تولیدی منسوج کیان کرد

شرکت تولیدی منسوج کیان کرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101244350 ()
9
افراد
24
آگهی‌ها
79720
شماره ثبت
1369/5/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14590275
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و فرح ناز پاکروان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571926
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره آقای پرویز عطاآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید حمیدی یگانه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از قبیل چک‌ها , براوات , سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و علاوه بر اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام , کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی , موسسات عمومی , مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده , در هریک از دادگاه‌ها , دادسراها , مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری , از طرف شرکت , دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری " با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام , از جمله حضور در جلسات , اعتراض به رای , درخواست تجدید نظر , فرجام , واخواهی و اعاده دادرسی , استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند , تعیین جاعل , حق امضای قراردادها حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور , در خواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجود ایداعی و تعقیب آنها , تعیین مصدق و کارشناس , انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر , اقرار در ماهیت دعوا , جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث , دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث , قبول یا رد سوگند , تامین خواسته , تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر , ضمنا مشارالیه علاوه بر اختیارات فوق مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14555273
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای پرویز عطاآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۴ آقای حمید حمیدی یگانه به کدملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423212
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی برای بقیه مدت تصدی بازرسین انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037129
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مال منتهی به ۳۰/۹/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم فرح ناز پاکروان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926838
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پونک جنوبی خیابان قدس (شهید عباس مرادی) بلوار عدل پلاک ۲. xxx طبقه دوم کدپستی: xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567885
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453607
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام xxx۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنا مه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425851
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرح ناز پاکروان به کدملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان بازرس علی االبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. حسین صرامی به شماره کارت ملی xxxxxxxxx۷ و احمد صرامی به شماره کارت مالی xxxxxxxxx۲ و علیرضا انصاری به شماره کارت ملی xxxxxxxxx۱ و محسن ملکی به شماره کارت ملی xxxxxxxxx۴ و پرویز عطا آبادی به شماره کارت ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425856
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین صرامی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد صرامی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز عطاآبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن ملکی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید حمیدی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، براوات، سفته‌ها وسایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و علاوه بر اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت - استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ضمنا مشارالیه علاوه بر اختیارات فوق مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785811
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. مرسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و خانم فرحناز پاکروان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359099
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بعد از کلمه تولید در موضوع شرکت عبارت: خرید و فروش هرگونه کالای مجاز بازرگانی و صنعتی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) الحاق و در نتیجه ماده ۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165160
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ علیرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ پرویز عطاآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حمید حمیدی یگانه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ بخشی از اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) تصویب آیین نامه های داخلی شرکت) استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ضمناً مشارالیه علاوه بر اختیارات فوق مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، براوات،سفته ها وسایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و علاوه بر اختیارات تفویضی از سوی هیأت مدیره و کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165163
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ علیرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ پرویز عطاآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464228
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۹۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063101
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049306
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین صرامی کدملی xxxxxxxxx۷ احمد صرامی کدملی xxxxxxxxx۲ علیرضا انصاری کدملی xxxxxxxxx۱ محسن ملکی کدملی xxxxxxxxx۴ پرویز عطاآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ حسین صرامی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حمیدی یگانه کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر میباشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036116
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۳۰/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۲/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586384
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741762
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 466926

آگهی تغییر محل شرکت تولیدی منسوج کیان کرد
سهامی عام به شماره ثبتxxx۲۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران شهرک قدس (غرب) خیابان سپهر پلاک ۸۳ ط چهارم کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568125
آگهی تغییر محل شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام به شماره ثبت۷۹۷۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران شهرک قدس (غرب) خیابان سپهر پلاک ۸۳ ط چهارم کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853575
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام ثبت شده به شماره۷۹۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899565
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان‌ کرد سهامی عام ثبت شده به شماره۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین صرامی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و احمد صرامی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا انصاری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محسن ملکی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و پرویز عطاآبادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ حسین صرامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا انصاری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پرویز عطاآبادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات