صنایع کاشی و سرامیک سینا

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101178687 ()
9
افراد
32
آگهی‌ها
72957
شماره ثبت
1367/10/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829834
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای علی قیامتیون به شماره ملی نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)به سمت ریاست هیئت مدیره آقای سید نظام الدین اشرفی زاده به شماره ملی نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل غلامی به شماره ملی نماینده بنیاد محترم مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت عضو هیات مدیره آقای نادر رضایی به شماره ملی نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره آقای رضا عزیزیان به شماره ملی نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص)به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چک ها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود: بند (۱) ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند(۲) ـ تصویب ایین نامه داخلی شرکت بند(۳) ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس وانحلال نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران بند(۴) ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام میزان حقوق و دستمزد بند(۵) ـ افتتاح هر نوع حساب واستفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر بند(۶) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت بند(۷) ـ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی بند(۸) ـ انعقاد هر نوع قرارداد خرید و فروش تغییر تبدیل فسخ یا اقاله ان در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بند(۹) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره بند (۱۰) تحصیل تسهیلات از بانک ها شرکت ها و موسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر بند(۱۱) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً بند(۱۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی اعاده دادرسی مصالحه سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب انها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم بند(۱۳) تنظیم صورتهای مالی سالانه بودجه و تعدیل مورد نیاز بودجه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار. بند(۱۴) تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اطلاعات موردنیاز جهت شفاف سازی سایت بورس و اوراق بهادار شامل: اصلاحات صورتهای مالی و انتشار سایر اطلاعاتی که جهت شفاف سازی مورد نیاز سهامداران لازم باشد. بند(۱۵) ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همچنین هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت اختیار مصالحه و حل و فصل و پرداخت دیه یا خسارات به کارگرانی که دچار حادثه یا عارضه در حین کار شده و اقدام به طرح دعوی نموده و همچنین پرداخت هزینه های ضروری و لاز م به منظور استیفاء مطالبات و حل و فصل دعاوی و شکایات له و علیه شرکت را تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746589
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردید . ( شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ) موسسه حسابرسی مفید راهبر ک . م بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239189
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی علی قیامتیون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره _ شرکت ره نگار خاورمیانه xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی سید نظام الدین اشرفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره _ سازمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی ابوالفضل غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره _ شرکت چینی ایران xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی نادر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره _ شرکت گسترش پایا صنعت سینا xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی رضا عزیزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور شرکت ازقبیل چک ها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر اسناد واوراق ومکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی _ تصویب ایین نامه داخلی شرکت _ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس وانحلال نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران _ تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام میزان حقوق و دستمزد _ افتتاح هر نوع حساب واستفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر _ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت _ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی _ انعقاد هر نوع قرارداد خرید و فروش تغییر تبدیل فسخ یا اقاله ان در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات _ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره _ تحصیل تسهیلات از بانک ها شرکت ها و موسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر _ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا _ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی اعاده دادرسی مصالحه سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب انها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم _ تنظیم صورتهای مالی سالانه بودجه و تعدیل مورد نیاز بودجه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار _ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اطلاعات موردنیاز جهت شفاف سازی سایت بورس و اوراق بهادار شامل تعدیل بودجه و اصلاحات صورتهای مالی و انتشار سایر اطلاعاتی که جهت شفاف سازی مورد نیاز سهامداران لازم باشد _ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها همچنین هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت اختیار مصالحه و حل و فصل و پرداخت دیه یا خسارات به کارگرانی که دچار حادثه یا عارضه در حین کار شده و اقدام به طرح دعوی نموده و همچنین پرداخت هزینه های ضروری و لاز م به منظور استیفاء مطالبات و حل و فصل دعاوی و شکایات له و علیه شرکت را تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207007
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل به مدت ۲ سال تمدید شد. شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان xxxxxxxxx۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه xxxxxxxxx۰۹ سازمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰ شرکت چینی ایران xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش پایا صنعت سینا xxxxxxxxx۵۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573615
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270874
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۴ مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ومبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی‌های شماره xxx/xxx مورخ ۳۰/۹/۹۵ و xxx - xxx مورخ ۷/۷/۹۵ نزد بانک سینا شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978645
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قیامتیون ش م xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده درشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۱ آقای سیدنظام الدین اشرفی زاده ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م xxxxxxxxx۰۹ آقای مهدی رشیدزاده ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده بنیاد محترم مستضعفان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ آقای نادر رضایی ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت چینی ایران ش م xxxxxxxxx۲۰ آقای رضا عزیزیان ش م xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش م xxxxxxxxx۵۸ در هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978649
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات بشرح ذیل در ۱۵ بند از ماده (۳۷) اساسنامه از هیئت مدیره به به مدیرعامل تفویض گردید: بند (۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند (۲) تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. بند (۳) اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. بند (۴) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. بند (۶) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند (۷) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. بند (۸) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند (۹) انعقاد هر نوع قرارداد خرید و فروش، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. بند (۱۰) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره. بند (۱۲) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. بند (۱۳) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. بند (۱۴) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده، حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. بند (۱۵) تنظیم صورتهای مالی سالانه بودجه و تعدیل مورد نیاز بودجه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار. بند (۱۶) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت شفاف سازی سایت بورس و اوراق بهادار شامل تعدیل بودجه و اصلاحات صورتهای مالی و انتشار سایر اطلاعاتی به جهت شفاف سازی مورد نیاز سهام داران لازم باشد. بند (۱۷) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همچنین هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت اختیار مصالحه و حل وفصل و پرداخت دیه یا خسارات به کارگرانی که دچار حادثه یا عارضه درحین کار شده و اقدام به طرح دعوی نموده و همچنین پرداخت هزینه‌های ضروری و لازم به منظور استیفاء مطالبات و حل و فصل دعاوی و شکایات له و علیه شرکت را تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978651
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قیامتیون ش م xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده درشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدنظام الدین اشرفی زاده ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضا عزیزیان ش م xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد_بود و درغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد_بود. سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهرشرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه را به ازهیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917295
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وشرکت چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت ره نگار خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327552
آگهی تغییرات شرکت صنایع كاشی و سرامیك سینا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ و با بررسی مدارک ارائه شده و در راستای رعایت ماده xxx به بعدلایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه پذیره نویسی صادر می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12414155
آگهی تغییرات شرکت صنايع كاشي و سراميك سينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۶/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریا ل منقسم به xxxxxxxxxسهم xxx۰ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی گواهی بانک شماره xxx مورخ ۱۸/۶/۹۴ بانک سینا شعبه میدان مادر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدجهت افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336580
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی مفید راهبر ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717238
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی آقای یحیی مالمیر چگینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارخانجات چینی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰بنمایندگی نادر رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621479
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود بند۱ ـ نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی وغیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی بند۲ ـ تصویب آئین نامه های داخلی شرکت بند۳ ـ اتخاذتصمیم درخصوص تاسیس وانحلال نمایندگی ها یاشعب درهرنقطه ازایران یاخارج ازایران بند۴ ـ تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد بند۶ ـ افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر بند۷ ـ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت بند۸ ـ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجارتی بند۹ ـ انعقاد هرنوع قرارداد تغییرتبدیل فسخ ویااقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲اساسنامه واتخاذتصمیم در موردکلیه ایقاعات بند۱۰ ـ اتخاذتصمیم درمورد امورمرتبط باثبت ومعامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی ازجمله هرگونه حق اختراع نام یاعلائم تجاری وصنعتی کپی رایت سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره بند۱۲ ـ تحصیل تسهیلات ازبانکها شرکتهاوموسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه حاضر بند۱۳ ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا بند۱۴ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع ازهرگونه دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک ازدادگاهها دادسراها مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ازطرف شرکت دفاع از شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیاز دردادرسی ازآغاز تااتمام ازجمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی اعاده دادرسی مصالحه وسازش استرداد اسناد یادادخواست یادعوی ادعای جعل یاانکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری وارجاع دعوی به داوری وتعیین گزینش داور منتخب باحق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی وقطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذمحکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس انتخاب وعزل وکیل ونماینده حق توکیل مکرراقرار درماهیت دعوی جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث قبول یاردسوگند تامین خواسته تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم بند۱۵ ـ تعیین صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس بند۱۶ ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس وبازرس بند۱۷ ـ دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده تعیین دستور جلسه آنها همچنین هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت اختیار مصالحه وحل وفصل وپرداخت دیه باخسارات به کارگرانی که دچار حادثه یاعارضه درحین کارشده و اقدام به طرح دعوی نموده وهمچنین پرداخت هزینه های ضروری ولازم به منظور استیفا مطالبات وحل وفصل دعاوی وشکایت له و علیه شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621480
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: رضاعزیزیان ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش پایاصنعت سینا سهامی خاص ش ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی قیامتیون ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و سیدنظام الدین اشرفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چکها بروات سفته ها وسایراوراق تجاری باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیأت مدیره ومهرشرکت معتبر می باشد ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفر ازاعضای هیأت مدیره ومهرشرکت معتبر خواهدبود اسنادواوراق ومکاتبات داخلی وخارجی شرکت باامضا مدیرعامل به تنهایی ومهرشرکت معتبر خواهدبود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602462
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. ـ اعضای هیأت مدیره جدید شرکت به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش پایا صنعت سینا ش ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت کارخانجات چینی ایران ش ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای علی قیامتیون کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای سید نظام الدین اشرفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544050
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxx ریال و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxx,xxx مورخ ۰۲/۰۴/۹۳ و xxx,xxx مورخ ۲۸/۰۳/۹۳ بانک سینا شعبه میدان مادر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ.......................تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177651
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883640
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی یحیی مالمیرچگینی به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی رضا عزیزیان به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت کارخانجات چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی نادر رضایی به ک م xxxxxxxxx۰ و علی قیامتیون به ک م xxxxxxxxx۸ و سید نظام الدین اشرفی زاده به ک م xxxxxxxxx۷۰ انتخاب گردیدند بنابراین علی قیامتیون بسمت رئیس هیئت مدیره و سید نظام الدین اشرفی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا عزیزیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق داخلی و خارجی شرکت به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754594
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی یحیی مالمیرچگینی به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی رضا عزیزیان به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت کارخانجات چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی نادر رضایی به ک م xxxxxxxxx۰ و علی قیامتیون به ک م xxxxxxxxx۸ و سید نظام‌الدین اشرفی‌زاده به ک م xxxxxxxxx۷۰ انتخاب گردیدند بنابراین علی قیامتیون بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید نظام‌الدین اشرفی‌زاده بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رضا عزیزیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق داخلی و خارجی شرکت به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669970
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سیناسهامی عام ثبت شده به شماره ۷۲۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م xxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م xxxxxxxxx۵۸ و شرکت کارخانجات چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۲۰ علی قیامتیون به ک م xxxxxxxxx۸ و سیدنظام الدین اشرفی زاده به ک م xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332599
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م xxxxxxxxx۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م xxxxxxxxx۵۸ و شرکت کارخانجات چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۲۰ علی قیامتیون به ک م xxxxxxxxx۸ و سیدنظام‌الدین اشرفی‌زاده به ک م xxxxxxxxx۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649350
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ‌بشماره ثبت‌ ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ رضا عزیزیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به جای یحیی مالمیر چگینی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و یحیی مالمیر چگینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای حسین سرپولکی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197900
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام بشماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ رضا عزیزیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به جای یحیی مالمیر چگینی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و یحیی مالمیر چگینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به جای حسین سرپولکی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580489
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760366
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584218
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909547
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787644
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت شده بشماره۷۲۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۹/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی بی‌‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx۸ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx مورخ۱۱/۴/۹۰ بانک سینا شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۸/۴/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900372
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی حسین سرپولکی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی عباس خلیلی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی یحیی مالمیرچگینی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و سید نظام‌الدین اشرفی‌‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۰ و علی قیامتیون به ش ملی xxxxxxxxx۸ علی قیامتیون بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید نظام‌الدین اشرفی‌زاده بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یحیی مالمیر‌چگینی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115935
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت گسترش پایا صنعت سینا، شرکت کارخانجات چینی ایران، علی قیامتیون، سید نظام الدین اشرفی زاده. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات