سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101169402
22
افراد
30
آگهی‌ها
72024
شماره ثبت
1367/8/18
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان ایلام

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان ایلام دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14694920
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی مفید راهبر xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337537
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود زارعین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۱ آقای عبداله پرندوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای حسین اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای سجاد عطایی رویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای شمس اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ تعیین شدند امضا کلیه چک ها , اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161492
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی مفبد راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019659
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود زارعین بین آبادی ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به جای مهدی امینی یکتا بشماره ملی xxxxxxxxx۱، بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شد در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت مدیره را به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای داود زارعین بین آبادی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن نجم زاده ک. م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین اکبری ک م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهمن ده بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقایعبدالله پرندوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل: ۱ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردی که بر اساس قوانین مملکتی منحصرا» در اختیار هیئت مدیره می‌باشد). ۲ عزل ونصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، مدیران رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند_شد. ۳ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۴ پرداخت بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. ۵ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی. ۷ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و ص و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. ۸ خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر معامله، ضمنا " رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی میباشد. ۹ تعیین و پرداخت حقوق ومزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق ومزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد_شد. ۱۰ فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره. ۱۱ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق. ۱۲ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. ۱۳ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی درحدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۱۴ تهیه وتنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. ۱۵ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. ۱۶ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. ۱۷ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. ۱۸ تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. ۱۹ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. ۲۰ تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۲۱ دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. ۲۲ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۳ توجه و رعایت مقررات اساسنامه. ۲۴ به طور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019651
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین اکبری ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به جای آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره شرکت قرار گرفت در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت مدیره را به شرح زیر تعیین گردید: آقایمهدی امینی یکتا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن نجم زاده ک. م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین اکبری ک م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای بهمن ده بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت: ۱ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردی که بر اساس قوانین مملکتی منحصرا» در اختیار هیئت مدیره می‌باشد). ۲ عزل ونصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، مدیران رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند_شد. ۳ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۴ پرداخت بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. ۵ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی. ۷ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. ۸ خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر معامله، ضمنا " رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی می‌باشد. ۹ تعیین و پرداخت حقوق ومزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق ومزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد_شد. ۱۰ فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره. ۱۱ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق. ۱۲ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. ۱۳ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی درحدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۱۴ تهیه وتنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. ۱۵ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. ۱۶ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. ۱۷ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. ۱۸ تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. ۱۹ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. ۲۰ تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۲۱ دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. ۲۲ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۳ توجه و رعایت مقررات اساسنامه. ۲۴ به طور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492039
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262799
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجم زاده ک. م xxxxxxxxx۵ به جای آقای علیرضا شهبازی ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی امینی یکتا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، آقای بهمن ده بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای مجتبی فرونچی ک. م xxxxxxxxx۴ بعنوان عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133925
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی امینی یکتا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای بهمن ده بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای مجتبی فرونچی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839783
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ش. م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811712
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای محمدرضا صارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضوء هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ • آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند وامضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631633
آگهی تغییرات شرکت سيمان ايلام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زرکش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای محمدرضا صارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴و آقای عبدالله پرندوار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی منحصرأ در اختیار هیئت مدیره می باشد. - عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعین شده از طرف هیئت مدیره، رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد. - تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. - پرداخت بدهی های جاری و وصول مطالبات. - انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. - پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی. - نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می باشد. - خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر سیصد میلیون ریال در هر معامله، ضمناٌ رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی می باشد. - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. - فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره. - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق. - تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. - تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. - تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. - تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. - تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عند الاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. - دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. - مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. - توجه و رعایت مقررات اساسنامه. - بطور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452622
آگهی تغییرات شرکت سيمان ايلام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی فرونچی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای حامد اصل روستا با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای محمدرضا صارمی با کدملیxxxxxxxxx۷ به جای آقای ابراهیم معدن پیشه با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و سمت اعضاء، هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید- آقای علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - آقای محمدرضا صارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ - آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ -آقای محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ -آقای مجتبی فرونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و امضاء کلیه چکها، اوراق بهادار و قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. - حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح ذیل می باشد انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی منحصرأ در اختیار هیئت مدیره می باشد). - عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعین شده از طرف هیئت مدیره، رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد.- تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب.- پرداخت بدهی های جاری و وصول مطالبات.- انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره.-پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی.-نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت باحق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می باشد.- خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر سیصد میلیون ریال در هر معامله، ضمناٌ رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی می باشد. - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. - فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره.- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق.- تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره.- تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره.- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت.- تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده.- تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت.- تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم.۱۹- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی.- تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عند الاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره.- دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره.- مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. - توجه و رعایت مقررات اساسنامه - بطورکلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255508
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675181
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید ـ شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی حامد اصل روستا با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی علی بخشایش با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی علیرضا شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی ابراهیم معدن پیشه با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پریفاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی محمد فاطمیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ کلیه چکها اوراق بهادار، قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاٌ با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح زیر می باشد ـ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی منحصرأ در اختیار هیئت مدیره می باشد) ـ عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعین شده از طرف هیئت مدیره، رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ پرداخت بدهیهای جاری و وصول مطالبات. ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی. ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت باحق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در اختیار هیئت مدیره می باشد. ـ خرید داخلی هر نوع مواد و کالای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره و حداکثر سیصد میلیون ریال در هر معامله، ضمناٌ رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی می باشد ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد ـ فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق ـ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره. ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت ـ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه درخصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه ای، ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره، تعداد شیفت علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده ـ تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت ـ تهیه و تنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی ـ تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره ـ دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. ـ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره ـ توجه و رعایت مقررات اساسنامه. ـ بطور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470353
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام بشماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
شرکت پریفاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397480
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا شهبازی بجای آقای ابراهیم خلیل احتشام ک م به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید ش م xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
بنابراین آقایان علی بخشایش بسمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد فاطمیان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱ xxxxxxxxx و علیرضا شهبازی بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ابراهیم معدن پیشه بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حامد اصل روستا بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054637
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد هریک به تنهایی یا تواما جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669749
آگهی تغییرات در شرکت سیمان ایلامسهامی عام به شماره ثبت۷۲۰۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۲/۹۱ به موضوع شرکت عبارت انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط به موضوع فعالیت های شرکت اضافه گردید و ماده۲ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823349
آگهی تغییرات در شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت۷۲۰۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۸/۲/۹۱ به موضوع شرکت عبارت انجام کلیه فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط به موضوع فعالیت‌های شرکت اضافه گردید و ماده۲ اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668678
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلامسهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی حامد اصل روستا به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی محمد فاطمیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی ابراهیم خلیل احتشام به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی ابراهیم معدن پیشه به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ علی بخشایش به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فاطمیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد اصل روستا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح صورتجلسه می باشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه های اداری احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387933
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی حامد اصل روستا به کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی محمد فاطمیان به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی ابراهیم خلیل احتشام به کدملی xxxxxxxxx۷ سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی ابراهیم معدن پیشه به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ علی بخشایش به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فاطمیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد اصل روستا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 399446
آگهی اصلاحی در شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
آگهی اصلاحی در شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۲۱/ت۳۲ مورخ ۲۲/۸/۹۰ نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867122
آگهی اصلاحی در شرکت سیمان ایلام سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۲۱/ت۳۲ مورخ ۲۲/۸/۹۰ نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد.


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811496
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حامد اصل‌روستا به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای منوچهر رئیسی به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ابراهیم معدن پیشه به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای علی رجبی به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و ابراهیم خلیل‌احتشام به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدعطاء‌اله سیدان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330241
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11232871
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام بشماره ثبت۷۲۰۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۳/۹۰ نشانی شرکت در تهران ـ خ فردوسی ـ خ شهید تقوی (کوشک) ـ ک شهید انوشیروانی ـ ش ۵ ـ کد پستی xxxxxxxxx۳ منتقل و ضمنا ابراهیم‌خلیل احتشام به کد ملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10827981
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۲/۸۹ منوچهر رئیسی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به جای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و علی رجبی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به جای عباسعلی معینیان به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه سید عطاءاله سیدان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی بخشایش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس‌ هیئت‌مدیره و منوچهر رئیسی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و غلامعلی عرفانی‌جباریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علی رجبی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه بشرح ۲۴ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10101808
آگهی تغییرات شرکت سیمان ایلام سهامی عام بشماره ثبت ۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۸۹ اساسنامه جدیدی شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10753087
آگهی تصمیمات شرکت سیمان ایلام سهامی عام ثبت شده به شماره۷۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت پریفاب و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید و شرکت سیمان هگمتان. به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۹ محمدمسعود سمیعی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی بخشایش به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباسعلی معینیان به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به سمت مدیرعامل و غلامعلی عرفانی‌جباریان به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید و سید عطاءاله سیدان به نمایندگی از شرکت پریفاب به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11157599
آگهی تغییر محل شرکت سیمان ایلام (سهامی‌عام) بشماره ثبت۷۲۰۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۹/۸۸ محل شرکت به تهران بزرگراه آفریقا بالاتر از پمپ بنزین انتهای بلوار آرش پلاک۵ کدپستی:xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات