پتروشیمی تبریز

شرکت پتروشیمی تبریز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101241928 (فعال)
19
افراد
24
آگهی‌ها
24097
شماره ثبت
1369/4/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14668364
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵ مورخ ۱۲/۰۳/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : قاسم منظری توکلی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) xxxxxx xxxxxxxxx۵۸ رئیس هیئت مدیره علیرضا آقابگلو xxxxxxxxx نماینده شرکت پالایش نفت تبریز ( سهامی عام ) xxx۴۹ xxxxxxxxx۰۶ نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحمد جعفر مرعشی شوشتری xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) xxxxxx xxxxxxxxx۰۶ عضو هیئت مدیره عبدالرضا تقوی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری امیر xxxxxx xxxxxxxxx۵۹ عضو هیئت مدیره مرتضی بیک علی زاده xxxxxxxxx۹ نماینده تاپیکو نماینده سازمان تامین اجتماعی xxx۲ xxxxxxxxx۶۵ عضو هیئت مدیره سیاوش درفشی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۶ و ۷ بند ۱۴ تا جمله ارایه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس بازرس از مادۀ ۳۷ اساسنامه را در چهارچوب مفاد آئین نامۀ معاملات به مدیرعامل تفویض نمود . امضاء اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، ضمانت نامه ، قراردادها و . . . تا سقف ده میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و سرمایه گذاری و بیشتر از مبلغ ده میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و قانونی می‌باشد . مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14668382
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸ مورخ ۱۱/۰۳/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . شرکت پالایش نفت تبریز ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۴۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت گروه سرمایه گذاری امیر ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ سازمان تامین اجتماعی به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب شدند . روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14515529
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۱ مورخه ۷/۱۲/۹۷ معاونت نظارت ، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوص سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد حکم شمارۀ xxx۹۵ xxx۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۷ شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین ( سهامی عام ) آقای مرتضی بیک علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به جای آقای امیرمهدی صبائی ( برای مدت باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره ) انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193891
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۹ مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدجعفرمرعشی شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت گروه نفت و گاز پارسیان به جای آقای محمدرضا عباس زاده (برای مدت باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره) انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120049
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴ مورخ ۲۸/۳/xxx۷ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شامل ترازنامه و صورت های سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبتxxx۹۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبتxxx۳۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844780
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت در واحد ثبتی تبریز به آدرس استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز شهیدباکری بزرگراه شهید باکری بلوار ((پتروشیمی)) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609626
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx۶۲ ۹/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم منظری توکلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسۀ ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره علیرضا آقابگلو بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدرضا عباس زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره عبدالرضا تقوی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضوهیئت مدیره امیر مهدی صبائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از سازمان تامین اجتماعی شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین شدند. امضاء اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، ضمانت نامه، قراردادها. تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و سرمایه گذاری و بیشتر از مبلغ پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و قانونی می‌باشد. مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۶ و ۷ بند ۱۴ تا جمله ارایه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس بازرس از ماده ۳۷ اساسنامه را در چهارچوب مفاد آئین نامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536309
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶/۴۱ مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ از طرف سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ سازمان تامین اجتماعی به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248276
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۹/۴۱ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد زارعی به عنوان نمایندۀ سهام عدالت به جای محمد ابراهیم یوسف زادگان و غلامرضا باقری دیزج به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت تبریز به جای محمدباقر دخیلی و محمدابراهیم یوسف زادگان به عنوان نمایندۀ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به جای عادل نژادسلیم انتخاب گردیدند سپس هیئت مدیره سمتهای اعضاء را بر حسب مادۀ xxx و xxx لایحۀ اصلاحی قانون تجارت برای مدت زمان باقی مانده تصدی هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین نمود: قاسم منظری توکلی به شمارۀ ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره حمیدرضا آصفی به شمارۀ ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم یوسف زادگان به شمارۀ ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت گروه نفت و گاز پارسیان بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره غلامرضا باقری دیزج به شمارۀ ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت پالایش نفت تبریز بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره احمد زارعی به شمارۀ ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی بشماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره سیدجواد سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905404
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ و برابر مجوز شماره xxx۳/۴۱ مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446804
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx۲۸/۴۱ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عادل نژاد سلیم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا آصفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر(سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد باقر دخیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای قاسم منظری توکلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان آذربابجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس سید جواد سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۶ و ۷ و بند ۱۴ تا جمله ارایه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس بازرس از مادۀ ۳۷ اساسنامه را در چهارچوب مفاد آئین نامۀ معاملات به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، ضمانت نامه، قراردادها و... با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و در غیاب اعضای هیئت مدیره قراردادهای غیر بانکی به امضای مدیرعامل و رئیس امور مالی و چکها با امضای مدیرعامل و رئیس امور مالی و در غیاب مدیرعامل چکهای تا سقف xxx میلیون ریال با امضای رئیس مجتمع و رئیس امور مالی مهمور به مهر شرکت معتبر و قانونی می باشد. مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367383
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx۳/۴۱ مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شدند ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367389
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ و برابر مجوز شماره xxx۷۴/۴۱مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقوقی زیر بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت پالایش نفت تبریز(سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۹ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی به شماره ثبت xxx۹۶ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087743
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087750
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد سلیمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶بنمایندگی از شرکت پالایش نفت تبریز(سهامی عام) بعنوان عضو جدید هیئت مدیره به جای آقای میکائیل شریفی (برای مدت زمان باقیمانده عضویت اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087242
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمود مظلوم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای وحید باقری خیرآبادی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵بعنوان عضو جدید هیئت مدیره (برای مدت زمان باقیمانده عضویت اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458305
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ـ شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
ـ موسسه حسابرسی سخن حق شماره ثبت xxx۹۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای اسداله نیلی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
ـ ترازنامه مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458308
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عادل نژاد سلیم بنمایندگی از طرف گروه گسترش نفت و گاز پارسیان کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسینعلی زاد مهر بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای میکائیل شریفی بنمایندگی شرکت پالایش نفت تبریز کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای حمید رضا آصفی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای وحید باقری خیرآبادی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا صدری کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند
هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۶ و ۷ و بند ۱۴ تا جمله ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس از ماده ۳۷ اساسنامه را در چهار چوب مفاد آیین نامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود
هیئت مدیره امضای مجاز شرکت را بشرح زیر تعیین و تصویب نمود
ـ اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، ضمانتنامه، قراردادها و... با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و در غیاب اعضای هیئت مدیره قراردادهای بانکی به امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی و چک ها با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی و در غیاب مدیرعامل چک های تا سقف xxx میلیون ریال رئیس مجتمع و رئیس امور مالی ممهور به مهر شرکت معتبر و قانونی می باشد.
مکاتبات تجاری و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442340
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۰/۷/xxx۲
شماره ثبت اختراع: xxx۵۲ مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳
مالک اختراع: شرکت پتروشیمی تبریز نوع شخص حقوقی: (سهامی عام بشماره ثبت: xxx۹۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸)
نشانی: تبریز / چاده کجوار
نام مخترع: بهروز محمدی خوشرج
نام مخترع: فردین سیدنجفی
نام مخترع: محمدرضا حدادی
نام مخترع: مهرداد شهپر
نام مخترع: عظیم عبدل نژادممقانی
نام مخترع: حیدر رنجبربارانلو
نام مخترع: ناصر هراثی
نشانی: تبریز/ کجوار/ پتروشیمی تبریز/ مرکز پژوهش
تابعیت: ایران.
موضوع اختراع: تولید کوپلیمر فوم فنا شونده در صنعت ذوب فلزات
طبقه بندی بین المللی: ;B۰۱; B۲۲
مدت حمایت از تاریخ ۱۰/۷/xxx۲ الی ۱۰/۷/xxx۲ به مدت ۲۰ سال می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت اختراعات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446666
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۰/۷/xxx۲

شماره ثبت اختراع: xxx۵۲ مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳

مالک اختراع: شرکت پتروشیمی تبریز نوع شخص حقوقی: (سهامی عام بشماره ثبت: xxx۹۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸)

نشانی: تبریز / چاده کجوار

نام مخترع: بهروز محمدی خوشرج

نام مخترع: فردین سیدنجفی

نام مخترع: محمدرضا حدادی

نام مخترع: مهرداد شهپر

نام مخترع: عظیم عبدل نژادممقانی

نام مخترع: حیدر رنجبربارانلو

نام مخترع: ناصر هراثی

نشانی: تبریز/ کجوار/ پتروشیمی تبریز/ مرکز پژوهش

تابعیت: ایران.

موضوع اختراع: تولید کوپلیمر فوم فنا شونده در صنعت ذوب فلزات

طبقه بندی بین المللی: ;B۰۱; B۲۲

مدت حمایت از تاریخ ۱۰/۷/xxx۲ الی ۱۰/۷/xxx۲ به مدت ۲۰ سال می باشد.

پxxxxxx۴ اداره ثبت اختراعات

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040939
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۰ و هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نعمت پژوه بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت xxx۴۷ با نمایندگی آقای حسین نبوی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی و شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان و شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی سهامی خاص شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای علی شیرین کار و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهامی خاص شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای میکائیل شریفی تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهامی خاص با نمایندگی آقای میکائیل شریفی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی شیرین کار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نبوی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام شماره ثبت xxx۴ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۲ ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از جمله چک سفته بروات با یک امضا از طرف گروه مدیریت شرکت (مدیرعامل رئیس مجتمع معاون مجتمع) و یک امضا از طرف گروه مالی شرکت (رئیس امور مالی/ رئیس حسابداری مالی/ رئیس حسابداری صنعتی و بودجه) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مشروط به اینکه یکی از امضا کنندگان عضو هیئت مدیره شرکت باشد. امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره می‌تواند جایگزین هر یک از گروه‌های فوق باشد. ۷ اختیارات بندهای یک چهار شش هفت هشت نه و چهارده از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۳۱/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038527
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده شماره xxx/۲۸/xxx مورخ ۲/۲/۹۲ شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت xxx۹۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ در آگهی تغییرات شماره xxx/ ت xxx۰۲/۹۲ مورخ ۳۱/۰۱/۹۲ مدت مدیران اشتباها به تاریخ ۲۰/۰۴/۹۳ قید شده که صحیح آن به تاریخ ۲۰/۰۴/۹۲ می‌باشد که بدین وسیله اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030356
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت کارگزاری سهام عدالت سهامی خاص با نمایندگی آقای میکائیل شریفی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نبوی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی شیرین کار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام شماره ثبت xxx۴ بسمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت (تا تاریخ ۴/۵/xxx۰) ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از جمله چک سفته بروات با یک امضا از طرف گروه مدیریت شرکت (مدیرعامل/رئیس مجتمع/معاون مجتمع) و یک امضاء از طرف گروه مالی شرکت (رئیس امور مالی/رئیس حسابداری مالی/رئیس حسابداری صنعتی و بودجه) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مشروط به اینکه یکی از امضا کنندگان عضو هیئت مدیره شرکت باشد. امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره می‌تواند جایگزین هر یک از گروههای فوق باشد. در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ۳ اختیارات بندهای یک چهار شش هفت هشت نه و چهارده از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025144
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نعمت پژوه بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۵/xxx۰ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامی عام شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای عظیم عبدل نژاد ممقانی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت xxx۴۷ با نمایندگی آقای حسین نبوی و شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد ابراهیم یوسف زادگان و شرکت کارگزاری سهام عدالت سهامی خاص شماره ثبت xxx۴۲ با نمایندگی آقای میکائیل شریفی و شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی سهامی خاص شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای علی شیرین کار تا تاریخ ۴/۵/xxx۰ (برای مدت باقیمانده) ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات