فالق صنعت

شرکت فالق صنعت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101237568 (فعال)
13
افراد
31
آگهی‌ها
78937
شماره ثبت
1369/2/30
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر فالق صنعت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در فالق صنعت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه فالق صنعت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فالق صنعت در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14583111
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنون بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118609
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا سیمجور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محسن شجاعیان زنجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت راصد صنعت توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای غلامرضا کیوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات به امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره بخشی از اختیارات ناشی از ماده ۵۱ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالت و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. تصویب و انعقاد قرارداد و موافقتنامه تا سقف دو میلیارد ریال و اصلاحیه های بعدی آنها تا سقف پانصد میلیون ریال. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت، نام تجاری، عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی تا سقف یک میلیارد ریال با شرایط مناسب و صرفه و صلاح شرکت ارجاع کار جدید به طرفهای قراردادی در چارچوب قرارداد و یا حذف کارها بنا به ضرورت تا ۲۵ درصد از مبلغ هر قرارداد، رهن گذاری اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً حداکثر به میزان یک میلیارد ریال. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام و اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام وا خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری با توافقنامه داوری جداگانه، ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت در خواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت، مدیرعامل مجاز می باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052612
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ و (تنفسهای مربوطه) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی فراز مشاور باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979365
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت راصد صنعت توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631929
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به تهران شهر تهران ونک کوچه ۱۲ متری سوم خیابان سئول پلاک ۹۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434524
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945022
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۱ به عنوان بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615474
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نقی کمالی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا سیمجور به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شجاعیان زنجانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا کیوانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12608897
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ میدان ونک ـ خیابان برزیل شرقی بن بست لاله پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12584682
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۶,xxx مورخ ۵/۱۰/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx ۶۰ ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال منقسم بهxxx xxx xxx سهم xxx۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422555
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426149
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ وشرکت گروه صنعتی سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ وشرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413318
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: "سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‏رسد" در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698907
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سیمجور به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی ش م xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین آمیلی به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ش م xxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد کاویانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا کیوانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی گروه صنعتی سدید ش م xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای امیر لاهوتی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت لوله و تجهیزات سدید ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای نقی کمالی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته ها و بروات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات ناشی از ماده ۵۱ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران.نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث انها.افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر.دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش.تصویب و انعقاد قرارداد و موافقتنامه تا سقف دو میلیارد ریال و اصلاحیه های بعدی آنها تا سقف پانصد میلیون ریال.واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت. نام تجاری.عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی تا سقف یک میلیارد ریال با شرایط مناسب و صرفه و صلاح شرکت.ارجاع کار جدید به طرفهای قراردادی در چارچوب قرارداد و یا حذف کارها بنا به ضرورت تا ۲۵ درصد از مبلغ هر قرارداد.رهن گذاری اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً حداکثر به میزان یک میلیارد ریال.اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه،ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الأجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و.... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.مدیرعامل مجاز می باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661860
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۴۲ بعنوان بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563556
آگهی تغییرات شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11285589
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۸۹۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت گروه صنعتی سدید با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت سدید تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت لوله و تجهیزات سدید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923162
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت گروه صنعتی سدید با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت سدید تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت لوله و تجهیزات سدید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792231
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883705
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10702708
آگهی تغییر محل شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خ افریقا ـ بالاتر از خ شهید دستگردی ـ خ بابک بهرامی ـ پ ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600400
آگهی تغییر محل شرکت فالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خ افریقا ـ بالاتر از خ شهید دستگردی ـ خ بابک بهرامی ـ پ ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11226930
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل احمد کاویانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری سدید احمد ادیب به و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی جدید شرکت گروه صنعتی سدید به و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و ابراهیم نیلیه‌بروجنی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی جدید شرکت لوله و تجهیزات سدید به و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنابراین احمد ادیب به سمت رئیس هیئت‌مدیره ، حسین آمیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره ، ابراهیم نیلیه‌بروجنی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800327
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۸۹۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۱۱/۸۹ و احکام صادره شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدرضا اسلامی به کدملیxxxxxxxxx۵ به جای مجیدرضا ضیائی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ و حسین جمالی‌نسب به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای سید عباس آزادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سدید تدبیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxxxxx برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. که حسین جمالی‌نسب بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا اسلامی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به ماده۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801910
آگهی اصلاحی شرکت فالق صنعت سهامی عام بشماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
پیرو آگهی شماره xxx۴۸/ت/۳۲ مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ محمدرضا اسلامی به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10348995
آگهی اصلاحی شرکت فالق صنعت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
پیرو آگهی شماره xxx۶۴/ ت ۳۲ مورخ ۱۸/۷/۸۹ نام شرکت شرکت فالق صنعت سهامی عام می‌باشد که مراتب اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861932
آگهی تغییرات شرکت خالق صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ حسین آمیلی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیشکر صنایع جانبی و سید عباس آزادی به نمایندگی از طرف شرکت سدید تدبیر و رضا سیمجور به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت امام خمینی و مهران کرامتی به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی سدید و مجیدرضا ضیائی به نمایندگی از طرف شرکت لوله و تجهیزات سدید به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای قیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حسین آمیلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید عباس آزادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجیدرضا ضیائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330130
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شرکت گروه صنعتی سدید، شرکت سدید تدبیر، شرکت لوله و تجهیزات سدید، شرکت کشت و صنعت امام خمینی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11030977
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت (سهامی‌عام) بشماره ثبت۷۸۹۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۸۹ و تنفس دوم شرکت مزبورکه درتاریخ۲۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید.

موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519118
آگهی اصلاحی شرکت فالق صنعت سهامی‎عام بشماره‎ثبت ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
پیرو آگهی شماره xxx۳/ ت ۳۲ مورخ ۲۹/۲/۸۹ و باستناد نامه وارده شماره xxx۳۹ مورخ ۱۹/۳/۸۹ نام نماینده جدید شرکت گروه صنعتی سدید مهران کرامتی صحیح می‎باشد که سهوا به نام مهدی کرامتی درج گردیده است. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11227893
آگهی تصمیمات شرکت فالق صنعت سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ مهدی کرامتی به عنوان نماینده جدید شرکت گروه صنعتی سدید به جای ایرج طیبی بسمت عضو هیئت‌مدیره و سید عباس آزادی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات