گروه سرمایه گذاری مسکن

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101236571 ()
30
افراد
44
آگهی‌ها
78828
شماره ثبت
1369/2/6
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه سرمایه گذاری مسکن

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه سرمایه گذاری مسکن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
ایوب قنبری
ایوب قنبری
از 1390/12/10
محمدرضا حیدری
محمدرضا حیدری
از 1390/12/10
علی‌رضا نیلی
علی‌رضا نیلی
از 1390/12/10
ابوالفضل صومعلو
ابوالفضل صومعلو
از 1390/12/10
قدرت اله شریفی
قدرت اله شریفی
از 1390/12/10
سید احمد مقیمی
سید احمد مقیمی
از 1391/2/31
ایرج معزی
ایرج معزی
از 1391/5/1
سیدولی اله یاسینی اردکانی
سیدولی اله یاسینی اردکانی
از 1391/9/18
محمد حسن پیشرو
محمد حسن پیشرو
از 1391/9/18
احمد جاودان
احمد جاودان
از 1391/9/18
بیژن شوکتی
بیژن شوکتی
از 1391/9/18
حمیدرضا رحیمی نژاد
حمیدرضا رحیمی نژاد
از 1392/6/3
حسن کاظم پوردهکردی
حسن کاظم پوردهکردی
نایب رییس هییت مدیره از 1392/3/25
عزیزاله شمس سولاری
عزیزاله شمس سولاری
رییس هییت مدیره از 1392/3/25
سید شمس اله نعمتی ورکی با
سید شمس اله نعمتی ورکی با
عضو هییت مدیره از 1392/3/25
مصطفی ازگلی
مصطفی ازگلی
عضو هییت مدیره از 1393/1/31
پرویز کاظمی
پرویز کاظمی
نایب رییس هییت مدیره از 1393/1/31
محمدهاشم رکن تهران
محمدهاشم رکن تهران
عضو هییت مدیره از 1393/1/31
محمد هاشم بت شکن
محمد هاشم بت شکن
از 1393/1/31
مهدی ذاکر الحسینی
مهدی ذاکر الحسینی
از 1389/9/1
اسفندیار برومند
اسفندیار برومند
از 1389/9/1
با نمایندگی سید بها الدین علایی فرد
با نمایندگی سید بها الدین علایی فرد
از 1389/9/1
علی‌رضا بلگوری
علی‌رضا بلگوری
از 1393/12/24
احمد فرشچیان
احمد فرشچیان
از 1394/5/25
محمدرضا امینی
محمدرضا امینی
از 1395/2/20
محمدحسین جوادیان فرزانه
محمدحسین جوادیان فرزانه
از 1395/8/4
پژمان جعفری
پژمان جعفری
از 1396/3/28
روزبه ظهیری هاشمی
روزبه ظهیری هاشمی
از 1397/4/10
محمود لاری دارابی
محمود لاری دارابی
از 1397/1/18
محمد نعیمی ابیانه
محمد نعیمی ابیانه
عضو هییت مدیره از 1397/1/18

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14550680
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306547
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۵,xxx مورخه ۱۴/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ((ماده ۲۴- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود ریاست مجمع با رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. درمواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر درجلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247011
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۷,xxx مورخه ۲۶/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روزبه ظهیری هاشمی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنها در قالب آیین نامه مصوب. ۳) نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه با هماهنگی رئیس هیئت مدیره. ۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. ۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶) تنظیم آئین نامه های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۷) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. ۸) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. ۹) به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق آئین نامه معاملات شرکت. ۱۰) تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ۱۱) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۲) تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آنها به هیئت مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. ۱۳) استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. ۱۴) همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. ۱۵) تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247019
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۴,xxx مورخه ۲۶/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای احمد فرشچیان کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای پژمان جعفری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ـ آقای محمود لاری دارابی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای محمد نعیمی ابیانه کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: ۱)نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه مصوب. ۳)نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه پس از تصویب رئیس هیئت مدیره شرکت. ۴)افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. ۵)دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶)تنظیم آئین نامه های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۷)صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. ۸)انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. ۹)به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. ۱۰)تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ۱۱)اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۲)تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آنها به هیئت مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. ۱۳)استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. ۱۴)همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. ۱۵)تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967860
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخه ۱۶/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شد: بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655082
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۴ , xxx مورخه ۰۵/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فرشچیان کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین جوادیان فرزانه کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پژمان جعفری کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای پرویز کاظمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386860
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۵ , xxx مورخه ۱۶/۰۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335313
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره ۲۱/xxxxxx , xxx مورخه ۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل نقدی به موجب گواهی شماره xxxxxx۰۳ مورخه ۱۳/۱۱/xxx۵ بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173217
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۸/xxx مورخه ۰۶/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فرشچیان کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای پرویز کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد حسین جوادیان فرزانه کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای علیرضا بلگوری کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای مصطفی ازگلی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ (۱۱/۱۲/xxx۶) انتخاب گردیدند کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868381
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بلگوری کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای پرویز کاظمی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مصطفی ازگلی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد فرشچیان کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه مصوب. نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه پس از تصویب رئیس هیات مدیره شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758774
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخه ۲۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655041
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۶/۹۴ و مجوز شماره ۴۸ - xxxxxx , xxx مورخه ۱۰/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و ازمحل سود انباشته و مطالبات حال شده و نقدی به موجب گواهی شماره xxxxxx۷۵ مورخه ۶/۱۱/۹۴ بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12412982
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ ومجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۰۱/۰۷/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فرشچیان با کدملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای ابوالفضل صومعلو با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175940
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۲/xxx۴ سازمن بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بلگوری با کدملی xxxxxxxxx۶بجای آقای محمد هاشم بت شکن با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید ـ کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144349
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636441
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۲ ومجوز های شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۷/xxx۲ و شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۶/۳/xxx۳ و شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده وسود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۲ ریال به موجب گواهی شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۸/۱۱/xxx۲ ومبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx۷۷ مورخ ۲۲/۵/xxx۳ بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603320
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۱/۵/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه مازندران به آدرس مازندران ـ خیابان فرهنگ ـ ساختمان بانک مسکن منحل گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499180
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن سهامی‌عام شماره ثبت ۷۸۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد هاشم بت شکن کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیأت مدیره
ـ آقای پرویز کاظمی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
ـ آقای مصطفی از گلی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره
ـ آقای ابوالفضل صو معلو کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره
ـ آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارز می به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیأت مدیره
ـ آقای ایرج معز ی کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل
کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثا لهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382599
آگهی تبدیل شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۲ و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۸/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت بشرح زیر است:
۱ـ نام شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
۲ـ شماره ثبت xxx۹۱
۳ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
۴ـ موضوع شرکت: الف. تهیه زمین و خرید از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی ب. مطالعه طراحی و اجرای طرحها پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از: مسکونی اداری تجاری تاسیساتی. پ. انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار. ت. قبول مشاوره و نظارت و اجرا و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی. ث. تهیه تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج کشور بمنظور استفاده و یا فروش آنها ج. خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و موارد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد. چ. جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها. خ. دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمانهای تامین کننده منابع مالی. د. هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید سهام چه در داخل و یا خارج از کشور. ذ. بطور کلی انواع سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و تجاری در صنایع ساختمان سازی و ساختمان داری و شهرسازی بمنظور اجرای طرح و پروژه های مورد نظر و ایجاد توسعه و تکمیل واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، مراکز فرهنگی و اجتماعی انجام مطالعات کاربردی و خدمات فنی و اجرایی و ساخت آفرینی نرم افزارها و توسعه فن آوریهای ساختمانی و مستندسازی و ترویج و بومی سازی، عقد قرارداد و موافقت نامه های بین المللی و انجام امور عملیات اداری، مالی، فنی، تجاری و اجرایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد.
۵ـ مدت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود میباشد.
۶ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه، نبش کوچه زمانی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۱
۷ـ شعب شرکت: فاقد شعبه میباشد.
۸ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال میباشد که تماماً توسط موسسین بشرح ذیل تادیه شده است: مبلغ ده میلیون ریال در تاریخ ۲۷/۴/xxx۵ نقداً بحساب جاری xxx۲ بانک مسکن شعبه مرکزی واریز و مبلغ چهل و نه میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال طی سند حسابداری شماره xxx۷ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ و یکصد و پنجاه میلیارد ریال طی سند حسابداری xxx۴ مورخ ۳۰/۹/xxx۱ از محل مطالبات حال شده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) تامین گردیده است.
۹ـ سهام ممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد.
۱۰ـ هویت کامل اعضای هیئت مدیره: ۱. آقای عزیزاله شمس سولاری شماره شناسنامه ۶۲ متولد xxx۵، صادره از: اهواز، کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت xxx۲۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، ۲. آقای حسن کاظم پور دهکردی شماره شناسنامه xxx، متولد xxx۱، صادره از: شهرکرد، کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، ۳. آقای سید شمس اله نعمتی ورکی شماره شناسنامه ۴ متولد xxx۸ صادره از: قزوین کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳، ۴. آقای محمدرضا کیانی بروجنی فرزند حسین متولد xxx۹ شماره شناسنامه xxx۸۵ کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت بازرگانی سرمایه گذاری (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، ۵. آقای علی مدرس هاشمی فرزند رضا متولد xxx۳ شماره شناسنامه xxx کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نماینده شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
۱۱ـ شرایط حضور و حق رای: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهم میتوانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهم، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی.
۱۲ـ مقررات تقسیم سود: براساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
۱۳ـ مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: براساس آخرین گزارش حسابرسی شده مبلغ دیون xxxxxx میلیون ریال می باشد. شرکت مبلغی بعنوان دیون اشخاص ثالث را تضمین نکرده است.
۱۴ـ روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه اطلاعات.
ضمناً اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ و ۳۱/۶/xxx۱ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ـ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲
شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
شرکت عمرانی مسکن گستر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358238
اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شرکت پویا نوین پارس منتشره در شماره xxx۹۱ مورخ ۴/۱۲/xxx۲ در سطر دوازدهم (شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱) صحیح می باشد و سطر سیزدهم (شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸) از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح و الحاق می گردد. مxxxxxx
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173947
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال ثبت شده به شماره ۶۷۲۵ ثبت ساری
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۶/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ آقای احمد جاودان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به کدپستی xxxxxxxxx نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن شوکتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رحیمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت بازرگانی مسکن سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید ولی اله یاسینی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۷۲۵ ثبت ساری به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۲۶۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۸/۳/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ آقای احمد جاودان به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن پیشرو به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن شوکتی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید ولی اله یاسینی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
ج ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند.
دـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای داخلی شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015732
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746570
آگهی تصمیمات در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکنسهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۱ سیدرضا میرصادقی به جای محمدرضا حیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12009865
آگهی تصمیمات در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۱ سیدرضا میرصادقی به جای محمدرضا حیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ش‌م xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706146
آگهی تغییرات در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۸۸۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ایرج معزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای علیرضا نیلی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864372
آگهی تغییرات در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۸۸۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ایرج معزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای علیرضا نیلی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614008
آگهی اصلاحی در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۳۱/۲/۹۱ نام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن و کدملی سیداحمد مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11139115
آگهی اصلاحی در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۳۱/۲/۹۱ نام شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن و کدملی سیداحمد مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597611
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۸۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲، شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳، شرکت کارگزاری بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰، شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱/۹۱ قدرت اله شریفی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره و ایوب قنبری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل صومعلو به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن و سید احمد مقیمی به کدملیxxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی شرکت عمرانی مسکن گستر و محمدرضا حیدری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت اعضای هیئت مدیره و علیرضا نیلی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11345633
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۸۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای‌اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک مسکن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۲، شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۳، شرکت کارگزاری بانک مسکن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰، شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۵. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۱/۹۱ قدرت‌اله شریفی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مسکن به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایوب قنبری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل صومعلو به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن و سید احمد مقیمی به کدملیxxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی شرکت عمرانی مسکن گستر و محمدرضا حیدری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به سمت اعضای هیئت‌مدیره و علیرضا نیلی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475737

آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxxxxxxxx۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ و xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۹/۸/۹۰ بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11629524
‏ آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ‏ ‏ سهامی عام بشماره ثبت ۷۸۸۲۸‏ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱‏
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۵/۹۰ و ‏هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ‏‏xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال ‏منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت ‏شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته ‏تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب ‏گواهی شماره xxxxxxxxx۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ و xxx/xxx/xxx ‏ریال به موجب گواهی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۹/۸/۹۰ بانک ‏مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران پرداخت گردیده است. ماده ‏مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ‏سرمایه در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده‌است. ‏

اداره ثبت شرکتها و موسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452461

آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۲۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ سید احمد مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰۸ به جای سید بهاءالدین علائی فرد به نمایندگی جدید شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636165
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ سید احمد مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰۸ به جای سید ‌بهاءالدین علائی‌فرد به نمایندگی جدید شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10854687
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه‌گذاری در سهام سهام‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا رد آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: تهیه زمین و اجرای طرحهای ساختمانی از جمله ساختمانهای مسکونی تجاری و اداری اعم از شهرک‌سازی و مجتمع‌سازی‌ـ مقاطعه‌کاری و اجرای طرحهای تاسیساتی و زیربنایی‌ـ تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی‌ـ واردات و توزیع ماشین‌آلات ساختمان‌سازی و راه‌سازی و کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی‌‌ـ مشاوره نظارت و اجرای کارها و پروژه‌های ساختمانی‌ـ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بعنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای سرمایه‌گذاری‌ـ انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند۱ فوق: خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر‌ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌های برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر‌ـ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر‌ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت‌ـ تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر‌ـ شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری در خصوص بند۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر‌ـ ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر‌ـ سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاجظه در سهام سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند‌ـ خدمات موضوع بند۲ فوق‌ـ انبارداری بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای توزیع و فروش محصولات موضوعات فرعی: ۱‌ـ سرمایه‌گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲‌ـ سرمایه‌گذاری در سهام‌ سهم‌الشرکه‌ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل‌ملاحظه شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای۱ و۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید ۳‌ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی‌ انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ۴‌ـ سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۵‌ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار‌ـ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار‌ـ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار‌ـ نام شرکت به شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید‌ـ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862341
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10173234
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ واصل گردید: نمایندگان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل: قدرت اله شریفی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بانک مسکن شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و ایوب قنبری کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و اسفندیار برومند کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و سید بهاءالدین علائی فرد کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و ابوالفضل صومعلو کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مهدی ذاکرالحسینی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک مسکن شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ تعیین شدند که قدرت اله شریفی بسمت رئیس هیئت مدیره و ایوب قنبری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلی خارج از اعضا کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11755836
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۸۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ و حکم صادره شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ واصل گردیده: اسفندیار برومند به جای میرحمید قریشی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین شد. در نتیجه قدرت‌اله شریفی نماینده بانک مسکن به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایوب قنبری نماینده شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا نیلی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و اسفندیار برومند نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ـ مهدی ذاکرالحسینی نماینده شرکت کارگزاری بانک مسکن ـ سیدبهاء‌الدین علائی‌فرد نماینده شرکت عمرانی مسکن گستر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308533
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید بهاءالدین علائی فرد بجای مهدی تفضلی به نمایندگی شرکت عمرانی مسکن گستر و ایوب قنبری بجای جواد توکلی عنبرانی بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن و قدرت اله شریفی به نمایندگی بانک مسکن و میرحمید قریشی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و مهدی ذاکر الحسینی بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن بنابراین قدرت اله شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و ایوب قنبری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10060865
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۸۹ واصل گردید: قدرت اله شریفی به نمایندگی بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی تفضلی به نمایندگی شرکت عمرانی مسکن گستر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرحمید قریشی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و مهدی ذاکرالحسینی به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن و جواد توکلی عنبرانی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت اعضای هیئت مدیره و علیرضا نیلی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیده‌اند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973823
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‎گذاری مسکن سهامی‎عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
پیرو آگهی شماره xxx۱ـ ت۳۲ مورخ ۷/۴/۸۹ نوع شرکت سرمایه‎گذاری مسکن سهامی‎عام می‎باشد که اشتباه تایپ گردیده بود.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10837583
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۸۸۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۸/۶/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۱۱/۸۸ و۵/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۱۴ریال بموجب گواهی شمارهxxxxxxxxx مورخ۵/۱۲/۸۸ بانک مسکن شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ۸/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات