ارد تجارت

شرکت ارد تجارت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101155706 ()
24
افراد
28
آگهی‌ها
70640
شماره ثبت
1367/5/9
تاریخ تأسیس

اشخاص ارد تجارت

در این بخش تمامی اشخاصی که در ارد تجارت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
نریمان ایلخانی
نریمان ایلخانی
بازرس علی‌البدل از 1391/4/4
محمد دلیرانی
محمد دلیرانی
بازرس علی‌البدل از 1392/2/31
سید حسن سلطانی فیروز
سید حسن سلطانی فیروز
از 1390/2/26
اردوان احمدی روزبهانی
اردوان احمدی روزبهانی
از 1390/2/26
علی‌رضا ماهتابانی
علی‌رضا ماهتابانی
از 1390/2/26
سیامک محسن زکی
سیامک محسن زکی
از 1390/2/26
علی کی لانی
علی کی لانی
از 1390/6/15
زهرا نعمتی
زهرا نعمتی
عضو هییت مدیره از 1394/9/23
کاظم زارعی نمینی
کاظم زارعی نمینی
رییس هییت مدیره از 1394/9/23
مجید شلویری
مجید شلویری
بازرس اصلی از 1394/9/23
زهره احمدی به
زهره احمدی به
عضو هییت مدیره از 1394/9/23
ابوالفضل احمدی
ابوالفضل احمدی
نایب رییس هییت مدیره از 1394/9/23
محمد تقی هادی پور
محمد تقی هادی پور
از 1394/9/23
مهدی برومند
مهدی برومند
بازرس علی‌البدل از 1394/9/23
علی رستمیان
علی رستمیان
عضو هییت مدیره از 1395/2/20
علی صادقی
علی صادقی
عضو هییت مدیره از 1395/2/20
داور رنجبر مشتقین
داور رنجبر مشتقین
نایب رییس هییت مدیره از 1395/2/20
مهدی زارعی نمینی
مهدی زارعی نمینی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/8/22
ملک برادران قلعه جوق
ملک برادران قلعه جوق
بازرس علی‌البدل از 1396/4/24
مصطفی عبدالوند
مصطفی عبدالوند
عضو هییت مدیره از 1396/4/24
علی اکبر عبادالله زاده
علی اکبر عبادالله زاده
عضو هییت مدیره از 1396/4/24
مهدی کریمی
مهدی کریمی
نایب رییس هییت مدیره از 1396/4/24
بهمن فراهانی نیک
بهمن فراهانی نیک
عضو هییت مدیره از 1396/11/10
پرهام جعفری
پرهام جعفری
عضو هییت مدیره از 1397/6/15

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14783531
آگهی تغییرات شرکت آرد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459326
آگهی تغییرات شرکت آرد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پرهام جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید شلویری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391818
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و مهدی برومند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274797
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیت مدیره و آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پرهام جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی عبدالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985437
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیت مدیره و آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره xxxxxxxxx و آقای مهدی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره xxxxxxxxx۶ و آقای بهمن فراهانی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی عبدالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966348
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سهام وثیقه مدیران از ۵۰ سهم به ۵ سهم تغییر یافت. هریک از مدیران باید لااقل ۵ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشند و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد، این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفا صاحساب دورۀ تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته_است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد_ماند. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رأی آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آن‌ها به صاحبان شان نخواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880745
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و ملک برادران قلعه جوق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656143
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۶ ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی عادی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630656
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: طراحی، تجهیز، راه اندازی، بهره برداری و مدیریت کارخانجات و خطوط تولید آرد و سیلوهای نگهداری غلات واردات لوازم و ماشین آلات کارخانجات تولید آرد و سیلوهای نگهداری غلات واردات قطعات تجهیزات مواد اولیه ماشین آلات و صنایع تبدیلی و تکنولوژی صنایع مادر تولید آرد و محصولات جانبی، انواع نان، کیک، کلوچه، شیرینی تولید و بسته بندی و توزیع انواع نان‌های صنعتی تجهیز، راه اندازی و طراحی خطوط تولید نان صنعتی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای خرید و فروش صادرات و واردات دام زنده و فرآوردهای خام دامی کلیه نهاده‌های خوراک دام و طیور، سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشورایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشورانعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت گشایش اعتبارات و LC برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای کلیه پروژه‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح و ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568702
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت فانوس صدف قشم شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت آوا ابتکار سپهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کریمی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر عبادالله زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی عبدالوند با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ملک برادران قلعه جوق به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و اطلاعات تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568713
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: تهران شهر تهران شریعتی خیابان شهید برادران واعظی بن بست بام پلاک ۵ طبقه دوم واحد ۶ کدپستی: xxxxxxxxx۷ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231781
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت فانوس صدف قشم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای محمد تقی هادی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت آوا ابتکار سپهر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای کاظم زارعی نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سبو سازان لیا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای مهدی زارعی نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک - سفته - بروات - قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848713
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی وآقای مهدی برومند باکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. شرکت افکارآسیا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدتقی هادی پور باکدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای کاظم زارعی نمینی باکدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات مدیره آقای داوررنجبر مشتقین باکدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس سهامی خاص بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای علی رستمیان باکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت آسیا گسترش تجارت پویا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای علی صادقی باکدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضوهیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848726
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت افکارآسیا سهامی خاص بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدتقی هادی پور باکدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای کاظم زارعی نمینی باکدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای داوررنجبر مشتقین باکدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای علی رستمیان باکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت آسیا گسترش تجارت پویا سهامی خاص بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای علی صادقی باکدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضوهیات مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهدآورازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا «و همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا» و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796792
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی برومند باکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653962
آگهی تغییرات شرکت ارد تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل عبارتند از: آقایان محمد تقی هادی پوربه کدم xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء وخارج از شرکاء) وکاظم زارعی نمینی به کدم xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ابوالفضل احمدی به کدم xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره احمدی به کدم xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم زهرا نعمتی به کدم xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مجید شلویری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295598
آگهی تغییرات شرکت آرد تجارت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به و بازرس اصلی و موسسه آزمون تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672481
آگهی تغییرات شرکت آرد تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه وصورت حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی فرازمشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی ونریمان ایلخانی باکدملی xxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا ی هیئت مدیره به مدت دوسال به شرح ذیل: ـ بانک تجارت ش م xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت ش م xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت خدمات مسافرتی وتوریستی آهوان ش م xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت خدمات تجارت ش م xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مهندسین مشاور تجارت ش م xxxxxxxxx۹۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212091
آگهی تغییرات شرکت آرد تجارت شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام حسابدران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و محمد دلیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت/ موسسه آرد تجارت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716863
آگهی تغییر محل شرکت آرد تجارت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۰۶۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۱ محل شرکت به تهران خ ملاصدرا خ شیخ بهایی شمالی ک طالقانی پ ۳ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11466253
آگهی تغییر محل شرکت آرد تجارت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۱ محل شرکت به تهران خ ملاصدرا خ شیخ‌بهایی شمالی ک طالقانی پ ۳ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656034
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ‌به شماره ثبت۷۰۶۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11855816
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ‌به شماره ثبت۷۰۶۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218451
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۶/۹۰ واصل گردید: علی کی لانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به جای اردوان احمدی روزبهانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو جدید هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. و در سمت‌ها تغییری حاصل نگردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831477
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن زکی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و سید حسین سلطانی‌فیروز به ش‌ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و اردوان احمدی‌روزبهانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و توریستی اهوان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ و علیرضا ماهتابانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بانک تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ و محمدتقی هادی‌پور به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۲/۹۰ محسن زکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید حسن سلطانی‌فیروز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی هادی‌پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631014
آگهی افزایش سرمایه شرکت آرد تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۲۶ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050693
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9883018
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات