تولید محور خودرو

شرکت تولید محور خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101136712 ()
17
افراد
38
آگهی‌ها
68730
شماره ثبت
1366/10/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14836052
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرعباس صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسن مرادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ـ ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا عبدی ماسوله به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای کامران شیرزاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی نداف زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه های مربوطه ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی، اداری، استخدامی معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی. ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوطه. ـ تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. ـ اقدام به افتتاح هر نوع حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت. ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و... که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت. ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری به اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره. ـ تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی. ـ اقامه هرگونه دعوی حقوق و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجرائیه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ـ تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قرض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره. ـ تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. ـ اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه ها و مقررات و دستورالعملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14672854
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای سود ( زیان ) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ تعیین گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی xxx۸ تعیین گردید . اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره جدید شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت ایران خودرودیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت تولیدموتورهای دیزلی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت تاپ سرویس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377140
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند .
شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
شرکت ایران خودرودیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
شرکت گواه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
شرکت تولیدموتورهای دیزل ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸
شرکت تاپ سرویس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130221
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه , و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ش.م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771921
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شفیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به جای علیرضا ساجی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (ایدم) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره مرتضی الهوئی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره امیر حسین کوثری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603276
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی رضا ساجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران - ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی الهویی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر حسین کوثری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و بهرام ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و داود آهنگر سریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570923
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520094
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن گلچوبیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای داود آهنگر سریزدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا ساجی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ایدم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرام ارجمندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد.) هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های مربوطه تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوطه. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح هر نوع حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و … که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری به اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره. تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی. اقامه هرگونه دعوی حقوق و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قرض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره. تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263145
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارائه خدمات آزمایشگاهی براساس معیارهای استانداردهای بین المللی، ملی و کارخانه‌ای " به موضوعات فرعی شرکت در بند ب ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت) اضافه و ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۲ - موضوع شرکت موضوع شرکت عبارت است از: الف – موضوعات اصلی ۱ - تولید انواع اکسل‌های جلو، میانی، عقب و مرده. ۲ - تولید انواع اطاق‌های بار. ۳ - تولید انواع تریلی‌ها. ۴ - تولید انواع مینی بوس، میدی باس و اتوبوس. ۵ - کلیه فعالیتهای تولیدی و بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات در ارتباط با موضوع شرکت. ۶ - تولید انواع شاسی موبایل. ۷ - تولید انواع قطعات و مجموعه‌های زیرمجموعه تولیدات. ۸ - تشکیل شبکه و ارائه خدمات پس از فروش در ارتباط با محصولات مندرج در موضوع شرکت. ب - موضوعات فرعی ۱ - ایجاد شرکتهای جدید و همکاری و مشارکت با سایر شرکتها در ارتباط با موضوع شرکت. ۲ - ارائه خدمات آزمایشگاهی بر اساس معیارهای استانداردهای بین المللی، ملی و کارخانه‌ای.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263152
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایران خودرودیزل (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت موتورهای دیزل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830698
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود (زیان) سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333744
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۸۷۳۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای بهرام ارجمندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمد شاه صفی با کد ملی xxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232341
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۸۷۳۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه، سود(زیان) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172402
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن گلچوبیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره بجای آقای مصطفی پارسا برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091159
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا ساجی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756707
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مصطفی پارسا (کد ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای داود آهنگر سریزدی (کد ملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید بهلول حسینی (کد ملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد شاه صفی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد. هیئت مدیره شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمودند: ۳ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط. ۳ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی. ۳ـ نصب و عزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوطه. ۳ـ تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. ۳ـ اقدام به افتتاح هرنوع حساب بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۳ـ دریافت مطالبات و اقدام به پرداخت دیون شرکت. ۳ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و... که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت. ۳ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) ۳ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن ها. ۳ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. ۳ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هئیت مدیره. ۳ـ تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی. ۳ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت درهر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور درجلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و با توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا " اجرائیه " و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۳ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری شرکت. ۳ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قرض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ۳ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره. ۳ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره ۳ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. ۳ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. ۳ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و مؤسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره. ۳ـ تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. ۳ـ در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه ها و مقررات و دستورالعمل های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741063
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ شرکت موتورهای دیزل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1573953
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1573957
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242204
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به‌ شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904060
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ـ ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904061
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ مصطفی پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا ساجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ـ ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدبهلول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، داود آهنگرسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و هادی برزگری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۲۳ بند طبق ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11122194
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ مصطفی پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا ساجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ـ ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سیدبهلول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره، داود آهنگرسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و هادی برزگری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در ۲۳ بند طبق ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785574
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ـ ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711688
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ هادی برزگری به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای بیژن زاهدی فرد به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید بهلول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا ساجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت موتورهای دیزلی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و داود آهنگرسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721914
آگهی تغییرات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ هادی برزگری به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای بیژن زاهدی‌فرد به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مصطفی پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید بهلول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا ساجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت موتورهای دیزلی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و داود آهنگرسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608779
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت۶۸۷۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216176
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506232

آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو
سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۱۰/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878537
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۰/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031010
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/xxx۰واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11442631
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ مصطفی پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و بیژن زاهدی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و علیرضا ساجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ایدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و سید بهلول حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و داود آهنگرسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد هیئت‎مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006415
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۸۷۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت ایران خودرو به ش ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت گواه به ش ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت موتورهای دیزل ایران به ش ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت تاپ سرویس به ش ملی xxxxxxxxx۲۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11018143
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام به شماره ثبت۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۸۹ سید بهلول حسینی به نمایندگی از شرکت گواه و به جای اکبر تعطیلی و بعنوان عضو هیئت‌مدیره و بقیه اعضا در سمتهای خود ابقا گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار مانند چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت‌مدیره و مهرشرکت و اوراق و نامه‌های عادی شرکت با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11696462
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۸۷۳۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936636
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۳/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۳/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11317147
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۸۷ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568884
آگهی تصمیمات شرکت تولید محور خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت ایران خودرو دیزل بنمایندگی مصطفی پارسا ـ شرکت ایران خودرو بنمایندگی بیژن زاهدی‌فرد‌ ـ شرکت موتورهای دیزلی ایران بنمایندگی علیرضا ساجی ـ شرکت گواه بنمایندگی اکبر تعطیلی ـ شرکت تاپ سرویس بنمایندگی داود آهنگرسریزدی. مصطفی پارسا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بیژن زاهدی‌فرد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا ساجی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات