فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101138294 (فعال)
22
افراد
30
آگهی‌ها
3199
شماره ثبت
1366/11/13
تاریخ تأسیس

اشخاص فولاد خوزستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در فولاد خوزستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر فولاد خوزستان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در فولاد خوزستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه فولاد خوزستان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فولاد خوزستان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14838114
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 3199 و شناسه ملی 10101138294
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی مهری نژاد به شماره ملی 2631187423 به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان(سهامی عام) به شناسه ملی 10420358245 به عنوان نماینده آن شرکت در هیأت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره انتخاب گردید . ش980714103317591  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14775638
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمدمهدی مومن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردیدند. با عنایت به ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730851
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . روزنامه روزنامه اطلاعات و گسترش صنعت ، معدن و تجارت بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت سرمایه گذاری سامان مجد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری استان گیلان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730852
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و امین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره ه و رضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . براساس ماده ۴۲ اساسنامه ، آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید . براساس ماده ۴۴ اساسنامه : الف : امضاء کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره یا دو نفر از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است . ب : امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده ( معاون مالی و اقتصادی ) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است . قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای علی محمدی ( عضو موظف هیأت مدیره و معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ) صورت می‌پذیرد . ج : امضاء کلیه چکهای حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیأت مدیره از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده ( معاون مالی و اقتصادی ) یا آقای علی جهان بین ( مدیر حسابداری عمومی ) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت صورت می‌پذیرد . د : تمدید ، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان دو نفر از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است . هیأت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه ، اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه تعیین نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568492
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین طلائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568513
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539116
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۹ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۹ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110042
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار گسترش صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657027
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تعیین گردید. محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تعیین گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584368
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد حسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مضافا کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت نیز معتبر است. مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین به همراه مهر شرکت معتبر است. ب: قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و اقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505895
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵، صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکوربه تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه گسترش صنعت، معدن و تجارت و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت برای سال xxx۶ انتخاب گردید. اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت سامان تجارت مجد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت بنیان گستر کاوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259943
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ و اجازه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۴ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و از محل سود انباشته و از طریق نقدی بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ بانک ملی ایران شعبه مجتمع فولاد اهواز افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181437
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تعیین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154635
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و گسترش صنعت، معدن و تجارت (صمت) بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028981
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره محمدحسین قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا محمد نیکو کار (معاون بهره برداری) و محمود شریفی (معاونت خرید) از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. حسابهای جاری شماره ۱ xxxxxxxxxxxx۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شماره xxxxxxxxx۴ با امضای مدیرعامل یا محمد نیکوکار (معاون بهره برداری) و محمود شریفی (معاونت خرید) از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر می‌باشند. تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) و علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) انجام پذیرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615090
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی ناصر مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سامان تجارت مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شماره ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی محمدحسن عرفانیان آسیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.امضاء قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا آقایان محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء آقای عباس بابازاده دزفولی صورت می پذیرد.حسابهای جاری شماره۱ ـ xxxxxxxxxxxx۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شمارهxxxxxxxxxxxx، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شمارهxxxxxxxxx۴ با امضای مدیرعامل یا محمد طاهر احمدیان باغبادرانی و محمود شریفی از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر می باشند.همچنین تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا آقایان علی اصغر مشهدی زاده و علی جهان بین و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضا آقایان محمدرضامدرس خیابانی و علی اصغر مشهدی زاده انجام پذیرد. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت.رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً به نفع شرکت.اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.ارائه صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299036
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳، شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، شرکت سامان تجارت مجد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹، شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷، شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت بنیان گستر کاوا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705609
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568361
آگهی تاسیس شرکت صنعت فولاد شادگان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ / /۹۳ شماره ثبت شناسه ملی در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود.
۱ـ نام شرکت: صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص)
۲ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، دانه بندی، تغلیظ سنگ آهن، ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد و تولید محصول نهایی، مابقی طبق ماده ۳ اساسنامه.
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیارد ریال ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی که مبلغ سی و پنج میلیارد ریال آن طبق گواهی xxx/xxx۷۴ـ۵/۵/۹۳ طی فیش شماره xxxxxx۸۴ بانک ملت شعبه مرکزی اهواز واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۴ـ مرکز اصلی شرکت: شادگان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر، آبادان کدپستی xxxxxxxxx۷
۵ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۶ـ اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱ و ۲ به استثناء حقوق و مزایای مدیران تاپ چارت و بندهای ۵، ۹، ۱۰ و ۱۴ ماده ۴۴ اساسنامه باستثناء مصالحه و سازش و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن، امضاء و عقد قراردادهای خرید و فروش بر اساس آئین نامه معاملات تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال را به مدیرعامل تفویض نمود.
۷ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از:
۱ـ آقای محمد خان داداش پور قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲ـ شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای عبدالمجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره
۴ـ شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
۵ـ آقای محمد محسنی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا علیمراد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل که همگی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.
۸ـ کلیه اوراق مالی، تجاری، قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۹ـ بازرسین عبارتند از:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۱۰ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی و تصمیمات تعیین گردید.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519056
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۳۱۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود (زیان) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294404
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۲ میلیارد ریال به مبلغ هشت هزار میلیارد ریال منقسم به هشت میلیارد سهم یکهزار ریالی افزایش یافت که xxx/xxx/۵ میلیون ریال از محل سود انباشته و xxx/xxx میلیون ریال از محل وجوه قابل تبدیل به سرمایه تامین گردید. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119725
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۲۲۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
علیرضا عسکری مارانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایندگان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117127
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت۳۱۹۹ کلاسه شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111988
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از:
ناصر مالکی عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مدرس خیابانی عضو و نائب رئیس
عبدالمجید شریفی به سمت مدیرعامل
و:
الف ـ امضا کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.
امضا مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
ب ـ امضا قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان بر اساس مفاد آیین نامه معاملات تا سقف ده میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و یا آقایان محمدطاهر احمدیان باغبادرانی و سیدمحمدکمال مدیحی از یک طرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. امضا قراردادهای استخدامی پرسنل با امضا مدیرعامل و یا با امضا عباس بابازاده دزفولی صورت می پذیرد.
ج: حسابهای جاری شماره ۱ـxxxxxxxxxxxx۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره xxxxxxxxxxxx، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شماره xxxxxxxxx۴ با امضای مدیرعامل یا آقایان محمدطاهر احمدیان باغبادرانی و سید محمدکمال مدیحی از یکطرف و آقایان علی اصغر مشهدی زاده یا علی جهان بین از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بندر الف نیز دارای امضاء نافذ در خصوص حسابهای اخیرالذکر میباشند.
هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمودند:
نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قراردادهای استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت.
دریافت مطالب و پرداخت دیون شرکت.
به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت.
رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً به نفع شرکت.
اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی و غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
ارائه صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیئت مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691496
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان(سهامی عام) ثبت۳۱۹۹ کلاسه۳۴۶۰شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد.
سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327005
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه ۳۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737564
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۹۹ کلاسه ۳۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب شد

روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد.

صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد

کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11340646
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ الحاقی جلد ۲ صفحه ۳۳۷ کلاسه ۳۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره عبارتند از:

اسرافیل احمدیه‌‌خانه‌سر رئیس هیئت‌مدیره (نماینده سهام عدالت)

عبدالمجید شریفی مدیرعامل و نایب‌رئیس

حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره (اسرافیل احمدیه‌خانه‌سر) و نایب‌رئیس و مدیرعامل (عبدالمجید شریفی) و مهر شرکت معتبر میباشد و رئیس هیئت‌مدیره حق امضاء خود را به علی‌اصغر مشهدی‌‌زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان‌بین (مدیر حسابدار عمومی) تفویض و مدیرعامل حق امضای خود را به بهروز حسینی‌فر و یا محمدطاهر احمدیان‌باغبادرانی (معاون برنامه‌ریزی و توسعه) تفویض نمود.

هیئت‌مدیره بموجب ماده ۳۷ اساسنامه و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11762083
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه ۳۴۵۹شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۸۹ که طی نامه وارده xxx۸ ـ ۱۰/۵/۸۹ ارسال گردید:

حسابرس مستقل و بازرس اصلی سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب شدند.

روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌ تعیین شد.

صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد.

معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898849
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه ۳۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده xxx۸۱ـ۲۸/۱۰/۸۸ ارسال گردید:

اعضای هیئت مدیره عبارتنداز: عبدالمجید شریفی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سید محمدرضا نجم السادات رئیس هیئت مدیره

بهروز حسینی فر نائب رئیس هیئت مدیره حسن شیخ نیا ـ محمد کاظمی خالدی عضواصلی هئیت مدیره برای مابقی مدت هئیت‌مدیره انتخاب شدند.

حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.

سید محمدرضا نجم السادات رئیس هیئت مدیره حق امضا خود را به علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی یا علی جهان‌بین (مدیره حسابداری عمومی) تفویض نمود و عبدالمجید شریفی مدیرعامل شرکت حق امضا خود راه به بهروز حسینی فرنائب رئیس هیئت مدیره یا اقای محمد طاهر احمدیان با غبادرانی(معاون برنامه‌ریزی و توسعه) تفویض نمود

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات