خودران وفا

شرکت خودران وفا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101234230 ()
7
افراد
14
آگهی‌ها
78579
شماره ثبت
1368/11/29
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14107148
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله پاسداران خیابان اختیاریه جنوبی خیابان بهستان پنجم پلاک ۲ طبقه اول واحد ۱ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386165
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید وفائیان با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید نیکخواه ک.م xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارسیان بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی وفائیان ک.م xxxxxxxxx۳به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی اتحاد خاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی نیکخواه ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت استرن یو نیون گروپ کو سمت عضو هیئت مدیره سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نیما قیومی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آریا به روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن خوش سلیقه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. صورت های مالی و تراز سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفرد آقای سعید وفائیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و در و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266829
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی ها افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246772
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای سعید وفائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت استرن یونیون گروپ کو به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی وفائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی اتحاد خاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما قیومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره،
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضای منفرد آقای سعید وفائیان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246790
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان سعید وفائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نیما قیومی به شماره xxxxxxxxx۱ و شرکتهای استرن یونیون گروپ کو، خدمات بازرگانی اتحاد خاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و سرمایه گذاری پارسیان بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246805
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246836
آگهی تغییرات شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم ریالی بانام تماما پرداخت شدخ از محل مازاد تجدید ارزیابی ها افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۹/xxx۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11156300
آگهی تصمیمات شرکت خودران وفا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588832
آگهی تصمیمات شرکت خودران وفا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید وفائیان‌ـ نیما قیومی‌ـ شرکت خدمات بازرگانی اتحاد خاورـ به نمایندگی سعید نیکخواه‌ـ شرکت EASTREN UNION GROUP به نمایندگی مرتضی نیکخواه‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان بین‌الملل به نمایندگی علی وفائیان‌ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ سعید وفائیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مرتضی نیکخواه بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای منفرد سعید وفائیان با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10750530
آگهی تصمیمات شرکت خودران وفا سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره قبلی برای مدت ۲ سال در سمت‌های خود ابقا گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004654
آگهی اصلاحی شرکت خودران وفا سهامی‎عام به‎شماره‎ثبت۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۲/ت/۳۲ مورخ ۱۸/۲/۸۹ سرمایه قبل ازافزایش مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال صحیح می‎باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839065
آگهی افزایش سرمایه شرکت خودران وفا سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۵۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۴ ریال به موجب گواهی شماره xxx۴ مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ بانک ملی شعبه مبارزان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11501415
آگهی تغییرات در شرکت خودران وفا سهامی‌ عام ثبت ‌شده ‌به‌ شماره ۷۸۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۲/xxx۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و همچنین سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء سعید وفائیان رئیس‌ هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658235
آگهی تصمیمات شرکت خودرات وفا سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۵۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات