صنایع چوب خزر کاسپین

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101266176 ()
14
افراد
21
آگهی‌ها
81969
شماره ثبت
1369/10/29
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14582332
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کامران بشارتی فر ( با کدملی xxxxxxxxx۴ ) نماینده شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل ، آقای بهزاد کلهر ( با کدملی xxxxxxxxx۶ ) نماینده شرکت نفت و گازو پتروشیمی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیات مدیره ، آقای علی اسفندیاری ( با کدملی xxxxxxxxx۱ ) نماینده شرکت محصولات کاغذی لطیف بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو غیرموظف و رییس هیات مدیره و آقای محمد امیری مقدم ( با کدملی xxxxxxxxx۱ ) نماینده شرکت سلولزی تامین گستر نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تعیین گردیدند . امضاء اسناد تعهدآور و نامه‌های عادی و اسناد تعهدآور و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوعضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل با حق توکیل به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت ممهور به مهرشرکت نافذ است . بندهایی از ماده ۴۸ اساسنامه ( اختیارات هیات مدیره ) آورده شده در ذیل به همراه استثناهای درج شده بعنوان اختیارات مدیرعامل تعیین و به تصویب هیات مدیره رسید : ۱ بند یک ۲ ارائه پیش نویس آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره جهت تصویب . ۳ بند ۳ به استثناء « خارج از ایران » . ۴ بند ۴. ۵ ارائه پیش نویس برنامه و بودجه برای اداره شرکت به هیات مدیره و دیگر مراجع ذیربط . ۶ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات . ۷ بند ۷. ۸ بند ۸. ۹ بند ۹ به استثناء اموال غیرمنقول و بندهای ۴ و غیرمستقیم بند ۹ ماده ۲ موضوع شرکت . ۱۰ بند ۱۱. ۱۱ بند ۱۲. ۱۲ بند ۱۳. ۱۳ بند ۱۵. ۱۴ بند ۱۷. به استثناء انصراف ، مصالحه ، تعیین وکیل سازش ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح ، استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب وکیل . ۱۵ بندهای ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582338
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604182
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936895
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531724
آگهی تغییرات شرکت صنايع چوب خزر كاسپين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۳ و حساب سود و زیان سال منتهی مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ -شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ - شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073209
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۱۰/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ـ شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603453
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252053
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهرام مرندی به کدملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از شرکت نفت وگاز و پتروشیمی تامین به ش.م xxxxxxxxx۹۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره, آقای حمید زادبوم به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت محصولات کاغذی لطیف به ش.م xxxxxxxxx۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد کریمیان به کدملی ۳ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از شرکت کاغذسازی کاوه به ش.م xxxxxxxxx۲۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید دیانتی به کدملی ۱ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به ش.م xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره.
آقای حسن عربیان به کدملی ۳ـxxxxxxـxxx نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر به ش.م xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
امضا اسناد تعهدآور و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. و نامه های عادی با امضای مدیرعامل با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت ممهور به مهر شرکت نافذ است. اختیارات مدیرعامل بندهایی از ماده ۴۸ اساسنامه (اختیارات هیئت مدیره) به همراه استثناهای آن بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140571
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کوشامنش ش ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ش ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092246
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی‌عام به شماره ثبت۸۱۹۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت فیبر بابلسر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت محصولات کاغذی لطیف سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۱ بهرام مرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کریمیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عربیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید زادبوم به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی جرجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره و مدیر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905360
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاپسین سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۰/۱/۹۱ اساسنامه جدید شرکت در ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905994
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب خزر کاپسین سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۱ اساسنامه جدید شرکت در ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654839
آگهی اصلاحی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
پیرو آگهی شماره xxx۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۴/۹۱ نوع شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11126242
آگهی اصلاحی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
پیرو آگهی شماره xxx۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۴/۹۱ نوع شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651931
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به ش.م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش.م xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11582356
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به ش.م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش.م xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666329
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831649
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام ثبت شده بشماره۸۱۹۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ بهرام مرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پترو شیمیایی تامین بسمت رئیس هیئت‎مدیره و محمد کریمیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کاغذسازی کاوه بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و محمد آئین به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و امیر عامری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت محصولات کاغذی لطیف و علی جرجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بسمت عضو هیئت‎مدیره تعیین شدند. اسناد تعهدآور و قراردادهای بانکی با ا مضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر است. و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10833848
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۹۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۴/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801626
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام ثبت شده به شماره۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: بهرام مرندی به ش ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و گل‌محمد بامری به ش ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و حسن مهدی‌پور به ش ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و علی جرجانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و محمد آئینی به ش ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند که بهرام مرندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و گل‌محمد بامری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد آئینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی اختیارات هیئت‌مدیره طبق ماده ۴۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190518
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب خزر کاسپین سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات