بهساز مشارکت های ملت

شرکت بهساز مشارکت های ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101165910 ()
21
افراد
33
آگهی‌ها
71670
شماره ثبت
1367/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14658769
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت درسال xxx۸ انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126314
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی برای سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703870
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک ملت (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت کارگزاری بانک ملت به شماره ثبت xxxxxx و شماره ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512867
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره ثبت xxx۶۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496603
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رشیدی فرزند رضا به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی نجف فرزند یداله به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو جعفرمنش فرزند اسمعیل به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن آزادی فرزند باقر به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین یزدان مقدم فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت صورت می‌گیرد. مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام می‌پذیرد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13171197
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی نجف با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. و آقای محمود رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمانیدگی از شرکت گارگزاری بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو جعفر منش با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملتبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983464
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت چاپ بانک ملت به ش. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای مرتضی نجف به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای علی اصغر مونسان به کدملی xxxxxxxxx۵۴ برای الباقی مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877090
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن روستا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره داود اختری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدعلی اصغر تقوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره علی اصغر مونسان به کدملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسین یزدان مقدم فرزند علی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12850803
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت درسال xxx۵ انتخاب گردید. بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771332
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود اختری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین یزدان مقدم فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می‌گیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632390
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشاركت هاي ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر مونسان کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۵۴به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمد بیگلدلی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. آقای حسین یزدان مقدم کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۶۷به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می گیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی هتل بزرگ جهان مشهد در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: به استناد نامه شماره xxx/xxx۶۰,xxx مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی موضوع: مشارکت، سرمایه گذاری، احداث انواع مجموعه های خدمات رفاهی زیارتی گردشگری شهری و بین راهی، هتلها، هتل آبارتمانها، دهکده های زیارتی وگردشگری، زائرسراها با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در داخل و یا خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم. همچنین انجام کلیه خدمات هتلداری و گردشگری پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد چهارراه خسروی کوچه مخابرات رو به روی کوچه چهارباغ پروژه سرسبیل کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱ سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۵/۹۴,xxx مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه مدرس پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علی رستگار به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن روستا به نمایندگی از شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر شاهین فر به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مجید ابراهیمی به نمایندگی شرکت بازاریابی و فروش مادبه شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و پیمان طوبائی به نمایندگی شرکت راهبری صنایع بهسازبه شناسه ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد رضا صبوری (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیت مدیره یا دو نفر از اعضای هیت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای مدت یکسال جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12566929
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشاركت هاي ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می گیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529128
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشاركت هاي ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن روستا فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد بیگدلی فرزند حسین به کد ملیxxxxxxxxx۱.به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حسن آزادی فرزند باقر به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید علی اصغرتقوی فرزند سیدخلیل به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملیبه xxxxxxxxx۶۸سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین یزدان مقدم فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349957
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۱۶۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۵/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای کوروش معدلت به نمایندگی از شرکت بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223196
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرا لانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192652
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت های ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۱۶۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اصغر تقوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153521
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش معدلت به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585066
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد خوش چهره جمالی فرزند حسن به کد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش م xxxxxxxxx۶۸ بجای آقای سید مهدی مقدسی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523186
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت های ملت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید غفوری روزبهانی فرزند محمد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمهدی مقدسی فرزند آقانور به کد ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدندکلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبه عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می گیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476236
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکتهای ملت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۶۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی
آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470115
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۶۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حبیب اله بوربور حسینبیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک ملت ش م xxxxxxxxx۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
آقای مجید غفوری روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای حسن آزادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت ش م xxxxxxxxx۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
آقای خلیل اله موفق یامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش م xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره.
آقای سیدمهدی مقدسی به کد ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش م xxxxxxxxx۶۸ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439066
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌ های ملت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۶۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل: شرکت بانک ملت xxxxxxxxx۶۷ و شرکت کارگزاری بانک ملت xxxxxxxxx۹۶ و شرکت ساختمانی بانک ملت xxxxxxxxx۰۰ و شرکت چاپ بانک ملت xxxxxxxxx۵۴ و شرکت بهسازان ملت xxxxxxxxx۶۸ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233203
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت های ملت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به موجب گواهی شماره xxx/۹۲ص/xxx مورخ ۱۱/۷/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردید در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125472
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بندهای ۲ و ۵ ماده ۵۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636427
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده به شماره۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: حبیب اله بوربور به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت بانک ملت به ش مxxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا لگزائی به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملت به ش مxxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید غفوری روزبهانی به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی بانک ملت به ش مxxxxxxxxx۰۰ و خلیل اله موفق یامی به ک مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت چاپ بانک ملت به ش مxxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی مقدسی به ک مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان ملت به ش مxxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502811
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده به شماره۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: حبیب‌اله بوربور به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت بانک ملت به ش‌مxxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا لگزائی به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملت به ش‌مxxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید غفوری‌روزبهانی به ک‌مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی بانک ملت به ش‌مxxxxxxxxx۰۰ و خلیل‌اله موفق‌یامی به ک‌مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت چاپ بانک ملت به ش‌مxxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید مهدی مقدسی به ک‌مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان ملت به ش‌مxxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12003940
آگهی تصمیمات خانه سازی ایرداک سهامی خاص بشماره ثبت۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۸۵۶
برابر صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام شرکت بهساز مشارکتهای ملت بشماره ثبت xxx۷۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت کرپ ناز بشماره ثبت xxx۹۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت خدماتی بهسامان ملت بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره بمدت قانونی انتخاب و آقای محمد اشرف نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بهساز مشارکتهای ملت بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار مشایخی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی بهسامان ملت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صادق پورمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کرپ ناز بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و امضاء چکها و اسناد طبق ماده ۴۲‌ـ اساسنامه توسط آقایان رضا نظری بعنوان مدیرعامل (امضاء ثابت) آقای شهریار مشایخی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره (امضاء ثابت) و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره امضاء آقای محمد صادق پور مهدی همراه با مهر شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840300
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۸/۸۹ سید مهدی مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای مجید غفوری به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علیرضا لگزائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سمت مابقی اعضا به قوت خود باقی می‌باشند امضا کلیه چکها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749808
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی کوشامنش به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به سمت بازرس علی‌البدل برای بقیه مدت تصدی سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366700
آگهی تصمیمات در شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ سید مهدی مقدسی خارج از اعضاء هیئت مدیره بجای سید مرتضی باطنی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977813
آگهی تصمیمات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پورثمرین بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9738104
آگهی تغییرات شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام ثبت شده به شماره۷۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۲/۸۹ حبیب‌اله بوربورحسینبیگی به نمایندگی بانک ملت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید غفوری‌روزبهانی به نمایندگی شرکت بهسازان ملت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید مصطفی میری‌چمیه به نمایندگی شرکت چاپ بانک ملت و محمدتقی صمدی به نمایندگی شرکت ساختمانی و راهبری ملت و علیرضا لگزائی به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید مرتضی باطنی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه چک‌ها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات