ارزش آفرینان سرمایه

شرکت ارزش آفرینان سرمایه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101282815 ()
8
افراد
11
آگهی‌ها
83685
شماره ثبت
1370/3/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1233319
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ را تصویب کرد.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133410
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۸۳۶۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما از محل تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045995
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: امید حاج حسینی به ک م xxxxxxxxx۵ به جای علی بهروزی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سهامی عام کف به ک م xxxxxxxxx۳۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهناز عقبائی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908649
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز و سی ام آذر ماه سال بعد پایان می یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11291024
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۳۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز و سی‌ام آذر ماه سال بعد پایان می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727621
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرمایهسهامی عام به شماره ثبت۸۳۶۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳/۶/۹۰ علی بهروزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای عیسی اسحاقی به نمایندگی شرکت کف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و امید حاجی حسینی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و فاطمه عبداللهی به کدملیxxxxxxxxx۳ به جای سید مصطفی صفاری به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی داروگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727772
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایهسهامی عام به شماره ثبت ۸۳۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094954
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11394686
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۸۳۶۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۳/۶/۹۰ علی بهروزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای عیسی اسحاقی به نمایندگی شرکت کف به شناسه ملی‌xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و امید حاجی‌حسینی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و فاطمه عبداللهی به کدملیxxxxxxxxx۳ به جای سید مصطفی صفاری به نمایندگی از شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997397
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۳۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کف شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کیمیای ایران شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت البرز شیمی رازی شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت جهان شیمی آریا شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و عیسی اسحاقی کدملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی شرکت کف و نیلوفر اسمعیلی کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت تولیدی کیمیای ایران و مهناز عقبائی کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت جهان شیمی آریا و سید مصطفی صفاری کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت صنایع بسته‌بندی داروگر بسمت مدیرعامل تعیین و اختیارات وی بشرح صورتجلسه است. بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله و چک و سفته و برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661832
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان سرمایه (سهامی‌عام) بشماره ثبت۸۳۶۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/xxx۹ شرکت مزبورکه در تاریخ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات