سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101154437 ()
26
افراد
35
آگهی‌ها
70513
شماره ثبت
1367/4/25
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773040
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۷۰,xxx مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت خدمات گسترصبا انرژی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) شناسه ملی به xxxxxxxxx۰۸ ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹ / xxx مورخ ۰۸/ ۱۰/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدی نواب مطلق به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صباانرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رییس هیات مدیره منصور حقیقت پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره . محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مصطفی امیدقائمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۲ ۱ اجرای مصوبات مجامع و هیات مدیره . ۲ ۲ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری ، قضایی و غیره . ۲ ۳ تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیات مدیره . ۲ ۴ استخدام ، انتصاب ، عزل و نصب کلیه مأمورین ، کارکنان شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیات مدیره . ۲ ۵ پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت . ۲ ۶ انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیات مدیره . ۲ ۷ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی . ۲ ۸ افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت . ۲ ۹ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه . ۲ ۱۰ پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق . ۲ ۱۱ اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور . ۲ ۱۲ دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها . ۲ ۱۳ اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی . ۲ ۱۴ انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره . ۲ ۱۵ تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره . ۲ ۱۶ اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیات مدیره . ۲ ۱۷ ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیات مدیره ۲ ۱۸ مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید . ۲ ۱۹ سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیات مدیره تفویض خواهد_شد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها ( به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای ) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات اداری و داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷/ xxx مورخ ۲۶/ ۶/ xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‏های مربوط به شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای یکسال مالی به سمت بازرس قانونی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۹ , xxx مورخه ۳۰/۱۰/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی به xxxxxxxxx۰۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738323
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۴۶ , xxx مورخ ۲۰/۸/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور حقیقت پوربشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. - سایر سمت‌های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل کمافی السابق به قوت خود باقی می‌باشد. - هیات مدیره به استناد مفاد مواد xxx و xxx قانون تجارت، اختیارات خود طبق ماده ۴۲ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. - ۱ - اجرای مصوبات مجامع و هیات مدیره. - ۲ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره. - ۳ - تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیات مدیره. - ۴ - استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمورین، کارکنان شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیات مدیره. - ۵ - پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت. - ۶ - انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیات مدیره. - ۷ - تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی. - ۸ - افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت. - ۹ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. - ۱۰ - پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. - ۱۱ - اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور. - ۱۲ - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها. - ۱۳ - اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی. - ۱۴ - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. - ۱۵ - تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره. - ۱۶ - اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیات مدیره. - ۱۷ - ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیات مدیره. - ۱۸ - مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. - ۱۹ - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیات مدیره تفویض خواهد_شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها , بروات , سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713378
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۶ / xxx مورخ ۲۹/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - والفجر - خیابان ۲۰ متری گلستان - خیابان ۲۰ متری زرتشتیان - پلاک ۱۵ - طبقه ششم - واحد ۱۲ کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548302
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. - سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ به سمت بازرس قانونی تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۴ , xxx مورخ ۵/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روزیکم فروردین ماه هرسال آغازمی شود و در آخرین روز اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابدو لذا ماده (۵۴) اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۷/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۶/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx۲/۳۴ مورخ ۶/۹/xxx۵ بانک تجارت شعبه خلیج فارس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ و مجوزشماره xxx۱۷ , xxx مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شامل ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916834
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/xxx مورخ ۲۷/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا برادران به شماره کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. محمد مهدی نواب مطلق به شماره کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره. منصور معظمی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت آزاد راه امیرکبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. صلاح الدین قوی پنجه به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضوهیئت مدیره. احمد صیفی کاران به شماره کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره. - اختیارات مدیر عامل به شرح زیر تعیین گردید: اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری , قضایی و غیره. تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیأت مدیره. استخدام , انتصاب , عزل و نصب کلیه مأمورین , کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیأت مدیره. پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت. انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیأت مدیره. تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور. دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها. اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی. انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیأت مدیره. اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت مدیره. ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیأت مدیره. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیأت مدیره تفویض خواهد_شد. - همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و نیز کلیه چک‌ها , بروات , سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692882
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۳۱/ ۰۶/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. الف صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه xxxxxxxxx۴۲ ب شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) به شناسه xxxxxxxxx۷۰ ج شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص) به شناسه xxxxxxxxx۴۰ د شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه xxxxxxxxx۱ ه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) شناسه xxxxxxxxx۰۸ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ xxx۵ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453286
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای علیرضا برادران به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به ش.م xxxxxxxxx۴۲ جایگزین اقای اکبر محققی به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، اقای محمد مهدی نواب مطلق به ک.م xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی به ش.م xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، اقای احمد صیفی کاران به ک.م xxxxxxxxx۷ نماینده سرمایه گذاری آتیه صبا به ش.م xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، اقای رضا عاصم نخجوانی به ک.م xxxxxxxxx۱ نماینده بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به ش.م xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای سعید شیرزادی به ک.م xxxxxxxxx۱ نماینده آزاد راه امیر کبیر به ش.م xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت باقی مانده تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قرار داد ها (به استثنای قرار داد های استخدامی و مشاوره ای) با امضا مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضا مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره اختیارات خود طبق ماده ۴۲ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: ـ ۱ اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره ـ ۲ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکتهای خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره ـ ۳ تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیأت مدیره ـ ۴ استخدام انتصاب عزل و نصب کلیه مامورین کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آئین نامه مصوب هیأت مدیره ـ ۵ پرداخت مخارج و هزینه های جاری شرکت ـ ۶ انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب هیأت مدیره ۷ ـ ۷ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی ـ ۷افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضا های مجاز شرکت ـ ۹ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه ـ ۱۰ پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و موسسات واخواست اینگونه اوراق ـ ۷ اعزام ماموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور ـ ۷ دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانکها ـ ۱۳ اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و ویا علیه شرکت بااختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و در خواست استیناف و حق اعتراض با رای دادگاه ها و طرح مجدد دعوی ـ ۱۴ انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت ودر چارچوب آیین نامه های مصوب هیأت مدیره ـ ۱۵ تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد سودو زیان و هم چنین تراز نامه و صورت ریز دارائیها و دیون شرکت و گزارش آن به هیأت مدیره ـ ۱۶ اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه در چارچوب آئین نامه مصوب هیأت مدیره ـ ۱۷ ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیأت مدیره ـ ۱۸ مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسا امور اجرایی شرکت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12230090
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۷۰۵۱۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۱/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی نواب مطلق xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی xxxxxxxxx۷۰بجای مجید هاتف وحید بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد صیفی کاران xxxxxxxxx۷به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا xxxxxxxxx۰۸بسمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای رضا عاصم نخجوانی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری xxxxxxxxx۳۱بسمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند کلیه چکها بروات سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاورهای) با امضای مشترک مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو تن از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است اختیارات هیات مدیره مندرج درماده ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید اجرای مصوبات مجامع و هیات مدیره ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری قضایی برای ارائه و بررسی و تصویب هیات مدیره ـ تهیه و تنظیم کلیه آئین نامه های شرکت ـ استخدام انتصاب و عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت و اعضای هیات مدیره ومدیر عامل شرکتهای تابعه تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آئین نامه مصوب هیات مدیره ـ پرداخت مخارج و هزینه های جاری شرکت ـ انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب هیات مدیره ـ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای برا ساس برنامه زمانبدی پروژه ها و ارائه آن به هیات مذیره جهت تصویب نهایی ـ افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه ـ پشت نویسی اوراق جهت واریز به حسابهای شرکت نرد بانکها و موسسات واخواست اینگونه اوراق ـ اعزام ماموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور ـ دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانکها ـ اقامه دعوی و دفاع هر گونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض با رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی ـ انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چار چوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره ـ تهیه و تنظیم صورتحسابهای عملکرد سود و زیان و هم چنین ترازنامه و صورت ریز دارائیها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره ـ اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکتهای تابعه در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره ـ ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع مادهxxx قانون تجارت به هیات مدیره ـ مدیر عامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسا امور اجرایی شرکت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067592
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یک سال مالی بسمت بازرس قانونی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658836
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۳/۹۳ و xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال، از محل تبدیل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.مبلغ افزایش سرمایه به موجب گواهی های بانکی شماره ۶۳/xxx۰/۳۴ مورخ ۱۳/۳/۹۳ و xxx/xxx۰/۳۴ مورخ ۱۲/۶/۹۳ بانک تجارت شعبه خلیج فارس پرداخت گردیده است.ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431750
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
باستناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اکبر محققی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت مدیرعامل و احمد صیفی کاران بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیات مدیره و رضا عاصم نخجوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و سعید شیرزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آزادراه امیرکبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و مجید هاتف وحید بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضا هیات مدیره تعیین گردیدند و همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها و بروات و سفته ها وسایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبر میباشد سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل شرکت صورت خواهد گرفت.
هیات مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398800
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر:
صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت آزادراه امیرکبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315972
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۷/xxx۲ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد
اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری یه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
شرکت انبارهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
شرکت صنعتی مهندسی بهور به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059235
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت۷۰۵۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ مجید هاتف وحید به کدملی xxxxxxxxx۵ بجای احسان اله یارمحمد به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و مابقی سمت های اعضاء هیئت مدیره کما فی السابق برای مدت باقی مانده به قوت خود باقی میباشد و حق امضاء کلیه چکها و بروات و سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها به استثنای (قراردادهای استخدامی و مشاوره ای) با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود و همچنین هیئت مدیره اختیارات خود طبق ماده ۴۲ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود..
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984923
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982172
آگهی تغییرات در شرکت سیمان اردستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۴۲۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ آقای مصطفی ملک زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بجای آقای فرهاد مویدی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954723
آگهی تغییرات در شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین روحانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای حسن نونژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گلرو به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد علمشاهی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین صنعان به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683864
آگهی تغییرات در شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین روحانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای حسن نونژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا گلرو به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و احمد علمشاهی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسین صنعان به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مسعود بهرامی‌نوید به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953684
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: فرشاد ابراهیم پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ جایگزین محمد اسفندیار به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی صدوقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. مابقی سمتهای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل کما فی سابق به قوت خود باقی است. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها (به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره ای) با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11836741
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۰۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: فرشاد ابراهیم‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ جایگزین محمد اسفندیار به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی صدوقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. مابقی سمتهای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل کما فی سابق به قوت خود باقی است. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها (به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706364
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۰۵۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۵/۹۱ محمد اسفندیار به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی صدوقی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیارش مهرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید هاتف وحید به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان اله یارمحمد به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و احسان اله یارمحمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره ای) با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات عادی وسایر اوراق با امضای مدیرعامل معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706366
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۰۵۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰، شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰، شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9807291
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۰۵۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۸، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۰، شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۰، شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۱.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814629
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۷۰۵۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۵/۹۱ محمد اسفندیار به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی صدوقی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کیارش مهرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مجید هاتف‌وحید به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و احسان‌اله یارمحمد به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت‌مدیره و احسان‌اله یارمحمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات عادی وسایر اوراق با امضای مدیرعامل معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110185
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی سیفیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در هیئت مدیره تعیین گردید. غلامحسین مطهری اصل به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عادل نژادسلیم به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره امضا چک توسط مصطفی معشوری به عنوان مدیرمالی و محمدباقر فریدی به عنوان مدیرتولید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11583698
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804895
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۰۹/ت۳۲ مورخ ۸/۶/۸۹ عبارت علی ربیعی موغاری و بهروز مرادی روئین تنی صحیح می‎باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10761642
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدامین علینقی‌لنگری به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی حیدری به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی ربیعی به نمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی بهور بمست نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و بهروز مرادی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا مصلحی خارج از اعضا هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها باستثنا قراردادهای استخدامی و مشاورهای با امضا مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی اعضا کارکنان با امضا مدیرعامل معتبر میباشد حدود اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات