مهرکام پارس

شرکت مهرکام پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101267070 ()
19
افراد
32
آگهی‌ها
82062
شماره ثبت
1369/11/6
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14536771
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/ ۱۲/ ۹۷ و مجوز شماره xxx/ ۱۵/ xxx/ xxx مورخ ۸/ ۱۲/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۱. xxx. xxx. xxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329044
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین مهدی، به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره برای باقیمانده مددت تصدی جایگزین آقای مهدی یونسیان گردید. هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و ساختار اصلی طرح تشکیلاتی و سازمانی، جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تصویب، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شروط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق آئین نامه مربوطه ـ تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره ـ اقدام به افتتاح هرنوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر پس از تأیید هیأت مدیره ـ دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت و گروه صنعتی ایران خودرو ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) ـ تقدیم درخواست پیگیری ثبت هرگونه اختراع و با نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه به آنها ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تأیید هیأت مدیره ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیأت مدیره ـ تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوّر شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرایط مصطفی پارسا ناصر حیدریان محمدحسین مهدی عبداله بابایی محمدتقی جوینده رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیات مدیره مدیرعامل و عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته وتأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری شرکت ـ تنظیم خلاصه صورتهای مالی شرکت هر سه ماه، شش ماه یک بار و ارائه صورتهای مالی شش ماهه آن به بازرس و بازرسان شرکت پس از تصویب هیأت مدیره ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان سه، شش، نه ماهه شرکت جهت بررسی و تصویب به هیأت مدیره و عندالزوم به بازرسان شرکت ـ دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیأت مدیره ـ پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیأت مدیره ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت مدیره ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و مؤسسات دیگر در خارج از کشور به هیأت مدیره ـ تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیأت مدیره ـ در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیأت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه ها و مقررات و دستور العمل های شرکت و مصوّبات هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، اوراق عادی، مراسلات و احکام اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227626
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913046
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شروط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق آئین نامه مربوطه تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هرنوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر پس از تأیید هیئت مدیره دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت عقدهرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یافسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و مناقصه و مزایده و …. که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت و گروه صنعتی ایران خودرو واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست پیگیری ثبت هرگونه اختراع و با نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یاواگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تأیید هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هرمبلغ و به هرمدت و هر میزان سود و کارمزد و یاهرگونه شرایطی که مقنضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طراف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب باحق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و …. و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاک‌ها باتوجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورتهای مالی شرکت هرسه ماه، شش ماه یکبار و ارائه صورتهای مالی شش ماهه آن به بازرس و بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان سه، شش، نه ماهه شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره و عندالزوم به بازرسان شرکت دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصوییب هیئت مدیره پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پیشنهاد انتشاراوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و با مشارکت در شرکتها و مؤسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815809
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران کیلومتر ۱۱ بزرگراه امیر سر لشکر حسین لشکری (جاده مخصوص کرج) پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718413
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی مصطفی پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی ناصر حیدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی مهدی یونسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی عبداله بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمد تقی جوینده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611801
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیربرای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت لیزینگ خودرو کار (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442128
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی یونسیان باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002620
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889664
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات حاصله خود از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها اخدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق آئین نامه مربوطه تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هر نوع حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از تائید هیئت مدیره دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و … که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت و گروه صنعتی ایران خودرو واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست پیگیری ثبت هرگونه اختراع و با نام ونشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تائید هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراص به هر مبلغ و به هر مدت و به هرمیزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستورلازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق تکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورتهای مالی شرکت هر سه ماه، شش ماه یکبار و ارائه صورتهای مالی شش ماهه آن به بازرس و بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و همچنین ترازنامه و همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان سه، شش و نه ماهه شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره و عنداللزوم به بازرسان شرکت دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پبشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879868
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱/۲/۹۵ وبا کسب اجازه از مجمع عمومی فوق العاده ۲۵/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال و آورده نقدی مبلغ واریزی طی گواهی بانک اقتصاد نوین بشماره ۵۷/xxx۹۵ مورخ ۲۲/۱/۹۵ شعبه صنعتگران پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733174
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا ساجی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/۹۶ تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - همچنین اوراق عادی و مراسلات واحکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470576
آگهی تغییرات شرکت مهركام پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آرمان موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ خودروکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442722
آگهی تغییرات شرکت مهركام پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد جواد نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ومحمد سعید به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آرمان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ خودروکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مهدی اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها، اوراق بهادار و بانکی مانند چک، سفته، برات، غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348485
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۲۰۶۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اشخاص زیر را برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت گسترش سیستم های نوین آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321252
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات حاصله خود را از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. به نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی جهت تصویب در هیئت مدیره. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران. ـ تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ـ پیش بینی بودجه سالانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن: اجرایی حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورورد شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث ، قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104399
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پارسا ک.م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو جایگزین آقای محمدباقر شعشعانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جواد نجفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین اوراق عادی مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434911
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای علیرضا یوسفی مقدم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . همچنین اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9387800
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570639
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیهء ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجهء سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامهء هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت: دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری: با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیهء اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادهء دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن):اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حقق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346111
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید.
محمدجواد نجفی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
محمدباقر شعشعانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
علیرضا یوسفی مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
آرمان موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت لیزینگ خودرو کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
مهدی اکبر با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189047
آگهی تغییرات شرکت مهرکام پارس سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند.
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت سرمایه گذاری سمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت لیزینگ خودرو کار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043900
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی عام بشماره ثبت ۸۲۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: محمدباقر شعشعانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به جای علی شیخ زاده به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و امثال آنها با امضاء مدیرعامل (محمود ترابی) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657486
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش.م xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11755126
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش.م xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531603

آگهی تصمیمات شرکت مهر کام پارس
سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ آرمان موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای جواد کیان مهر به نمایندگی از شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمود ترابی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۲/۴/۹۲ تعیین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11735521
آگهی تصمیمات شرکت مهر کام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ آرمان موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای جواد‌ کیان‌مهر به نمایندگی از شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و محمود ترابی به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۲/۴/۹۲ تعیین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 428901

آگهی تصمیمات شرکت مهر کام پارس سهامی عام
بشماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748046
آگهی تصمیمات شرکت مهر کام پارس سهامی عام بشماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536050
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملیxxxxxxxxx۷به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ و شرکت سرمایه‌گذاری سمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ و شرکت لیزینگ خودرو کار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ و شرکت خدمات بیمه ایران‌خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815235
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۸۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: محمد محمدی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگجی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود ترابی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، جواد کیان‌مهر به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ خودروکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علی شیخ‌زاده به کد ملیxxxxxxxxx۹ به جای هاشم یکه‌زارع به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و امیرحسین قرائیان به کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083063
آگهی تصمیمات شرکت مهرکام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات