توسعه خدمات دریائی و بندری سینا

شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101143640
10
افراد
28
آگهی‌ها
69425
شماره ثبت
1366/12/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14749685
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ ومجوز شماره ۹۸/ ص/ xxx۵۹ مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14722618
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۹۹ / ص / ۹۸ مورخ ۵/۴/۹۸ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت در بندر نوشهر انتهای خیابان فردوسی شمالی خیابان شهید سلطان محمدی منطقه ویژه اقتصادی نوشهر کدپستی xxxxxxxxx۵ تاسیس گردید و آقای شهرام نوری مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر شعبه تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14702397
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱ / ص / ۹۸ مورخ xxx/۹۸ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایرج فقیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر شعبه بندر شهید رجائی و آقای شهرام نوری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر شعبه بندر نوشهر و آقای رحمان راشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر شعبه بندر امام خمینی تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169535
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۱ / ص / ۹۷ مورخ ۱۳/۵/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949637
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۳ / ص / ۹۶ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی مجتبی دلگشایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی محمد رمضانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره (موظف) شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی سیامک ابوعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی محمود کیاء به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی ایرج فقیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) کلیه اسناد، قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضاءی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۳۷ اساسنامه قید و در صورتجلسات مورخ xxx۶/۴/۱۲، xxx۰/۱۱/۲۷، xxx۴/۷/۲۰ و xxx۱/۱۱/۸ نیز مورد تصویب قرار گرفته_است را تعیین و به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727231
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۰۴/ ص/ ۹۶ مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت ره نگار خاور میانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱، بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563278
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۲/ ص/ ۹۶ مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487585
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx xxx مورخ ۲۱/۰۳/۹۶ ومجوز به شماره xxx۵۱ / ص / ۹۶ مورخ ۲۴/۰۳/۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxx۵۰ ریال طی گواهی شماره xxx , xxx مورخ ۲۳/۰۳/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319873
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۲/ ص/ ۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد، قراردادها و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009489
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۴/ ص / ۹۵ مورخ ۲/۵/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664970
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۲ /ص مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنیاد علوی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664977
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹۵ /ص/ ۹۴ مورخ ۹/۱۰/xxx۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رمضانیان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی دلگشایی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل آقای سیامک ابوعلی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرهوش آل احمد کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد علوی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حمید زندی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426333
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دريائي و بندري سينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ و مجوز سازمان بنادر و کشتیرانی بشماره xxx۴۹/ص مورخ ۱۰/۰۵/۹۴ و سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۰۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205964
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا سهامی‌عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/xxx۴ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۳ ونامه شماره xxx۹/ص مورخ ۲۸/۲/۹۴ سازمان بنادر وکشتیرانی و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۶ ریال بموجب گواهی شمارهxxx مورخ ۸/۲/۹۴ بانک ملت شعبه کندوان انقلاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759874
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹۲ مورخ ۲۰/۸/۹۳ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای محمدرمضانیان به نمایندگی از شرکت ره نگار پارس با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی دلگشائی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای سیامک ابوعلی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای فرهوش آل احمد به نمایندگی از بنیاد علوی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد مهدی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل انجام گیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1640960
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ و نامه شماره ۹۳/ص/xxx۷۴ مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۲به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175042
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری سینا سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984799
آگهی تغییرات بنیاد بارانداز سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۴۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عادی بطور عمومی فوق العاده و هیئت مدیره۸/۱۱/xxx۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش مxxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی سید حسن طباطبایی به ش ملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش ملیxxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی سیامک ابوعلی به ش ملیxxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ره نگار پارس به ش ملیxxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی محمد رمضانیان به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل بنیاد علوی به ش ملیxxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی فرهوش آل احمد به ش ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش ملیxxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی حمید زندی به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864439
آگهی افزایش سرمایه شرکت بنیاد بار انداز سهامی خاص به شماره ثبت۶۹۴۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۴ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003507
آگهی افزایش سرمایه شرکت بنیاد بار انداز سهامی خاص به شماره ثبت۶۹۴۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۴ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732464
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد بارانداز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۹۴۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11972725
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد بارانداز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۹۴۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540457

آگهی تغییر محل شرکت بنیاد بارانداز
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ محل شرکت به تهران خ گاندی جنوبی ک ۱۳ ش ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130029
آگهی تغییر محل شرکت بنیاد بارانداز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ محل شرکت به تهران خ گاندی جنوبی ک ۱۳ ش ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10789981
آگهی افزایش سرمایه شرکت بنیاد بارانداز سهامی خاص بشماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۸۲ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۲ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۷/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11703020
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد بار انداز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11191304
آگهی افزایش سرمایه شرکت بنیاد بارانداز سهامی خاص بشماره ثبت ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۹/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۲ ریال منقسم بهxxx/xxx/۵۲ سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۹/۸/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11454874
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد بارانداز سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۶/۸۹ سید حسین طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد رمضانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی دلشگایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ره نگار پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و واراق عادی با امضای مدیرعامل معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات