مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر

شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101274506 ()
8
افراد
18
آگهی‌ها
82826
شماره ثبت
1369/12/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14750294
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14709353
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای عبدالله رفعت با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سعید نفیسی زیده سرائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی خدابخش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی به امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14682593
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی با کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای عبدالله رفعت با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سعید نفیسی زیده سرائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی خدابخش به کد ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221030
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789665
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263594
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه نهم پلاک ۲۰ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082497
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف موسسه همیاری کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ناصر شاهباز کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت عضو هیات مدیره آقای علی خدابخش کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای عبداله رفعت کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا رستمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب هریک از آنها با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010626
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ شرکت انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291076
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌‌گذاری همیاری کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ومجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۵/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام شد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ شامل ترازنامه وحساب سود وزیان به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی امجد با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127532
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۲۸۲۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158522
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۲۸۲۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت ملی شیمی کشاورز xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی آقای ناصر شاهباز کد ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه همیاری کوثر xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی حجت اله قاسمی صیقل سرایی کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ملی خدمات تدارک xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی محمدرضا رستمی کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ملی ریسباف xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی عبداله رفعت کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بنمایندگی علی خدابخش کد ملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986197
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: حجت اله قاسمی صیقل سرائی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از مؤسسه همیاری کوثر به ش م xxxxxxxxx۲۰ و سید محمدرضا سید نورانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م xxxxxxxxx۴۸ و عبداله رفعت به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به ش م xxxxxxxxx۹۱ و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی خدماتی تدارک به ش م xxxxxxxxx۸۰ و علی خدابخش به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به ش م xxxxxxxxx انتخاب گردیدند که حجت اله قاسمی صیقل سرائی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی خدابخش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981858
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۵/۱۰/۹۱ ماده۴۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712730
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۲۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx ـ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10643150
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx ـ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11225288
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی سهامی عام ثبت شده به شماره۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807331
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۲۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری کوثر و شرکت ملی شیمی کشاورزی و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی و شرکت ملی خدماتی تدارک.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11564540
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۱ مورخ ۲۸/۹/۸۸ بانک ملی ایران شعبه خیابان پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات