تولیدی الیاف پلی پرو پیلن

شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101274958 (منحل شده)
6
افراد
13
آگهی‌ها
82871
شماره ثبت
1370/1/5
تاریخ تأسیس

اشخاص تولیدی الیاف پلی پرو پیلن

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولیدی الیاف پلی پرو پیلن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13094564
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد نامه شماره xxx۶۷ هیئت تصفیه مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ و در اجرای کامل ماده xxx ل ا ق ت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688866
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688872
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید رضا سمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حامد فرض علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388494
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن (درحال تصفیه) سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیرتصفیه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388491
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن (درحال تصفیه) سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه و حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور، کلیه چک ها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می باشد کلیه مکاتبات عادی با امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همرا ه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422261
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن سهامی عام شماره ثبت ۸۲۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422263
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن سهامی عام در حال تصفیه شماره ثبت ۸۲۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورت جلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی به امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028780
آگهی انحلال شرکت تولید الیاف پلی پروپیلن سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور منحل اعلام و غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک. م xxxxxxxxx۵ و حمیدرضا سمائی به ک. م xxxxxxxxx۴۱ و حامد فرض علیان به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ خالد استامبولی کوچه ۱۳ پ ۲۰ ک. پ xxxxxxxxx۱ می‌باشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. و طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور کلیه چک‌ها و برات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669818
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پلی پروپیلن سهامی عام به شماره ثبت۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صفاری‌آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض‌علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و اسد شریفان به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اسمعیلی‌نراقی به کدملی xxxxxxxxx۳۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ حمیدرضا سمائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حامد فرض‌علیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مسعود صفاری‌آشتیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691928
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پلی پروپیلن سهامی عام به شماره ثبت۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود صفاری آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض علیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و اسد شریفان به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۳۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ حمیدرضا سمائی بسمت رئیس هیئت مدیره، حامد فرض علیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود صفاری آشتیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941624
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پلی پروپیلن سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۲۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مسعود صفاری‌آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا سمائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حامد فرض‌علیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و اسد شریفان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسن حاصل‌طلب به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۰ حمیدرضا سمائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حامد فرض‌علیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مسعود صفاری‌آشتیانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضائ هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652987
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پروپیلن سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693328
آگهی تصمیمات شرکت تولید الیاف پلی پروپیلن سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود‌ و زیان سال مالی۸۸‌ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ضمنا مرکز اصلی شرکت به تهران خ خالد اسلامبولی کوچه سیزدهم پلاک۲۰ ط۱B منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات