آلومینیوم المهدی

شرکت آلومینیوم المهدی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101235815 ()
19
افراد
17
آگهی‌ها
78748
شماره ثبت
1369/1/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13297929
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۴۹/۴۱ مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002078
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱۹/۴۱ مورخ ۲۳/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهائی شمالی خیابان صائب تبریزی غربی خیابان شهید بی بی شهربانویی پلاک ۱۲ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت آقای آرمین پیله رودی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بجای آقای صادق بهروزبه نمایندگی از شرکت نوین آلیاژسمنان ش م xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313728
آگهی تغییرات شرکت آلومينيوم المهدي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳وتأییدیه شماره xxx۲۸/۲۰مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مشتمل بر تزار نامه، صورت سود و زیان به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شد. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت، صبح ساحل برای چاپ آگهی مزایده ها و مناقصات محلی و ایران دیلی برای چاپ آگهی مزایده و مناقصات بین المللی انتخاب شد. ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲، شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت آلومینای ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313732
آگهی تغییرات شرکت آلومينيوم المهدي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه زیر بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره برای تصدی مدت باقی مانده انتخاب شدند: .آقای محمود داوطلب (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی ازطرف شرکت ملی فولاد ایران به عنوان عضوغیرموظف هیئت مدیره.آقای مهدی زارعی (کدملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی ازطرف شرکت منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضوغیرموظف هیئت مدیره. آقای مهدی قدمی (کدملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی ازطرف شرکت آلومینای ایران xxxxxxxxx۳۹ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313736
آگهی تغییرات شرکت آلومينيوم المهدي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ وتأییدیه شماره xxx۲۸/۲۰مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی قدمی (کدملی xxxxxxxxx۰) به عنوان نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران xxxxxxxxx۲۲به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل منصوب گردیدند. آقای مهدی کارگر آزاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به عنوان نماینده شرکت آلومینای ایران xxxxxxxxx۳۹منصوب گردیدند. آقای محمود داوطلب (کدملی xxxxxxxxx۹) به عنوان نماینده شرکت ملی فولاد ایران xxxxxxxxx۳۱منصوب گردیدند. آقای محمد آشفته آج بیشه (کدملی xxxxxxxxx۹) به عنوان نماینده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران منصوب گردیدند. آقای مهدی زارعی (کدملی xxxxxxxxx۶)) به عنوان نماینده شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس xxxxxxxxx۶۵ منصوب گردیدند. هیئت مدیره آقای مهدی قدمی را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود داوطلب را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضاء دیگر هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل، با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت متدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات، احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری به تنهایی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را در رابطه با بندهای شماره ۱، ۴، ۵، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و نیز استخدام و انتصاب پرسنل و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های پرسنلی مربوطه نظیر ایاب و ذهاب، ناهاری، پاداش و غیره را به مدیرعامل واگذار نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409396
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ وتأییدیه شماره xxx۶۴/۴۱ مورخ ۳۰/۰۶/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صادق بهروز به شماره ملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت نوین آلیاژسمنان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فروآلیاژگنو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعیدمحمد زارعی منوجان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت معادن بافق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضوهیئت مدیره آقای یوسف محمدی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد نصوری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اسناد عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409390
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ وتأییدیه شماره xxx۶۴/۴۱ مورخ ۳۰/۰۶/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی های شرکت و صبح ساحل برای چاپ آگهی مزایده های محلی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فروآلیاژگنو به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ شرکت معادن بافق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت نوین آلیاژسمنان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040354
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۲ و باستناد مجوز به شماره xxx۱/۲۰ مورخ ۰۶/۰۲/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رهنمود گران کاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1649105
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱و مجوز به شماره نامه xxx۰۸/۲۰ مورخ ۸/۱۱/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413260
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ و پیرو مجوز به شماره xxx۵/۲۰ مورخ ۱۱/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره ذیل برای مدت «۲» سال انتخاب گردیدند.آقای علی اکبر گلکاربه کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره.آقای محسن داداشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد آشفته آج بیشه به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم رازقی جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.آقای محمد مالکی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آلومینای ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404829
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۱ و پیرو مجوز به شماره xxx۵/۲۰ مورخ ۱۱/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره ذیل برای مدت «۲» سال انتخاب گردیدند.آقای علی اکبر گلکاربه کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره.آقای محسن داداشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد آشفته آج بیشه به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم رازقی جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.آقای محمد مالکی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آلومینای ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315907
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
موسسه کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247695
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ و مجوز شماره xxx۳۴/۲۰ مورخ ۴/۸/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.
موسسه کاشفان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216852
آگهی اصلاحی شرکت آلومینیوم المهدی سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۷۴۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
پیرو آگهی شماره xxx۹/ ت ۳۲ مورخه ۱۹/۴/xxx۰ و صورتجلسه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۹ عبارت ذیل (در خصوص حق امضاء) در آگهی مذکور از قلم افتاده_بود که بدینوسیله به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: هیئت مدیره به لحاظ انعطاف پذیری در پرداختها مقرر نمود حساب جاری xxxxxxxxx۵ نزد بانک تجارت شعبه المهدی به عنوان حساب تنخواه گردان تا سقف xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال با حق برداشت صاحبان امضاء گروه الف و ب به شرح زیر مشروط بر آنکه حداقل یک امضاء از گروه الف باشد معین گردد.) گروه الف: مهدی ثقفی و محسن داداشی. گروه ب: محمد نبی بتویی و احمد خیاطی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10601801
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم المهدی سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۲/۹۰ واصل گردید: محمد آشفته‌آج‌بیشه به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای مرتضی مرجانی به نمایندگی شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد نمایندگان بقیه اعضای هیئت‌مدیره کمافی‌السابق تعیین گردیدند در نتیجه مهدی ثقفی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، محمدابراهیم رازقی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محسن داداشی به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمد مالکی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمد آشفته‌آج‌بیشه به کدملیxxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11928424
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم المهدی (عج)سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ بشرح ذیل اتخاذ گردید: محسن داداشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ملی صنایع مس ایران بجای بهمن عیاررضائی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شد. سایر اعضا در سمت خود ابقاء شدند. مهدی ثقفی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدابراهیم رازقی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء از امضای اعضا گروه الف و ب بشرح زیر که حداقل یکی از امضاها از گروه الف باشد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضای اوراق و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. گروه الف مهدی ثقفی و محمدابراهیم زارقی و محسن داداشی ـ گروه ب مرتضی مرجانی و محمد مالکی‌زاده و احمد خیاطی و بهروز ساده‌حال ـ برداشت از حسابهای جاری نزد بانک تجارت شعبه آلومینیوم المهدی (عج) حساب جاری نزد بانک ملت شعبه اسکله شعید رجایی و حساب جاری سپهر و پس‌انداز کوتاه مدت نزد بانک صادات شعبه صنعت واقع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بشرح ذیل صورت میپذیرد ـ گروه ج مهدی ثقفی و محسن داداشی ـ گروه د احمد خیاطی و بهروز ساده‌حال ـ برداشت از حسابهای جاری فوق با دو امضا از امضا اعضا گروه ج و د که حداقل یکی از امضاها از گروه ج باشد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891139
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم المهدی (عج)سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۸ صاحبان امضاء مجاز شرکت شامل چهار گروه الف و ب و ج و د بشرح ذیل تعیین شدند: گروه الف مهدی ثقفی و محمدابراهیم رازقی و بهمن عیاررضایی گروه ب: مرتضی مرجانی ـ احمد خیاطی ـ بهروز ساده‌حال ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با دو امضای از اعضای گروه الف و ب که حداقل یکی از امضاها از گروه الف باشد همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اوراق مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و برداشت از حسابهای جاری نزد بانک تجارت شعبه آلومینیوم المهدی حساب جاری نزد بانک ملت شعبه اسکله شهید رجایی و حساب جاری سپهر و پس‌انداز کوتاه‌مدت نزد بانک صادرات شعبه صنعت واقع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس بشرح ذیل صورت میپذیرد. گروه ج مهدی ثقفی و احمد محقق و و گروه د احمد خیاطی و بهروز ساده‌حال برداشت از حسابهای جاری فوق با دو امضا از اعضای گروه ج و د حداقل یکی از امضاها از گروه ج باشد معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات