صنایع کاغذ سازی کاوه

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101142728
13
افراد
26
آگهی‌ها
69332
شماره ثبت
1367/1/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14170960
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657517
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۶/۴/xxx۴ ومجوز xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۱۱/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده وآورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال که طی گواهی شماره xxx/۹۶/xxx۶ مورخ ۴/۷/۹۶ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک پرداخت گردیده وافزایش یافت. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602401
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت فیبر بابلسر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588773
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030214
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مورخ ۲۹/ ۱۲/ xxx۴، منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835529
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/ ۰۴/ ۹۴ ومجوز شماره xxx - xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx ۲۵ ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال منقسم به xxx xxx xxx سهم xxx ۱ ریال با نام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxxxxx۳۸ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۴ و طی گواهی شماره xxx/ ۹۵/ xxx۶ مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۵ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه بشرح مذکور اصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701371
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد تقی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی فرهاد مویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمد حسین محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری چوب و خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی امیر سامان اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی محمد مجاور شیخان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء اوراق بهادار و مکاتبات و چک، سفته، اسناد، اوراق و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت با حق توکیل به اعضاء هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت نافذ باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ومؤسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبا ت وپرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقاعات - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها - تحصیل تسهیلات از بانک، شرکتها وموسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول وغیر منقول وفک رهن ولوکرارا - اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها - دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) - اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای متقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس وحسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسبرس بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701363
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت سرمایه گذاری چوب و خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686174
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای محمد تقی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای فرهاد مویدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت فیبربابلسر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمد حسین محبی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیات مدیره ـ آقای محمد مجاور شیخان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیات مدیره ـ آقای امیرسامان اسفندیاری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان عضو هیات مدیره ـ امضاء اوراق بهادار و مکاتبات: چک، سفته و قراردادهای بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اسناد، اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ـ نامه های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت با حق توکیل به اعضاء هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت نافذ باشد.هیات مدیره اختیارات موضوعات ذیل در ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقاعات، به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها،تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر،رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول وغیرمنقول و فک رهن ولو کراراً، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت های مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545331
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524816
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ‌ سازی کاوه سهامی‌عام شماره ثبت ۶۹۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ـ شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125408
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیرسامان اسفندیاری کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین به جای علیرضا شهبازی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
امضای اوراق بهادار و مکاتبات شرکت از قبیل چک سفته و قراردادهای بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اسناد اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد نامه های عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت با حق توکیل ب غیر به اعضای هیئت مدیره معاونین و مدیران شرکت نافذ میباشد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره ۲۱/۴/۹۱ میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701035
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدتقی حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدحسین محبی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع چوب و خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید علی اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و فرهاد مویدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و هیئت مدیره اختیارات موضوعات در ماده ۳۹ اساسنامه را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296266
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدتقی حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدحسین محبی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع چوب و خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید علی اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و فرهاد مویدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و هیئت مدیره اختیارات موضوعات در ماده ۳۹ اساسنامه را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651907
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569520
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421380
آگهی تغییر محل شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ محل شرکت به تهران م هفت تیر خیابان سرتیپ نعمت اله لطفی پ ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793452
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ علیرضا شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و محمدحسین محبی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و تاتار میرجلالی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و محمدتقی حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و بهرام مرندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین شدند. تاتار میرجلالی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی حیدری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802512
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ و سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ و فیبر بابلسر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و صنایع چوب خزر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ و توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648698
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ علیرضا شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و محمدحسین محبی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای علیرضا رضویان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کوروش باقری به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و بهرام مرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و محمدتقی حیدری به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای افشین پیرجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۲/۹۰ انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی کلیه احکام و قراردادهای استخدامی و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود هیئت‌مدیره اختیارات خود از ماده ۳۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11743783
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۹/۸۹ بهرام مرندی به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11611215
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی‌عام ثبت‌شده‌بشماره ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: علی شریفی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و علیرضا رضویان کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و بهرام مرندی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا شهبازی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و افشین پیرجانی کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی کلیه احکام و قراردادهای استخدامی و قراردادهای استخدامی و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود از ماده ۳۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11946019
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد و جایگزین اساسنامه قبل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681152
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۶/۷/۸۹ محل شرکت به نشانی تهران‌ـ جاده قدیم کرج‌ـ م شیر پاستوریزه‌ـ ابتدای بلوار الغدیر‌ـ ک سپیدرود‌ـ پ۲‌ـ ط۲‌‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۷ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273248
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11816699
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام ثبت شده به شماره۶۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸
بهرام مرندی به جای جلال‌امانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پترو شیمیایی و شیمیایی تامین و علیرضا رضویان به جای رضا زنگنه‌نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌‌گذاری صبا تامین و تاتار میرجلالی به جای حسن کاسه‌چی به نماینگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به سمت اعضا هیئت‌مدیره انتخاب و در نتیجه احمد طاهریان به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و تاتار میرجلالی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عیلرضا رضویان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا شهبازی و بهرام مرندی به عنوان اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو تن از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و کلیه احکام و قراردادهای استخدامی و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۳ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات