxx مورخ ۱۳/۸/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده ۱۱تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14103203
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاشفان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977005
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خلج هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجویی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای طاهر پیروی به نمایندگی شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای قدرت سکاکیان به کد ملی xxx xxxxxx ۵ نماینده شرکت پارس فنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علیرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887161
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران تهران ویلا خیابان شهید سید محسن کلوپ خیابان شهید حسین شوریده (۲۲) پلاک ۸ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807118
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خلج هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای طاهر پیروی به کدملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای داریوش نیماوری نماینده شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای قدرت سکاکیان به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پارس فنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علیرضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723706
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خلج هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای داریوش نیماوری کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای قدرت سکاکیان به کدملی ۵ xxxxxx xxx نماینده شرکت پارس فنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی علیرضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک، سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418636
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پارس فنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت فنرکاوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ آقای اسمعیل سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای علی علیرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای عباس خلج هدایتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418643
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید افرا با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای رضا شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمود مشفقی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی به عنوان xxxxxxxxx۹۰ عضو هیأت مدیره آقای حسن مرادی به شماره شناسنامه xxx۵ و کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای اسمعیل سعیدی به شماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل وکلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیأت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات خود به شرح مندرج در بند‌های ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ ازماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418742
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خلج هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیأت مدیره. آقای داریوش نیماوری کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره آقای ابوالفضل گرجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پارس فنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضوهیأت مدیره. آقای اسمعیل سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای علی علیرضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342187
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800571
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه، صورت حساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208007
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232181
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283789
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ـ آقای رضا شیخی با کدملی xxxxxxxxx۴بعنوان نماینده شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان رییس هیات مدیره ـ آقای حسن مرادی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲. بعنوان نایب رییس هیات مدیره ـ آقای مجید افرا با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰. بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره ـ آقای محمود مشفقی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰. بعنوان عضو موظف هیات مدیره ـ آقای اسمعیل سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰. بعنوان عضو هیات مدیره کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل وکلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد. درخصوص اختیارات مدیرعامل با توجه به اساسنامه شرکت بند۱و۴و۶و۷و۸و۱۱و۱۲و۱۴ ازماده ۳۷ اساسنامه موضوع اختیارات هیات مدیره عیناً به مدیرعامل تفویض شد. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740395
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی خاور سهامی عام به شماره‌ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056032
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036265
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی خاور سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی محسن نوروزی موحد به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجید افرا به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی رضا شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمود مشفقی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی اسماعیل سعیدی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ رضا شیخی بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن نوروزی موحد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید افرا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق مواد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 463513

آگهی اصلاحی شرکت فنرسازی خاور سهامی عام
به شماره ثبت xxx۲۲و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۷۵/ت۳۲مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ و به استناد نامه وارده شماره xxx۰۳ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ نوع حقوقی شرکت سهامی عام میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814857
آگهی اصلاحی شرکت فنرسازی خاور سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۷۵/ت۳۲مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ و به استناد نامه وارده شماره xxx۰۳ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ نوع حقوقی شرکت سهامی عام میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459609

آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۲۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا شیخی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی جدید شرکت ریخته‎گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و مجید افرا به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی جدید شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنابراین رضا شیخی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و مجید افرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300466
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا شیخی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی جدید شرکت ریخته‎گری آلومینیوم ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و مجید افرا به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی جدید شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنابراین رضا شیخی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و مجید افرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181133
آگهی اصلاحی شرکت فنرسازی خاور سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۴۷ مورخ ۱۴/۸/۹۰ نوع شرکت سهامی عام می‌باشد که اشتباها سهامی خاص قید گردیده و اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621804
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای شرکت صنایع ریلی ایران خودرو سهامی‌خاص بسمت عضو اصلی هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636434
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ مواد ۱۲ ـ ۲۲ ـ ۲۸ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح شدند. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552759
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۴/۹۰ محسن نوروزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای باقیمانده دوران تصدی تعیین گردیدند. ضمنا نشانی شرکت در تهران به خ آزادی‌ـ نبش اسکندری شمالی‌ـ ساختمانxxx‌ـ ط۱۰‌ـ واحد۳‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10565152
آگهی افزایش سرمایه شرکت فنرسازی خاور سهامی عام ثبت شده بشماره۸۴۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۰/۷/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ نقدی افزایش سرمایه بموجب گواهی‌های شمارهxxx۷/xxx/۳۳ مورخ۱۹/۱۲/۸۹ وxxx/xxx/۳۳ مورخ۳۰/۱۰/۸۹ بانک تجارت شعبه میدان توحید تهران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۲/۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880884
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۴۸۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ و هیات مدیره ۲۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی سید مجید صانعی‌موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی بهمن بینش به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت صنایع ریلی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی رضا شیخی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمود مشفقی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت فنر کاوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی اسماعیل سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ رضا شیخی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مجید صانعی‌موسوی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن بینش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمود مشفقی و اسماعیل سعیدی بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد و سایر اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11739955
آگهی اصلاحی شرکت فنر سازی خاور سهامی عام بشماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۸/۳/۸۹ نوع شرکت سهامی‌عام صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121621
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات