سرمایه گذاری صافات

شرکت سرمایه گذاری صافات (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101232238 ()
1
افراد
5
آگهی‌ها
78369
شماره ثبت
1368/10/19
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری صافات

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری صافات دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13948455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صافات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بتصویب رسید. مجمع ضمن تمدید مدت تصفیه برای مدت دو سال دیگر تمدید شد. آقای حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854256
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صافات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه مربوط به سال منتهی به xxx۵ بتصویب رسید. مدت تصفیه به مدت دو سال تمدید گردید. آقای حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122489
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه سرمایه‌گذاری صافات شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمیدرضا نقاشیان به کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 424510

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صافات
سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شمارهxxx۶۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال ۸۹ به تصویب رسید. حمیدرضا نقاشیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقاء گردید. محل تصفیه تهران خ وصال شیرازی تقاطع خیابان طالقانی پلاک ۹۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10983512
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صافات سهامی عام در حال تصفیه ثبت ‌شده ‌به شماره۷۸۳۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۲۲۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال ۸۹ به تصویب رسید. حمیدرضا نقاشیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقاء گردید. محل تصفیه تهران خ وصال شیرازی تقاطع خیابان طالقانی پلاک ۹۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات