سیمان فارس نو

شرکت سیمان فارس نو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101258929 (فعال)
12
افراد
36
آگهی‌ها
10346
شماره ثبت
1369/9/11
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سیمان فارس نو

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سیمان فارس نو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سیمان فارس نو

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیمان فارس نو در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14656492
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . ۲ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339691
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. وآقای محمد غفران خلقی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره. وآقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای بهنام خوشکلام با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز(سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ چک های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل های انرژی ومالیات عملکرد و ارزش افزوده و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود و وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ انجام امور جاری شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور. ـ عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و در مورد مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هئیت مدیره. ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقرارت جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و در مورد حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ـ تعیین حدود اختیارت و شرح و ظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. ـ تهیه و تنظیم روشها وآیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشور ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان صدور دستور لازم الاجرا تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط ـ خرید هر نوع مواد، قطعات و کالای مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین امول منقول و غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هئیت مدیره. ـ تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره. ـ عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت، در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هئیت مدیره. ـ فروش محصولات شرکت براساس ضوابط جاری و مصوبات هیئت مدیره ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. ـ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با هماهنگی قبلی هیئت مدیره. ـ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه تولید، فروش، پرسنلی، مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارائه به هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارائیها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه آن به بازرس قانونی ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به بازرس قانونی و هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان، و...) در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و سالانه در مواعد مقرر و ارائه آن به هئیت مدیره جهت بررسی وتصویب. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری شرکت. ـ تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام، نشان و تصویر و علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی و یا خرید و تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. ـ رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً پس از تصویب هئیت مدیره، قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302043
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس ا ستان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، فرهنگ شهر، کوچه ۴۳شهید رجائی، بلوار شهیدرجائی، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220600
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) و شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) وشرکت ساخت ونصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۴ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی متتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763205
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شریفی خیرآبادی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بجای آقای اسداله نیک فر برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو جدید و با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ۱ چک‌های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل‌های انرژی و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد_بود. ۲ وکالت نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان‌های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488402
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220705
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. آقای اسداله نیک فر با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای سید حسن آصفی باشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد غفران خلقی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره ۱/xxx۳ مورخ ۱/۸/xxx۵، به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره.) آقای رضا نوذری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضا: چک‌های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد_بود. وکالت نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان‌های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081081
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ - اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: الف – شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ب – شرکت سیمان فارس (سهامی عام) ج – شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) د – شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) ه – شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) ۲ - موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شماره ثبت xxx۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631568
آگهی تغییرات شرکت سيمان فارس نو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ فعالیتهای زیر به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیت های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت مواد و محصولات معدنی شامل سیمان، گچ پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه ضمنا ثبت و صدور آگهی به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443202
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان عبدالرضا شیخان دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بجای آقای مهدی اکبری یگانه و اسداله نیک فر دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بجای آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای عبدالرضا شیخان به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله نیک فر به سمت عضو موظف و مدیرعامل شرکت منصوب شدند و در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. ۲ ـ دارندگان حق امضا: ـ ۱ ـ چک های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. ـ ۲ ـ وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ ۳ ـ سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ ـ قسمتی از اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339908
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سید حسن آصفی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره به جای آقای محمد مهدی شاهی سوندی بعنوان عضو غیرموظف انتخاب شد. ۲ ـ امضا های مجاز شرکت کماکان بشرح زیر به تصویب رسید: ۱ ـ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. ۲ ـ وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارت و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ ـ سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277229
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۳۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور تصویب شد. ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شماره ثبت xxx۹۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شد. ۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587524
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی اکبری یگانه بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره.
آقای آرش حبیبی آزاد بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای عبدالمجید نیکنام بسمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل.
آقای محمد مهدی شاهی سوندی بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره.
آقای رضا نوذری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شدند.
چک های صادره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضا هیئت مدیره، برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل های انرژی و نقل و انتقال بین حساب های بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضا مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های اعتباری، وکالت نامه های مربوط به ترخیص، صادرات و واردات کالا و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
براساس ماده ۴۴ اساسنامه قسمتی از اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557121
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال از تاریخ مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان، ب. شرکت سیمان فارس (سهامی عام)، ج. شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)، د. شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)، ه. شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص).
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557070
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا نوذری برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو غیر موظف منصوب شده اند. آقای محمد جعفر باجلان عضو غیر موظف هیئت مدیره، بسمت نایب رئیس انتخاب و در سمت سایر اعضا هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید.
چکهای صادره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز، نفت کوره و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068800
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۲/۹۲ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین گردید.
۳ـ صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034098
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۱۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۵/۱۲/۹۱ شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای علی اکبر الوندیان و شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای غلامرضا بهمنش و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسین عرب علی دوستی و شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای محمد وثوق روحانی و شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای غلامرضا کریمی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴۶ به نمایندگی آقای غلامرضا بهمنش شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای حسین علی دوستی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای محمد وثوق روحانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای غلامرضا کریمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱ به نمایندگی آقای علی اکبر الوندیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و مدیر عامل انتخاب شدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و بطور کلی تمام مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638617
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۹۱ آقای مهدی اکبری یگانه به نمایندگی از طرف شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون آزادی نائینی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد شریفی خیر‌آبادی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بسمت مدیر‌عامل تعیین گردید و مقرر گردید حق امضای چکهای صادره با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیر‌عامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه و بهای حامل‌های انرژی و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز تعیین شده معتبر خواهد بود. وکالت‌نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت‌نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضای مدیر‌عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 873752
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۹۱ آقای مهدی اکبری یگانه به نمایندگی از طرف شرکت سیمان غرب (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون آزادی نائینی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد شریفی خیر آبادی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی بسمت مدیر عامل تعیین گردید و مقرر گردید حق امضای چکهای صادره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه و بهای حامل های انرژی و نقل و انتقال بین حساب های بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز تعیین شده معتبر خواهد بود. وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته ها و بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111879
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمد صمدی آذر بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جعفر باجلان بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک بسمت عضو هیئت مدیره، آقای اسداله نیکفر بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلیل حدیقه بنمایندگی از شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مسعود رضا شاکری بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز و نفت کوره بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد_بود. وکالت نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696648
آگهی رسمیشرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمد صمدی آذر بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جعفر باجلان بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک بسمت عضو هیئت مدیره، آقای اسداله نیکفر بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلیل حدیقه بنمایندگی از شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مسعود رضا شاکری بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال به علاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز و نفت کوره بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود. وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555522
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ محمد صمدی آذر بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، اسداله نیکفر بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس بسمت نایب رئیس، سید جلیل حدیقه بنمایندگی از شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک، محمد جعفر باجلان بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک بعنوان اعضا هیئت مدیره و ابراهیم نعمت الهی بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همگی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۱ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۲ـ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر می‌باشد، اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش‌های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت‌نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت‌نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء‌ مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته،‌ بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686995
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ محمد صمدی آذر بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنایع سیمان غرب بسمت رئیس هیئت مدیره، اسداله نیکفر بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس بسمت نایب رئیس، سید جلیل حدیقه بنمایندگی از شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک، محمد جعفر باجلان بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان آبیک بعنوان اعضا هیئت مدیره و ابراهیم نعمت الهی بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همگی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۱ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ چکهای صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت آقای عبدالوهاب کشاورزی برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر می باشد، اسناد در خصوص ترهین وثایق ملکی بابت فروش های اعتباری داخلی و خارجی، وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11941090
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ شرکت فوق مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید.

۳ـ شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) سیمان آبیک (سهامی عام)، صنایع سیمان غرب (سهامی عام)، ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) و سیمان فارس (سهامی عام) بسمت اعضای هیئت مدیره همگی برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 624767
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ شرکت فوق مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید.
۳ـ شرکت های سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) سیمان آبیک (سهامی عام)، صنایع سیمان غرب (سهامی عام)، ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) و سیمان فارس (سهامی عام) بسمت اعضای هیئت مدیره همگی برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750370
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

آقای محمد صمدی آذر به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره، آقای اسداله نیکفر به نمایندگی شرکت سیمان فارس بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم نعمت‌الهی به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان عضو موظف هیئت مدیره و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی شرکت سیمان آبیک و آقای سید هوشنگ خلفوندی به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز اعضای غیر موظف هیئت مدیره و آقای ابراهیم نعمت‌الهی بسمت مدیر‌عامل همگی برای بقیه مدت باقیمانده هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیر‌عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق بهادار بانکی مربوط به کلیه پرداخت‌ها تا مبلغ پانصد میلیون ریال و پرداخت کلیه هزینه‌های پرسنلی و بهای حامل‌های انرژی (برق گاز و سوخت) مالیات و عوارض، سود سهام سهامداران، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیر‌عامل به اتفاق امضای آقای عبدالوهاب کشاورزی مدیر‌امور مالی و در غیاب مدیر‌عامل یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر‌امور مالی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554983
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی‌ عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ دارای شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به موجب صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۳۱/۲/۹۰ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11952401
آگهی اصلاحی شرکت سیمان فارس‌نو سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
پیرو آگهی شماره xxx۱ مورخ ۳/۵/۸۹ بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه قسمتی از اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691069
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو(سهامی‌ عام) به شماره ثبت۱۰۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۳/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.

۲ ـ صورتهای مالی سال xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های ‌‌شرکت تعیین گردید.

۳ـ شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و خوزستان و شرکت سهامی‌عام سیمان آبیک و شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و شرکت سهامی‌عام صنایع سیمان غرب و شرکت سهامی‌خاص ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت اعضای اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043649
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۹/۲/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11187774
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی‌خاص)به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ دارای شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۶/۸/۸۸ آقای علی شکوری گرکانی به نمایندگی از طرف شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیات‌مدیره تعیین گردید و مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134665
آگهی رسمی شرکت سیمان فاس نو(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۸ آقای علی‌حسین قراچه به سمت عضو هیئت‌مدیره برای باقیمانده ماموریت هیئت‌مدیره تعیین گردید و در بقیه سمتها و حق امضای دیگر اعضاء تغییری حاصل نگردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11272421
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس نو (سهامی‌ عام) ثبت‌شده‌بشماره۱۰۳۴۶ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۳/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تعیین گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتها شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11931366
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۶/۳/xxx۸ موضوع شرکت در ماده ۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11908059
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی ‌عام) به شماره ثبت۱۰۳۴۶ و به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۷ اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه هیات‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727322
آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو (سهامی ‌عام) به شماره ثبت۱۰۳۴۶ و به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۱۰/۸۷ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۷ تعیین گردیدند.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات