سرمایه گذاری اعتلاء البرز

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101156935 ()
9
افراد
42
آگهی‌ها
70764
شماره ثبت
1367/5/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14649901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ۴ شرکت‌های گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14547272
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۴ , xxx مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد درخشنده به کدملی شماره xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای سعید خدامرادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای علیرضا روغنیان به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت پخش البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای سیدمحمد ابراهیم آیت الهی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین جواهری به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت البرز دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر برجسته شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود . اختیارات مدیرعامل مطابق با صورتجلسه مورخ ۳/۱۰/xxx۶ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805921
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خدامرادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای علیرضا روغنیان به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای علی علامه راد به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمد ابراهیم آیت الهی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای حسین جواهری به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر برجسته شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر برجسته شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. هیات مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیلرا در هشت ماده مورد تفویض قرار داد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و میزان حقوق، دستمزد، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه کارکنان وتعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و یا اقاله‌ی آن بمنظورخرید، فروش ومعاوضه درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت و یاشرکت سرمایه گذاری البرز. به طورکلی انجام کلیه اموری که در ارتباط با مصالح شرکت و منطبق با اساسنامه و قانون تجارت می‌باشد و از طرف هیات مدیره به مدیرعامل ماموریت و تفویض اختیار داده_می‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769023
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳/۵/۹۵ و مجوز بورس بشماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی عادی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت ضمنا مبلغ xxxxxxxxx۷ ریال بانکی شماره xxx _ xxx۹ مورخ ۲۷/۸/۹۶ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی و در نتیجه ماده ۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۷ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (ششصد میلیارد ریال) است که به xxxxxxxxx (ششصد میلیون) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده که تماما پرداخت شده_است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604655
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۷ , xxx مورخ ۱۷/۵/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علیرضا روغنیان به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی علامه راد به کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین جواهری به کد ملی شماره xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر برجسته شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به ایشان تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و میزان حقوق، دستمزد، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه کارکنان وتعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و یا اقاله‌ی آن بمنظورخرید، فروش ومعاوضه درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت و یا شرکت سرمایه گذاری البرز. به طورکلی انجام کلیه اموری که در ارتباط با مصالح شرکت و منطبق با اساسنامه و قانون تجارت می‌باشد و از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل ماموریت و تفویض اختیار داده_می‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308866
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۹۵ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۱/۱۱/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل آورده نقدی (طی گواهی بانکی شماره xxx۴ / ۹۵/ xxx۹ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی والباقی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده ۷ اسانامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم عادی هزار ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده_است. ذیل ثبت درتاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13067933
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۹ , xxx مورخ ۲۰/۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا روغنیان به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای علی علامه راد به کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای حسین جواهری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ۲) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر برجسته شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر برجسته شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. ۳) هیات مدیره اختیارات مدیرعامل را بشرح جدول پیوست در هشت ماده مورد تصویب قرار داد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037647
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ ومجوز شماره xxx۴۸/xxx مورخ ۲۰/۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا روغنیان به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای حمید پاداش زیوه بعنوان به کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای حسین جواهری (بجای آقای جلال بهارستان ک. م xxxxxxxxx۲) به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضوهیات مدیره، آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیر عامل ا مطابق صورتجلسه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ مجددا از سوی هئت مدیره مورد تنفیذ قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815172
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) سال ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۱/۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا روغنیان به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای جلال بهارستان به کد ملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید پاداش زیوه به کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. آقای حسینعلی سهرابی ورزنه xxxxxxxxx۳ ک. م بعنوان دبیر جلسات برای مدت یکسال انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق صورتجلسه مورخ ۳۰/۲/xxx۴ به ایشان تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680798
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی که از محل مطالبات و از محل نقدی بموجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326639
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال بهارستان به کد ملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیات مدیره .آقای امید پورحیدری به کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره .آقای سعید خدامرادی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره .آقای حمید پاداش زیوه به کد ملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت انجام شود و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و میزان حقوق، دستمزد، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه کارکنان وتعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها .افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر و همچنین بستن و مسدود نمودن هر نوع حساب شرکت نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ ویا اقاله ی آن بمنظورخرید، فروش ومعاوضه درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت و یا شرکت گروه سرمایه گذاری البرز. به طورکلی انجام کلیه اموری که در ارتباط با مصالح شرکت و منطبق با اساسنامه و قانون تجارت می باشد و از طرف هیأت مدیره به مدیرعامل ماموریت و تفویض اختیار داده می شود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194137
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۰۷۶۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸، البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، پخش البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳، تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093994
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۴/۰۵/xxx۳ومجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که از محل مطالبات و سود انباشته و از محل نقدی بموجب گواهی بانکی بشماره xxx۲/۹۳/xxx۹ مورخ ۱۲/۱۲/۹۳ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490559
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۰۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جلال بهارستان به کدملی شمارهxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیات مدیره
ـ آقای امید پورحیدری به کدملی شمارهxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای سعید خدامرادی به کدملی شمارهxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیات مدیره
ـ آقای فرهنگ قراگوزلو به کدملی شمارهxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیات مدیره
ـ آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به کدملی شمارهxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تولید مواداولیه داروئی البرز بالک (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند.
اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد:
نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۴
موضوع شرکت:
الف ـ موضوع فعالیت اصلی:
۱ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق سرمایه گذار با هدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد
۲ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
ب ـ موضوع فعالیتهای فرعی:
۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز
۲ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
۳ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
۴ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ـ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
۵ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی با تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.
مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان وزراء ـ کوچه سوم ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه دوم کدپستی: xxxxxxxxx۳
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
سرمایه شرکت: xxx/xxx/xxx/xxx ریال که به xxx/xxx/xxx سهم عادی xxx/۱ ریالی بانام تقسیم شده است.
سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
اعضاء هیئت مدیره:
جلال بهارستان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش البرز به شماره ثبت xxx۹۵
امید پورحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شماره ثبت xxx۶۸
سعید خدامرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز به شماره ثبت xxxxxx
عقیل آرین نژادفیض آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شماره ثبت xxx۵
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شماره ثبت xxxxxx
شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی:
هر صاحب سهم و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهم صاحب سهم میتواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی ق ت عمل خواهد شد.
مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه
تقسیم سود و تشکیل اندوخته مطابق با اصلاحیه قانون تجارت انجام میشود و هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد و پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون دارایی شرکت بدوا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:
مجموع بدهی های کوتاه و بلند مدت شرکت براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ xxx/۷۱ میلیون ریال و دیون تضمین شده و مبلغ xxx/۳ میلیون ریال میباشد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از آغاز تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315883
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۷۰۷۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بر xxx/xxx/xxx سهم با نام xxx۰ ریالی از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۱۱/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095965
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلال بهارستان به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پخش البرز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و امید پورحیدری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز پاک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عقیل آرین نژادفیض آبادی به ش ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید خدامرادی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085446
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت پخش البرز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت بازرگانی و پخش آرین و البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908684
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ سعید خدامرادی به ک م xxxxxxxxx۳ به جای سعید قربانی و به نمایندگی از شرکت بیمه ایمن البرز به ش م xxxxxxxxx۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و جلال بهارستان به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز به ش م xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید پورحیدری به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به ش م xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیر و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولی پرس به ش م xxxxxxxxx۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عقیل آرین نژادفیض آبادی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء اوراق عادی و مراسلات با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650377
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ سعید خدامرادی به ک م xxxxxxxxx۳ به جای سعید قربانی و به نمایندگی از شرکت بیمه ایمن البرز به ش م xxxxxxxxx۰۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و جلال بهارستان به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز به ش م xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امید پورحیدری به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به ش م xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیر و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولی‌پرس به ش م xxxxxxxxx۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عقیل آرین‌نژادفیض‌آبادی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء اوراق عادی و مراسلات با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658724
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11499550
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572779
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۵۱/۳۲مورخ ۵/۹/۹۰ اختیارات مدیرعامل در ۷ بند به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ به وی تفویض گردید از قلم افتاده است که بدینوسیله اصلاح میشود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118989
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۵۱/۳۲ مورخ ۵/۹/۹۰ اختیارات مدیرعامل در ۷ بند به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ به وی تفویض گردید از قلم افتاده_است که بدینوسیله اصلاح میشود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627517
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597980
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ حمیدرضا رفیعی‌کشتلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید قربانی‌قصابعلیسرائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و محمدعلی میرزاکوچک‌شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تولی پرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عقیل آرین‌نژادفیض‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت البرز دارو و جلال بهارستان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پخش البرز به کدملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضا اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد محل شرکت به خ وزرا ک سوم پ ۳۰ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10888543
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره۷۰۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۷/۱/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۸۰ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۵/۹/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039689
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره۷۰۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۷/۱/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۸۰ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۵/۹/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11167820
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11563871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868705
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۴/ت۳۲ مورخ ۴/۳/۹۰ نام اعضا هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت پخـش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت تولی پرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می‌شود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981834
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ جلال بهارستان به جای محمدرضا رهبر بعنوان نماینده جدید شرکت پخش البرز بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11354446
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی‌ خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۴/۴/۸۹ و ۴/۴/۸۷ و هیات‌مدیره مورخ ۲/۳/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۰ سهم xxx۰ ریالی با‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۷/xxx۹ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12002491
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۳/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. نوع شرکت از سهامی‌عام به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704201
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ‌های ۲۸/۱/۸۹ و ۲۵/۲/۸۹ محل شرکت به تهران م آرژانتین خ الوند ک آویز پ ۵ منتقل گردید. عقیل آرین‌نژادفیض‌آبادی نماینده شرکت البرز دارو به جای محمدصادق ستایش به عنوان هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10189886
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10456919
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز به نمایندگی حمیدرضا رفیعی کشتلی و شرکت البرز دارو به نمایندگی محمدصادق ستایشی و شرکت تولی پرس به نمایندگی محمدعلی میرزاکوچک شیرازی و شرکت پخش البرز به نمایندگی محمدرضا رهبر و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به نمایندگی سعید قربانی قصابعلیسرائی. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ حمیدرضا رفیعی کشتلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید قربانی قصابعلیسرایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات