نیرو ترانس

شرکت نیرو ترانس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101260035 (فعال)
13
افراد
30
آگهی‌ها
45180
شماره ثبت
1369/9/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14678746
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ که بموجب نامه شماره xxx۵۸ , xxx مورخه ۲۸/۰۲/xxx۸ مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۵ مورخه ۱۹/۰۳/xxx۸ مورد تایید سازمان خصوصی سازی قرار گرفته_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق به شماره ثبت xxx اصفهان وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شماره ثبت xxx۴۷ تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . و روزنامه کثیرالانتشار روزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124125
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق به شماره ثبت xxx اصفهان وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شماره ثبت xxx۴۷ تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس علی‏البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار روزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742853
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد نامه شماره xxx xxx/xxxxxx مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تصویب هیات مدیره فوق الذکر سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال افزایش یافته که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آن طی گواهی‌های شماره xxx۵۴/۴۳ مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ و شماره xxx۵۴/۵۵ مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ بانک ملت شعبه میدان پیام شیراز نقدا واریز و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال آن از محل مطالبات سهامداران و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از طریق سود تقسیم نشده تأمین شده_است. ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح و تغییر می‌یابد: «سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال است که به xxx میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم می‌گردد که تماما پرداخت گردیده است.» ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621253
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل پارسا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به موجب نامه شماره xxx/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عین اله صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به موجب نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به موجب نامه شماره xxx۸۴/۱۷/۹۶ مورخ ۲۳/۰۵/۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید یزدان پناه با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به موجب نامه شماره xxx/xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد هادی حاجی سید تقیا با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به موجب نامه شماره xxx۱/۳ مورخ ۲۸/۰۵/۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اکبر گزین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی، با امضاء متفق دو نفر از ۳ نفر آقایان اکبر گزین با کد ملی xxxxxxxxx۰ (مدیرعامل) و امان اله سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ (مدیر مالی) و سعید یزدان پناه با کد ملی xxxxxxxxx۱ (مدیر امور اداری) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری و عادی و اسناد مناقصات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای ثبت آنها. نمایندگی شرکت در کلیه مجامع، ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی، شرکت‌ها و سازمان‌ها با حق توکیل به غیر. تهیه صورت‌های مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و بودجه سالانه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت از جمله آئین نامه‌های استخدامی، مالی، معاملاتی جهت طرح و تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات و یا تحصیل و اجرا گذاردن آنها به هر صورت مطابق آئین نامه معاملات شرکت. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء به مسئولیت خود به آنان با توجه به مفاد اساسنامه. کلیه مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان، قراردادهای خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات با امضاء مدیرعامل و رعایت آئین نامه‌های مربوطه انجام می‌گیرد. افتتاح و بستن حساب‌های جاری، سپرده سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، اعتباری و غیره نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به نام شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد و اوراق تجاری. عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تقاضای اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری به نفع شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق توکیل به غیر. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیئت مدیره جهت تصویب. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن آنها ولو کرارا. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و قانونی با رعایت قوانین جاری کشور و اساسنامه شرکت. عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش کالا و خدمات و یا تحصیل و اجراء گذاردن آنها به هر صورت مطابق با آئین نامه معاملات شرکت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581249
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانک‌ها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485786
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعیین روزنامه کثیرالانتشارروزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148086
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۹ , xxx مورخ ۲/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت به آدرس شیراز بلوار مدرس چهار راه شریف آباد بلوار اتحاد شرکت نیرو ترانس کد پستی xxxxxxxxx۶ انتقال وذیل شماره xxx۸۰ در این اداره به ثبت رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988766
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۹ , xxx مورخ ۲/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: ارائه امور خدمات آزمایشگاهی به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس شیراز بلوار مدرس چهار راه شریف آباد بلوار اتحاد شرکت نیرو ترانس کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918533
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904665
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عین اله صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به موجب نامه شماره xxx۷/xxx/۹۵ مورخ ۱۷/۳/xxx۵ به جای آقای فریبرز تیموری به عنوان نماینده شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران برای بقیه مدت تصدی در هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862300
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۴ و به موجب مجوز‌های شماره xxx۱/۴۱ مورخ ۲۶/۳/۹۵ و xxx۹/۴۱ مورخ ۲۶/۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۴/۳/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد منقسم به xxx میلیون سهم هزار ریالی بانام می‌باشد که از محل مطالبات حال شده و نقدی (با توجه به گواهی‌های بانکی شماره ۱۹/xxx۴ مورخ ۱/۳/۹۵ و شماره xxx/xxx۵۴ مورخ ۳/۱۱/۹۴ بانک ملت شعبه میدان پیام شیراز) تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320075
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ـ شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانک ها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320080
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس‏انداز کارکنان بانک‏ها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای فریبرز تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای موسی محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی، با امضاء متفق دو نفر از ۳ نفر آقایان اکبر گزین با کد ملی xxxxxxxxx۰ (مدیرعامل) و امان اله سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ (مدیر مالی) و سعید یزدان پناه با کد ملی xxxxxxxxx۱ (مدیر امور اداری) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‏ های اداری و عادی و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای ثبت آنها. ـ نمایندگی شرکت در کلیه مجامع، ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی، شرکت‏ها و سازمان ‏ها با حق توکیل به غیر. ـ تهیه صورت‏های مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و بودجه سالانه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه‏های داخلی شرکت از جمله آئین‏نامه‏های استخدامی، مالی، معاملاتی جهت طرح و تصویب هیئت مدیره. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات و یا تحصیل و اجرا گذاردن آنها به هر صورت مطابق آئین‏نامه معاملات شرکت. ـ تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء به مسئولیت خود به آنان با توجه به مفاد اساسنامه. ـ کلیه مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان، قراردادهای خرید و فروش هر نوع کالا و خدمات با امضاء مدیرعامل و رعایت آئین نامه‏های مربوطه انجام می‏گیرد. ـ افتتاح و بستن حساب‏‏های جاری، سپرده سرمایه‏گذاری، اوراق مشارکت، اعتباری و غیره نزد بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به نام شرکت. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد و اوراق تجاری. ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تقاضای اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری به نفع شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق توکیل به غیر. ـ پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن آنها ولو کراراً. ـ تحصیل تسهیلات از بانک‏ها، شرکت‏ها و مؤسسات رسمی و قانونی با رعایت قوانین جاری کشور و اساسنامه شرکت. ـ عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش کالا و خدمات و یا تحصیل و اجراء گذاردن آنها به هر صورت مطابق با آئین‏نامه معاملات شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295102
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی‏البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538957
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی‏البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460132
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۳ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای خلیل پارسا با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای فریبرز تیموری با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای سعید یزدان پناه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره
مؤسسه صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای شهرام حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای سید محمد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای اکبر گزین با کد ملی xxxxxxxxx۰ (مدیرعامل) و آقای امان اله سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ (مدیر مالی) و در غیاب هر یک از آنها به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر نامه های اداری و عادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460200
آگهی افزایش سرمایه شرکت نیرو ترانس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۵/xxx۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مروخ ۶/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به تعداد xxx میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تامین افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال آن طی گواهی های شماره xxx/xxx۵۴ مورخ ۲۱/۱۱/xxx۲ و شماره ۴۷/xxx۵۴ مورخ ۲۴/۱/xxx۳ بانک ملت شعبه میدان پیام شیراز واریز گردید و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۲/۹۳ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270218
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خلیل پارسا با ش مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی , وظیفه, از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز تیموریxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای اکبر گزین با ش ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و آقای سعید یزدان پناه با ش مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره و امان اله سروش با شxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا خجسته وهاب زاده با ش ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال از تاریخ۲۱/۵/۹۲ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور , چک ها, سفته ها, بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه هیات مدیره تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124338
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت۸۱۳۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086678
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ سعید یزدان پناه xxxxxxxxx۱ به جای اکبر گزین xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به ش.م xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی و اکبر گزین خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036180
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ فریبرز تیموری ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ش م xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681205
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانسسهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
طبق صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756451
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۳۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
طبق صور‌تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586154
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام بشماره ثبت ۸۱۳۴۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ امان اله سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832114
آگهی تغییرات شرکت نیرو ترانس سهامی عام بشماره ثبت ۸۱۳۴۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ امان‌اله سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695151
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و بنمایندگی علیرضا خجسته‌وهاب‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی علیرضا حدادی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی عباس‌علی کلوتی به کدملی xxxxxxxxx۴و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی اکبر گزین به کدملی xxxxxxxxx۰ و صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی خلیل پارسا به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ خلیل پارسا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی کلوتی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر گزین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مرتبط با امور بانکی از جمله چک و سفته و برات و اسناد و مدارک مربوط به اعتبارات اسناد ارزی و ریالی اسناد و تضمین‌های دریافت تسهیلات مدارک و اسناد اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی بشرح زیر می‌باشد: ۱ـ بانکهای مستقر در شهرستان تهران: با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت ۲ـ بانک‌ها مستقر در شهرستان شیراز: با امضا متفق دو نفر از ۳ نفر آقایان اکبر گزین، امان‌اله سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ (مدیر امور مالی) و سعید یزدان‌پناه به کدملی xxxxxxxxx۱ (مدیر امور اداری) با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور غیرمرتبط با امور بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11276759
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام ثبت شده به شماره۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751125
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو ترانس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۱۳۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۳/۸۹ به موجب حکم صادره علیرضا حدادی بجای سعید مهذب‌ترابی به سمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028665
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ترانس سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605967
آگهی افزایش سرمایه شرکت نیرو ترانس سهامی عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره ۸۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۶/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته تمامی مبلغ آن به موجب گواهی شماره xxx۵/xxx۵۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ بانک ملت شعبه میدان پیام شیراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات